ziektekostenverzekeringen


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Emigreren en ziektekostenverzekeringen


Zorgverzekering nl in het buitenland

Geachte Heer

Ik las op internet al uw reacties. Heb nog een hele mooie door het Nederlandse parlement uitgevonden om die ZVW er door te drukken, nl een grote discriminatie.

Vrouwen voor 2006 gescheiden hoeven over de alimentatie alleeen maar het zsg 'Nul" tarief te betalen, het argument was: ze zouden er in koopkracht te veel op achteruit gaan.

Was is nu het geval
Vrouw, gescheiden van een man die wat meer verdiende dan minimum loon , werd door de rechter veroordeeld levenslang een alimentatie te betalen. Die alimentatie was zo hoog omdat er onder andere een ziektekostenverzekering van moest worden betaald. Van af de invoering nieuwe wet hoef dat dus niet meer en is er dus een duidelijke koopkrachtverbetering voor de groep vrouwen met een alimentatie ( art 5). De alimentatie betaler, blijft desondanks gewoon bloeden. Als de betaler doodgaat wordt de alimentatie verandert in een nabestaande pensioen (opgebouwd gedurende het huwelijk) dan ineens geldt het " NUL" tarief niet meer. Als er een scheiding was geweest waarbij de rechtr geen alimentatie kon toewijzen omdat er niets was/niet genoeg verdiend werd / ex man de benen nam / gewoon alles aan zijn laars lapte etc dan moest de vrouw een bijstand aan vragen waarover wel weer zvw premie betaald moest worden.

Hier is dus een groep vrouwen bevoordeeld die door de vrouwen in de tweede kamer gesteund werden/worden en die vrouwelijke 2e kamerleden werden door HH misbruikt om die wet er door te jassen. Heb de Nederlandse ombudsman gevraagd waarom wij in Afghanistan strijden tegen discriminatie ( zonder succes trouwens) terwijl er in nederland zoveel discriminatie heerst. Hij kan het niet in onderzoek nemen en moet je maar naaar de 2e kamer toe of de rechter. Dus blijft het onrecht bestaan. In mijn geval woont de alimentatie betaler en de ontvangster allebij in Frankrijk en allebij de Nederlandse nationaliteit, beide AOW ontvangers beide aanvullende pensioenen. Het verschil in premie is dus substantieel terwijl netto inkomen ontvangster hoger is dan betaler.

Vriendelijke groeten
H.B.M. Verhoef


Gepensioneerde Nederlanders in het buitenland krijgen meer rechten

Gepensioneerde Nederlanders die in een ander EU-land wonen hebben op dit moment enkel recht op medische zorg in hun woonland. CDA-EuroparlementariŽr Ria Oomen.Ruijten (sociale zaken) wil dat zij voortaan de keuze krijgen om zonder speciale toestemming ook voor hun behandeling naar Nederland te gaan. Zij heeft hiertoe een amendement ingediend op de aanpassing van de zogenaamde   coŲrdinatieverordening sociale zekerheid die dit soort zaken regelt. De verwachting is dat dit amendement deze week in het Europees Parlement wordt aangenomen en dat ook de lidstaten ermee zullen instemmen. Ria Oomen-Ruijten: 'Sinds de Nederlandse stelselherziening betalen Nederlandse gepensioneerden die bv. in BelgiŽ of Duitsland wonen hun ZVW/AWBZ-bijdrage in Nederland maar hebben enkel recht op de Belgische of Duitse voorzieningen. Alleen voor spoedeisende hulp of het bezoeken van een huisarts kan men zonder voorafgaande toestemming in Nederland terecht. Mijn amendement maakt het mogelijk om ook in andere gevallen in Nederland hulp te zoeken.' De verwachting is dat vooral de in Belgische en Duitse grensstreken wonende Nederlandse gepensioneerden gebruik zullen maken. De regeling biedt echter ook gepensioneerden die verder weg wonen (Spanje, etc.) om zich in Nederland te laten behandelen. Ria Oomen-Ruijten: 'Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld iemand die in Spanje woont een heupoperatie wil ondergaan in Nederland, waar hij de taal het beste verstaat. Een in Spanje wonende gepensioneerde betaalt in Nederland zijn bijdrage, het is dan ook logisch dat hij ook in Nederland zijn zorg kan halen.'

xxx


Emigreren ? Binnen de EU en Verdragslanden? En Uw Ziektekostenverzekering, hoe zit dat dan ?

Heeft U plannen, laat U dan niet om zeep helpen door de Nederlandse Overheid.
Wilt U van de ene op de andere dag Uw huis verliezen door een niet-functionerende Overheid ? Ja, want dat is er gebeurt, en ook nog eens tijdens ziekte; maar dat mag natuurlijk NIEMAND weten !

Lees op ondervermeldde website alles over de ziektekostenverzekeringssoap, en de Tips en Trucs om U voor valkuilen te behoeden. Geef het door aan een ieder van 0 - 100+ met plannen te verhuizen binnen de EU en Verdragslanden. In verband het non-respect van de Europese Sociale Regelwetgeving (1408/71) door de Nederlandse Staat is deze website in het leven geroepen om mensen deskundig te informeren.

Werk, ziekte, zwanger, invalide, vut/pensioen: U gehele leven kan in 1 klap naar de GLORIA geholpen worden en absoluut niet omdat U iets verkeerd heeft gedaan, nee, integendeel, juist omdat U leuke plannen heeft, bereidt U zich goed voor en volgt U braaf DE WET ! Het "lijkt " of de Nederlandse Overheid de permissie heeft van < iemand > die wet keer op keer te overtreden !

Maak gebruik van de kennis van de velegedupeerden van alle leeftijden ! Diverse professionelen hebben de handen in elkaar geslagen en kunnen u gratis adviseren !

www.strijdtegenzorgwet.net/verzekering.htm

Riet / xxx

Zie ook: www.monitor.nl/ziek en het daarop vermeldde Forum ZVW buiten NL = http://www.zorgwet.info/buitennl/

een ieder kan zijn/haar ervaringen melden via ugamedia@wirehub.nl


De Nederlandse overheid is de Koninklijke weg volledig kwijt !

Sinds kort ontvangen wij e-mails van ongeruste gepensioneerde Nederlanders die klagen over een brief van de Nederlandse belastingdienst. In deze brief stelt de BD, zonder enige ruggespraak met de betrokkene, zijn of haar inkomen vast op € 41.000.

Wij kunnen geen andere conclusie trekken dan dat dit weer de zoveelste poging tot intimidatie is van de Nederlandse overheid, nu gespeeld via de belastingdienst. Wij herinneren ons nog heel goed hoe de migranten door het CVZ met hel en verdoemenis werden bedreigd als zij zich niet zouden aanmelden bij zowel het CVZ, als ook bij het lokale ziekenfonds in het woonland.  Overigens bleek later dat dit laatste dus niet verplicht was, ondanks eerdere beweringen van de overheid. Hieruit blijkt weer eens dat de Nederlandse overheid de koninklijke weg volkomen kwijt is geraakt en tegen deze, in het buitenland wonende kwetsbare groep, een waar schrikbewind voert.

Lees verder: http://www.vngsint.com/laatstenieuws01.htm#actiegroep110108

Voor diegenen die het walgelijk gespeelde spel door de NL-Overheid volgen; bovenstaand hoort bij de onderstaande linken:

http://www.fonteine.com/onrecht_zorgwet.html

http://www.fonteine.com/ziektekostenverzekeringen.html

xxx


Non - respect Europese Sociale Regelwetgeving door Nederland:

Mededeling:

Opgericht en inmiddels actief: de Actiegroep Vrije EU-Migranten (AVEM).

Informatie: http://www.strijdtegenzorgwet.net; mailadres: avem.info@yahoo.com. Alle brieven die u in dit schrijven en op de site aantreft zijn vrij van auteursrecht en kunnen vrijelijk worden gedistribueerd waarheen u dit zinnig acht.

Hoofddoel van deze actiegroep is naast de rechtzaken een maatschappelijke discussie op gang te brengen in Nederland. Wij hebben in de afgelopen tijd onze aandacht gericht op het behalen van ons recht, dat is juist, vooral omdat de politiek in Den Haag zich afgekeerd heeft van het feit dat 100.000 Nederlanders van hoge leeftijd door hun incompetentie in de kou zijn gezet en beroofd worden. Ja dit woord is bewust en correct hier gebezigd.

Wij willen met nadruk erop wijzen, dat deze wet ook repercussies heeft voor hen die nog in Nederland wonen en plannen maken ooit elders in de EU te gaan wonen !

Activiteiten van de AVEM tot nog toe:

        Aangezien de Tweede Kamer in week 23, plenair gaat vergaderen over de zorgtoeslag voor EU migranten, heeft De AVEM (Actiegroep Vrije EU-Migranten) besloten een brief aan de Tweede Kamer teverzenden. Deze brief is ook beschikbaar op de diverse sites. Lees de brief

        De brief is eveneens aan de perskanalen gedistribueerd, opdat men straks in de Tweede Kamer niet kan zeggen "wir haben es nicht gewusst !!!"

        Het is de bedoeling, dat deze brief op grote schaal gaat circuleren, waarom zou u er geen kettingbrief van maken ? Stuur hem aan uw vrienden en vraag hun hem weer verder te sturen.

        Ook de Zorgverzekeraars Nederland van Wiegel heeft een kopie van de brief aan de Tweede Kamer ontvangen. Lees hier de cover letter.

        Ook aan Hare Majesteit Koningin Beatrix deed AVEM een brief toekomen. Lees de brief.

        Hier volgt de brief die de Avem heeft verzonden aan de koepelorganisatie “Vereniging van Bedrijftakpensioenfondsen” (VB).

        Deze brief is een reactie op een circulaire van de VB (incl. commentaar J. de Voogd)(merk op dat de VB rustig schrijft ("pensionado=verdragsgerechtigde" !!! Hoe durven ze !) , waarin zij haar leden oproept braafjes de eisen van CVZ te volgen en jawel en tot slot zelf concluderen dat ze, de leden,het zelf maar moeten weten. Wat een zwaktebod. Deze circulaire verscheen 11 mei jl en een reactie van AVEM kon niet uitblijven.

        Zoals aangekondigd hebben wij ook de kerken van Nederland benaderd. Zie hier de brief aan de bisschoppen en hier de brief aan de Raad van Kerken.

        Op 26 mei 2007 is een brief namens de AVEM uitgegaan naar de “Ombudsman Pensioenen”, Daarin verzoeken wij hem de opdracht tot inhoudingen door CVZ ondanks uitspraak van de ABRS dd 25 april 2007, onwettig te verklaren. Lees verder

  • Eveneens voor de Pinksteren is deze brief aan de pensioenfondsen zelf eruit gegaan. Lees verder

Reeds in een uitspraak van 11 juli 2003 heeft de Hoge Raad gesteld dat postactieven niet door het voormalige werkland mogen worden gekort.

Alle brieven die de AVEM heeft verstuurd, kunt u lezen op de startpagina van: www.strijdtegenzorgwet.net

Team AVEM


De Zorgwet ( ZVW ) en het effect op Nederlandse migranten residerend in de EU of in de EER

Om de nieuwe zorgwet ook toepasselijk te maken op de Nederlandse migranten in de EU en in de EER (in het vervolg NL migranten genaamd) beroept de Nederlandse wetgever zich via Art 69 ZVW op de EU Verordening 1408/71
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/consleg/1971/R/01971R1408-20060428-nl.pdf)
Tegelijkertijd ontzegt Nederland de NL migranten het recht op gebruikmaking van de Nederlandse zorgvoorzieningen. Met de ZVW wil Nederland zijn wetgeving op de NL migranten toepassen, maar Nederland wil hen geen gelijke rechten toekennen.

De volgende feiten:
1. Minister van VWS Hoogervorst verklaart in Tweede Kamer dat hem dit "dwingend" is opgelegd door de Europese Regelgeving. Pas na ingangsdatum van de ZVW wordt deze stelling herroepen als zijnde "een vergissing." De wet blijft echter onveranderd van toepassing op de NL migranten ondanks het gestelde in EU VO 1408/71 art. 13.2.f en art. 33.
( http://www.strijdtegenzorgwet.net/Hoogervorst_aan_de_kaak_gesteld.htm)

2. Particuliere zorgverzekeraars gesterkt door de voorwaarden van de ZVW en ondanks dat het in strijd is met het privaatrecht, zeggen per 01-01- 2006 eenzijdig de particuliere zorgverzekeringen van de NL migranten op.

3. De toenmalige Minister Hoogervorst noemt de "verplichte" inhoudingen op pensioenen nu "solidariteitsbijdragen." Dit is in tegenspraak met het feit dat solidariteit is gebaseerd op reciprociteit. Met hun vaak 40 tot 50 jaar lopende verzekeringen hebben de NL migranten in de NL zorg solidariteitsrechten opgebouwd. Deze rechten op solidariteit zijn middels art 69 van de ZVW volledig teniet gedaan.

4. Omdat er een beschikking ontbreekt, zoals vereist door Algemene Wet Bestuursrecht, zijn de inhoudingen op de pensioenen onrechtmatig.
5. Bezwaarschriften worden tegenwoordig door het CVZ als niet ontvankelijk (NO) verklaard juist omdat er een beschikking ontbreekt. Als instigator zou het CVZ deze moeten afgeven.

6. Particuliere Pensioenfondsen ( ondanks dat zij geen officiŽle wettelijke uitvoeringsorganen zijn ) en de SVB worden ingezet om in opdracht van het CVZ bijdragen op pensioenen in te houden. Bezwaren aan de bovengenoemde instanties worden doorverwezen naar het CVZ , die wederom de klachten NO verklaart omdat er geen beschikking (door het CVZ ) is afgegeven. CVZ weigert officiŽle beschikkingen af te geven , ondanks een verwijzing van de huidige minister Klink naar het CVZ als zijnde het daarvoor bevoegde orgaan. Het resultaat: een compleet rechtsvacuŁm.

7. Prepensioen zoals VUT, FPU, worden betaald uit particulier opgespaard kapitaal bij de pensioenfondsen. Desondanks worden VUT en FPU door Nederland gelijkgesteld met de volksverzekering AOW.

8. De Ombudsman verklaarde de Zorgwet onzorgvuldig en laakte de activiteiten van het CVZ.
(http://www.ombudsman.nl/rapporten/grote_onderzoeken/2006zorgverzekeringswet/index.asp)

9. De CVZ brochure is vaag, vol onjuistheden en in tegenspraak met NL en EU regelgeving. ( www.strijdtegenzorgwet.net)

10. Door de vage CVZ brochure en de dreiging met een zware boete gaven vele NL migranten toe aan de eis van het CVZ om het door het CVZ toegezonden E-121 formulier in te dienen en, zoals aanbevolen door het CVZ, hun jarenlange particuliere verzekering op te zeggen

11.De CVZ brochure stelt dat de ZVW meer gelijkheid schept. Het tegendeel is waar want:

a. binnen NL zijn alle ingezetenen volgens de ZVW wel verplicht een particuliere zorgverzekering af te sluiten maar bij een Nederlandse Zorgverzekeraar naar keuze en zij hebben daarnaast ook nog eens de keuze tussen een restitutie- of een naturapolis

b. de EU migranten zijn verplicht zich te melden bij het wettelijke ziekenfonds in het woonland.
Zij hebben geen enkele keuze.

12. Het niveau van de voorzieningen in de EU ziekenfondsen is doorgaans laag tot zeer laag. Het is op een enkel land na, veel lager dan in Nederland .
In veel landen is het ziekenfonds eigenlijk een vangnet voor het armste deel van de bevolking.

Daarom wordt veelal door de bewoners van die landen naast het ziekenfonds eveneens een particuliere verzekering afgesloten. Maar de NL migranten worden vanwege hun leeftijd of ziekte geschiedenis niet meer door de buitenlandse particuliere verzekeraars geaccepteerd.

13. Ook voor de AWBZ worden hoge bijdragen op de pensioenen van de NL migranten ingehouden en dat terwijl AWBZ zorg zoals wij dat in Nederland kennen niet beschikbaar is in de woonlanden. De AWBZ is een uniek Nederlands systeem en onbekend in de EU.

14. De rechter heeft bepaald dat NL voor AWBZ geen kosten in rekening mag brengen indien niet dezelfde voorzieningen in het woonland beschikbaar zijn. VWS heeft deze uitspraak maar zeer gedeeltelijk middels een zelfbedachte oplossing uitgevoerd.
De NL migranten betalen nu in de meeste gevallen wel iets minder, maar altijd nog veel
te veel, want er staat, in vrijwel alle gevallen, geen enkele zorg tegenover.

15. Nederland heeft het recht op zorg zoals vermeld in VO 1408/71 omgevormd tot een plicht. Ondanks deze 'verplichte' inhoudingen voor de ZVW, mogen de NL migranten geen gebruik maken van NL zorgvoorzieningen. De NL migranten moeten daarbovenop nog hogere ZVW bijdragen betalen dan de Nederlanders in hun land.

16. Nederland houdt ook in op pensioenen van de NL migranten als er in het woonland een verplichte zorgverzekering bestaat die betaald wordt uit de algemene belastingen o.a. in Denemarken, UK , Ierland (Art 28bis VO 1408/71) Daardoor wordt er door de NL migrant tweemaal betaald voor dezelfde dienstverlening. Ook dit is in strijd met VO 1408/71.

17. Nederland begint met inhoudingen op de datum van vestiging in een ander EU land. Dat is in tegenspraak met de VO 1408/71. Er komt namelijk geen betalingsverkeer tot stand tot het moment dat er een E 121 formulier is ingediend. Als een persoon zich vestigt in een EU land en hij heeft geen behoefte om het VO recht te gebruiken, dan is er dus ook geen E 121 nodig. De particulier verzekerde NL migranten betalen in hun woonland zelf de kosten voor hun ziekenzorg. Noch het woonland noch Nederland lijdt hierdoor enige financiŽle schade.

18. De Landsadvocaat gaf tegenover de rechters van de Raad van State toe dat, indien geen E-121 aanmeldingsformulier door de betrokken persoon wordt ingeleverd, er ook geen betalingsverkeer tussen het woon- en pensioenland tot stand komt. (Rechtszaak ARBS 19 dec. 2006).

19. Ondanks dat gesteld wordt in Art. 33 van VO 1408/71 dat alleen bijdragen op de wettelijke staatspensioenen mogen worden geheven indien er een dienst tegenover staat, blijft Nederland desondanks bijdragen inhouden.

Zie art 33 in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/consleg/1971/R/01971R1408-20060428-nl.pdf

20. NL is het enige land dat VO 1408/71 op deze eigen wijze uitlegt i.e., dat het recht op zorg zoals verwoord in de VO 1408/71 een plicht zou zijn. Ondanks een actieve NL lobby op ministerieel niveau in diverse EU landen, heeft geen enkel ander land Nederland hierin gevolgd. Nederland meldt voortdurend dat zij de andere landen moet betalen op grond van de VO, maar de VO legt geen betalingsplicht op, de VO coŲrdineert alleen. Als Nederland betaalt is dat uit eigen beweging

21. De getroffen NL migranten hebben zich verenigd in de strijd tegen dit deel van de ZVW (Art 69) en in het bijzonder tegen de unieke Nederlandse interpretatie van
VO 1408/71. De Stichting Belangenbehartiging Gepensioneerde Nederlanders in het Buitenland (SBNGB) werd opgericht Zij is de koepel voor organisaties uit 24 landen.
22. Er zijn rechtszaken gevoerd in januari, maart, december 2006. Het volgende proces is bij de Rechtbank in Amsterdam, met de beroepsmogelijkheid bij Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Buiten Nederland kan nog een beroep op recht worden ingesteld bij het Europese Hof van Justitie.

23. De tot nu toe gedane uitspraken door de rechters, duiden op vermijding van een oordeel over de inhoud van de aanklacht. De eerder gedane rechtelijke uitspraken betreffen slechts de randvoorwaarden.

24. Het vertrouwen van de bejaarde Nederlandse migranten in de Nederlandse rechtsstaat is ernstig geschokt door de opgedane ervaringen in de afgelopen twee jaar.
De stelling "Nederland is geen Rechtsstaat meer" van Prof. Mr. A.Q.C. Tak lijkt helaas te worden bevestigd. ( www.tinyurl.com/2e9ju4 )

25. Aanhaling: Prof .mr. P.H. Kooymans in Internationaal Publiekrecht in Vogelvlucht.
Internationaal recht geeft de Staat bevoegdheid gezag uit te oefenen door te stellen, doorvoeren en afdwingen van regels. Elke Staat is dus bevoegd op eigen grondgebied, daarbuiten bestaat geen gezag, tenzij op grond van Internationale bepalingen.
VO 1408/71 bevat geen bepaling die lidstaten machtigen regels af te dwingen buiten hun grenzen. Daarom kunnen lidstaten geen verplichtingen opleggen aan degenen die niet op hun grondgebied wonen of werken.

26. Het beginsel van vrij verkeer binnen Europa voor personen, is door de Nederlandse interpretatie van VO 1408/71 feitelijk teniet gedaan

27. Ernstige problemen zijn pas ontstaan na de invoering van art. 69 ZVW.
Redenen waarom de gemigreerde Nederlanders gedwongen worden naar Nederland terug te keren.

a. De wettelijke medische zorg in het woonland staat op een laag niveau of is beperkt.

b. Voor degenen die via het belastingstelsel van het woonland al voor de medische zorg meebetalen, komt daar bovenop de hoge inhouding voor de ZVW door NL.

c. Degenen die in hun woonland al jaren een particuliere verzekering hadden afgesloten, moeten daarnaast ook voor de ZVW gaan betalen.

d. Degenen die via het belastingsysteem van het woonland meebetalen en daarnaast een aanvullende of een particuliere verzekering in hun woonland hadden afgesloten, ( zie reden a. ) betalen nu door de bijdrage voor de ZVW drie maal voor dezelfde dienst
Door de dubbele en soms driedubbele betaling voor de gezondheidszorg zijn vele migranten, vanwege deze hoge medische kosten, naar Nederland teruggekeerd.

AVEM.


Gaat de Nederlandse Politiek nu eindelijk aan het serieuze werk beginnen ?

EHIC: kamervragen en antwoorden over de European Health Insurance Card
van www.minvws.nl

Antwoorden van minister Klink op Kamervragen van de Kamerleden De Vries, Omtzigt en Schermers over de gratis European Health Insurance Card. (2060721050)

Vraag 1
Klopt het dat iedere verzekeringsnemer recht heeft op een gratis European Health Insurance Card (EHIC), waarmee hij bijvoorbeeld tijdens zijn vakantie drempelloos toegang heeft tot de medisch noodzakelijke zorg in alle EU/EER-landen, Zwitserland en AustraliŽ? Hoeveel van deze EHIC-passen zijn er inmiddels verstrekt?

Antwoord 1
Dat klopt. Sinds 1 januari 2006 is in Nederland de European Health Insurance Card (EHIC) ingevoerd. Met deze kaart kunnen Nederlandse Zvw-verzekerden bij tijdelijk verblijf in een EU/EER-lidstaat, Zwitserland en AustraliŽ de medische zorg inroepen die tijdens dat verblijf noodzakelijk wordt. Op 31 december 2006 waren er ongeveer 1,5 miljoen, door Nederlandse zorgverzekeraars verstrekte, EHIC's in omloop.

Vraag 2
Deelt u de mening dat zorgverzekeraars onvoldoende bekendheid geven aan de mogelijkheden van de EHIC-pas, waardoor veel verzekeringsnemers onnodig aanvullende verzekeringen afsluiten, zelf voor hun zorgkosten in het buitenland opdraaien of deze moeten voorschieten? (nieuwsbericht NZa-website: Consument weinig bekend met EHIC, 16 mei 2007)

Antwoord 2
Ja. Ik heb in 2006 aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd toe te zien op een correcte uitvoering van de regelgeving op het gebied van de EHIC door Nederlandse zorgverzekeraars. Uit onderzoek van de NZa is gebleken dat de voorlichting met betrekking tot de EHIC te wensen overlaat. De NZa heeft de zorgverzekeraars hier al in 2006 op aangesproken en aangegeven dat dit onderwerp de voortdurende aandacht van de NZa heeft. Zorgverzekeraars weten derhalve dat de NZa op dit punt de vinger aan de pols houdt.

Vraag 3
Zou het niet veel gemakkelijker zijn als elke zorgpas in Nederland standaard tevens een EHIC-pas zou zijn, zodat mensen hem niet apart hoeven aan te vragen en zorgeloos op reis kunnen gaan? Hoe gaat u bevorderen dat iedere zorgpas volgend jaar een EHIC-pas is?

Antwoord 3
Het zou voor burgers inderdaad gemakkelijker zijn wanneer de Zvw-verzekeringspas tevens dienst doet als EHIC. Ik heb in een brief van 15 februari 2005 aan Zorgverzekeraars Nederland en nadien tijdens ambtelijk overleg over de invoering van de EHIC met Zorgverzekeraars Nederland en het CVZ op 12 mei 2005, gewezen op de mogelijkheid om de achterzijde van de verzekeringspas te gebruiken voor de EHIC. Het College voor zorgverzekeringen heeft nogmaals op deze mogelijkheid gewezen in een circulaire van 8 juni 2005 aan de uitvoeringsorganen van de AWBZ en de (toenmalige) Ziekenfondswet.
Ik beschik niet over instrumenten om actief te bevorderen dat iedere zorgpas volgend jaar een EHIC is. Het Europees recht verplicht zorgverzekeraars namelijk slechts tot de gratis afgifte van de EHIC op verzoek van de verzekerde. Het is aan de individuele zorgverzekeraars om te beslissen op welke wijze zij de EHIC uitgeven. Indien zij er voor kiezen om periodiek twee afzonderlijke passen aan dezelfde verzekerde uit te reiken, dan is dat hun keuze. Het is niet aan mij om de zorgverzekeraars te begeleiden bij hun bedrijfsvoering.

Vraag 4
Hoe gaat u zo spoedig mogelijk bevorderen dat verzekeringsnemers nog deze zomer bekend zijn met de drempelloze toegang tot de zorg met een EHIC-pas, zodat zij niet onnodige aanvullende verzekeringen afsluiten en zorgeloos op reis kunnen gaan?

Antwoord 4
Naar aanleiding van berichten in de media over onbekendheid van burgers met de EHIC heb ik de NZa in juni gevraagd te blijven toezien op goede voorlichting over de EHIC door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars Nederland onderzoekt momenteel op advies van de NZa hoe zorgverzekeraars de voorlichting kunnen verbeteren.

Bron: www.zorgwet.info/buitennl/

xxx

Ps: en nu maar hopen dat ze begrijpen dat ook andere nationaliteiten en de BuitenNederlanders in Nederland netjes behandeld dienen te worden als zij deze pas tonen bij de Nederlandse hulpverlener……..Bij de Nederlandse hulpverleners puilen de ogen er zo ongeveer uit bij het zien van die kaart. Zij willen daar niets mee te maken hebben…in vele gevallen. Zij kennen het systeem niet en het past niet in hun computersysteem, wat trouwens ook al vreemd in elkaar steekt… Olť….Nederland: niemand erin EN niemand eruit ! Olť….

"als het kalf verdronken is, dempt men in NL de put…" dat weet elke normaal denkende burger zo langzaam wel….Ik hoop van harte dat NL nu niet net weer gaat doen alsof ZIJ de EHIC hebben uitgevonden !!! Op de Europese website stonden alle presentaties van de andere 26 EU-landen al maanden eerder. Nederland was het laatste land wat het lege vlakje invulde….

http://www.fonteine.com/eu_ziekenfondskaart.html

en

dat wat in andere landen al lang geregeld is….regelt men in NL gewoon niet. Iets doen voor de burger…..kom nou, daar beginnen we niet aan. Laat ze het zelf maar uitzoeken….

Lees meer op:
http://www.fonteine.com/ziektekostenverzekeringen.html

konklusie: Wereldburgers niet gewenst in Nederland ! Olť…De ''Berlijnse Muur'''is gewoon weer
om Nederland opgebouwd.

xxx

Nota bene:
Op de EU website over de EHIC kan men de variaties vinden die de landen mogen toepassen bij uitgifte van die kaart. Daar staat ook voor welke variatie NL gekozen heeft.

http://www.tinyurl.com/ysyy7w


BurgerServiceNummer en / of Sofinummer ? Hoe zit dat nu toch….

Begrijpt U het nog ? Ik niet !

Vandaar mijn vraag als BuitenNederlander met een (uiteraard) NL- Sofinummer,:

Anno 2007: Wat is het verschil en of wat is de overeenkomst ? Waartoe dienen deze nummers ? Hoe worden deze nummers toegepast mbt de Europese Sociale Regelwetgeving 1408/71 - 574/72 ? (werk, ziek, zwanger, invalide, pensioen, vakantie etc.).Is er een technisch expert wereldwijd denkend en funtionerend die dit duidelijk kan toelichten ?

Het antwoord:

Zie de site minvws voor verduidelijking. ook het CBP geeft info.

Het BSN is identiek aan het sofinummer. Iedere Nederlander heeft een eigen sofi-nummer. Dat wordt nu genoemd het BurgerServiceNummer. Er is binnen de ministeries nog lang getwijfeld of iedere burger een sofi nummer en een afwijkend BSN zou moeten krijgen. Er is zelfs discussie geweest of ieder Ministerie zijn eigen burgernummer zou moeten invoeren. Het is geworden het sofi-nummer, nu het BSN. De bedoeling is dat alle overheidsinstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars individuen registreren en achterhalen middels dat BSN.
De Zorgverzekeringswet voorziet in een centrale registratie van alle zorgdosiers van Nederlanders. Dit wordt genoemd het EPD en het EMD. (Electronische PatiŽnten Dossier en Electronisch Medisch Dossier). De bedoeling is dat het EPD en EMD per 2009 worden ingevoerd. Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, schadeverzekeraars, iedere overheidsinstelling (en semi) kan in het burger dossier kijken. Het BSN wordt ook gebruikt voor alle andere informatie die de staat heeft van haar onderdanen; gezinssituaties, huwelijkse staat, belasting, toeslagen etc.etc. Middels "chinese muren" wordt voorkomen dat belastingambtenaren inzage kunnen krijgen in medische gegevens. Idem hypotheekverstrekkers. De gevaren van een dergelijke Big Brother mogen duidelijk zijn. Het CBP heeft al aan de bel getrokken dat zoiets niet mag. De privacy van de individuele burger wordt geschonden. De Rijksoverheid heeft een andere visie. Het zal wel duidelijk zijn wie er gaat winnen.

Met Europese Sociale Regelgeving ben ik onbekend.

Een centraal register met alle medische gegevens dat open en bloot ter inzage staat voor iedere zorgaanbieder gaat veel te ver. Andere landen hebben gekozen voor een systeem met geheugenpasjes. De burger heeft zo als enige de beschikking over zijn dossiers en kan zelf bepalen wie het mag inzien. Het enige wat de burger moet doen is zijn pasje meenemen en steeds laten bijwerken door de betreffende zorgaanbieder of instantie. Die landen respecteren de privacy van het individu.
De burger wordt in het Nederlandse systeem niet in staat gesteld om zijn dossiers af te schermen. De Rijksoverheid is daarop tegen.

A.H.N. JANSEN (toestemming tot plaatsing op fonteine.com gegeven)

xxx


AVEMīs Kattebelletje nr. 9

Gelooft u dat…

*..de EU landen aan NL € 8761.- p.p. per jaar voor de wettelijke ziektekosten aan Nederland betalen als een EU gepensioneerde zich in NL zou vestigen.

*..dat dit soort bedragen geen belemmering vormen op vrij verkeer en vestiging
van EU gepensioneerden binnen Europa.
Bijvoorbeeld voor Letten en Portugezen.

*.. veel gepensioneerde Europeanen zich vrijelijk in Nederland kunnen vestigen, als hun land op dezelfde wijze op hun pensioenen gaat korten, zoals Nederland dat bij haar gepensioneerden nu doet.

*..dat er een Berlijnse muur om Nederland gecreŽerd is, voor zowel emi- als immigratie voor EU gepensioneerden.

*.. dat dit de bedoeling is van de EU verordeningen ??
www.strijdtegenzorgwet.net

DE AVEM (ACTIEGROEP VRIJE EU-MIGRANTEN) IS EEN MEDIA TEAM DAT, NAAST DE JURIDISCHE STRIJD DOOR DE STICHTING GEVOERD, DE PUBLICITEIT ZOEKT.

 

Alle volgende kattebellen zijn te lezen op www.vngsint.com > Forum en op www.monitor.nl/ziek in volgorde van binnenkomst.


AVEMīs Kattebelletje nr. 8

Weet u dat...

* EU regeling VO 1408/71 wordt gewijzigd door VO 883/2004.
* Dat VO 883/2004 echter nog steeds niet van kracht is.
* Dat ieder land probeert de Verordening zo gunstig mogelijk naar zich toe te draaien.
* Dat Nederland probeert dat voor bepaalde zaken, zoals voor de ZVW, EU verordeningen
in het vervolg minder gewicht in de schaal zullen hebben dan tot nu toe het geval is.
* Dat Nederland soms zelfs al een voorschotje op deze regeling neemt.
* Dat wij daarom alert moeten blijven op elke wijziging of uitzondering in VO 883/2004..
www.strijdtegenzorgwet.net

DE AVEM (ACTIEGROEP VRIJE EU-MIGRANTEN) IS EEN MEDIA TEAM DAT, NAAST DE JURIDISCHE STRIJD DOOR DE STICHTING GEVOERD, DE PUBLICITEIT ZOEKT.
AVEM's Kattebelletjes nr. 1 - 7 zijn te vinden onder de volgende link :

http://www.fonteine.com/bananenrepubliek.html

Zie ook fonteine.com > Thema > Emigreren ?

Team AVEM
xxx


AVEMīs Kattebelletje nr.1

Alweer lang geleden schreef dhr. Wiegel aan de toenmalige minister Hoogervorst:
" Laat die Nederlanders in het buitenland met rust".
Wat een eervolle brief was dat.
" Nooit!!" riep Hoogervorst.

Uit het ontvangen antwoord op de brief van AVEM aan ZN ( voorzitter Wiegel) blijkt duidelijk, dat deze voorzitter geheel bekeerd is.

Hij zingt braaf de mantra van de anti-liberale VVD-ers mee.
Zij durven zich nog steeds liberaal te noemen.

www.strijdtegenzorgwet.net

DE AVEM (ACTIEGROEP VRIJE EU-MIGRANTEN) IS EEN MEDIA TEAM DAT, NAAST DE JURIDISCHE STRIJD DOOR DE STICHTING GEVOERD, DE PUBLICITEIT ZOEKT.

Zie ook fonteine.com > Thema > Emigreren ?

Team AVEM

xxx


European Health Insurance Card (EHIC 27)

Onderstaande brief heb ik afgelopen week naar www.ecas.org gestuurd:in het belang van het Vrije Verkeer van Personen en de Europese Sociale Regelwetgeving 1408/71 - 574/72.Tevens een CC naar www.sin-nl.org.

ECAS
European Citizen Action Service
83, Rue du Prince Royal
B-1050 Brussels

email: t.venables @ ecas.org Director

email: claire.Damilano @ ecas.org Legal Officer

Concerning: European Health Insurance Card

Urgence & Danger

'' A good application of the EHIC in 27 countries, following the norms of the resident country can make the difference between being alive or dead ''. I hope you get the message of these words.

The Netherlands, France
June 22nd, 2007

To the attention of the Board of Directors of the ECAS,
Dear Madam / Sir,

I would like to ask your attention for a serious problem concerning the European Health Insurance Card:

A person resident in EU-country X, is normally insured for medical help in country X. So, this person knows exactly what she/he gets if medical help is needed.

If this person goes to country Y for a short- or long term stay, this person can get medical help in the guest country following the medical basic insurance of this country. The visiting person doesnot know what is in this insurance; there are 27 different basic insurances (I let the complementary insurance out for this moment but it should be considered as very important as well).

This can lead to dramatically and very dangerous situations, because the medical help in the guest country can have a quality and quantity level which is much lower than the medical insurance of the country of residence. From 1 minute to the other mi ute this visiting person has to deal with medical discrimination ! which can lead to important and awfully < Medical Faults > (see www.sin-nl.org and www.ieu-alliance.eu ).

Urgent:
The European Commission should put this practical problem as a priority on their agenda and change the EHIC as soon as possible into a consumer friendly, logical, not bureaucratically really European Health Insurance Card, where everybody get medical help in a guest EU-country following the norms of medical insurance of their resident country !

By changing the system you avoid abuse as well…… "I wonder why my car-insurance doesnot change if I drive from France to Belgium to Germany to Swiss to Italy…… It seems that health of the car is much more important than human health " !!! By the way: do you know that many medical persons (I do have a bad experience in Holland) never heard about the EHIC and that they donot accept the card and that they haven't any idea how to handle the administration of the card ? They just donot care at all !

Regards,

French EHIC-holder

1. Adresse France
2. Adresse The Netherlands
3. Adresse ???

(some people have more addresses in the EU….without being a miljonair or criminel ; just normal people with a normal income net !!! and not only for holiday or being retired)

Nota Bene:

I transfer this letter as well to info @ sin-nl.org > the Dutch Health care system is very miserable; all important responsable persons in the medical world landed on the Red List , because they donot respect the law.

www.monitor.nl/ziek

xxx


Pensioen en werknemersmobiliteit in de EU

Vandaag kwam ik toevallig op het internet tegen : Mr drs J.L. Roos cpl "Pensioen en werknemersmobiliteit in de EU. Fiscale en juridische knelpunten"
Uitgave Competence Centre for Pension Research, Univ. Tilburg, nov. 2006.
Het staat integraal in PDF op de website van het Centre.

Vooral interessant : hfdst. 2 Toepasselijk EU-recht
hfdst. 4 Emigratie
hfdst. 6 EU belastingverdrag (over de toekomst)

Bron : Forum 27 juni 2007 www.vngsint.com

xxx

Zie ook: www.fonteine.com > Thema > Emigreren ?


Training and reporting on European Social Security

The trESS network organises seminars and brings together people who are interested in the European coordination of social security schemes. This EC funded project is implemented by Ghent University in collaboration with independent experts on European Social Security in the 27 Member States. The project also reports to the Commission on the national implementation of European rules.

http://www.tress-network.org/TRESSAJAX/

xxx


De gevolgen van de modernisering van het sociale zekerheidsstelsel bij grensoverschrijdend verkeer": 1408/71 - 574/72.

Prof Frans Pennings (verbonden aan de universiteit Tilburg,Vakgroep sociaal recht) doet onderzoek naar de invloed van het Internationaal en Europees Recht op de Nederlandse sociale zekerheid (zie: http://rechten.uvt.nl/medewerkers/pennings/files/onderzoeksprogramma.htm ). Het onderzoek strekt zich uit over een periode van 4 jaar (aanvang 2005/2006) en is verdeeld in 3 projekten. Een van die projekten betreft:"De gevolgen van de modernisering van het sociale zekerheidsstelsel bij grensoverschrijdend verkeer". Ik zou Jan C. willen verzoeken de AMEV brief ook te willen verzenden naar de professor, want over het IQ van de prof, hoeven we ons tenminste geen zorgen te maken.
Zijn Email adres is: f.j.l.pennings @ uvt.nl

En:

"Een multidisciplinaire onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht gaat onder Leidse leiding een omvangrijk onderzoek uitvoeren naar de handhaving van EU-regelgeving in Nederland. De Leidse groep deelnemers bestaat uit wetenschappers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en ťťn sociaal wetenschapper. Opdrachtgever is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie." zie: www.nieuws.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1340

Ik denk dat de AVEM-brief aan prof Pennings, ook verzonden kan worden naar zowel de Persvoorlichter v/d universiteit Leiden: wp.vanamerongen @ bb.leidenuniv.nl als het gezamenlijke e-mail adres: wetenschap @ ics.leidenuniv.nl

Bron: http://www.zorgwet.info/buitennl/ bericht van 16 mei 2007

Zie: www.strijdtegenzorgwet.net en www.fonteine.com > Thema > Emigreren ?

xxx


Open brief aan het parlament ivm de Zorgwet problemen

Geachte Tweede Kamerleden

In de afgelopen anderhalf jaar hebt U reeds vele berichten ontvangen van Nederlanders in de EU en verdragslanden, wellicht uit de hele wereld, die hun ongenoegen hebben uitgesproken over de ZVW, ingediend door de vorige minister van VWS, de heer Hoogervorst. Gedurende de bijeenkomsten van de Vaste Kamercommissie VWS is ons gebleken, dat U regelmatig door deze minister onjuist bent voorgelicht. Wij hebben vastgesteld, dat U dat over uw kant hebt laten gaan. Daarmee hebt U een van Uw hoofdtaken, controle op wetgeving, laten passeren.

Gedurende de aanloop naar 1 januari 2006, heeft minister Hoogervorst meerdere keren beweerd, dat de 'dwingende' uitleg van EU verordening 1408/71 hem wordt opgelegd door de EU. Welnu, nadat de wet in werking is getreden, en daarom het verder verdoezelen van de waarheid niet meer nodig is, weet Agnes Kant (SP) na enig doorvragen op 16 januari 2006 de minister te dwingen toe te geven dat de eerder volgehouden dwangregeling van de EU inderdaad een "vergissing"is. De Heer Vendrik van Groen Links riep, dat dit op het randje was van foutieve voorlichting aan de Kamer is. Heer Vendrik, het was foutieve voorlichting. Nochtans heeft iedereen in de Kamer dit opnieuw laten passeren.

De gevolgen zijn desastreus. Ca. 100.000 Nederlanders in het buitenland zijn op slag uit hun particuliere verzekering gezet en veroordeeld tot het ziekenfonds van hun woonland. Precies het omgekeerde is gebeurd in Nederland.  Onomstotelijk een zeer ongelijke behandeling en bovendien discriminatie van de Nederlandse EU migranten. Het hoeft geen betoog dat vooral in de Zuid Europese en in de nieuwe Oost Europese landen het pakket van het publieke ziekenfonds ver beneden het Nederlandse peil ligt. Deze zorg is in veel landen bedoeld als vangnet voor de behoeftige persoon.

In deze landen sluiten personen, als zij het zich maar even kunnen veroorloven, een particuliere verzekering af - een aanvullende of een volledige particuliere verzekering.

Het zal u bekend zijn dat personen boven de 65 jaar nergens meer een particuliere aanvullende of volledige verzekering tegen betaalbare prijs kunnen afsluiten. De Nederlandse bejaarde migranten die door de wet uit hun particuliere verzekering zijn gezet, is daarmee een fundament onder hun leven weggeslagen - het is als het ware een aanslag op hun leven. Alsof Holland hen zo snel mogelijk onder de zoden wil hebben.
Immoreel en misdadig! Zo is het tegenovergestelde bereikt van wat de wet beoogde, gelijke zorg voor iedereen. Voor de zorg betekent het dat deze bejaarde Nederlandse EU migrant in het laatste stadium van zijn leven, zich mag aansluiten bij de armste personen van het nieuwe woonland. Daarboven leidt de thans ontstane bijdrageverplichting voor de ZVW ook nog tot dubbele betaling. In veel landen, zoals b.v. in Denemarken (zie bijlage) wordt de wettelijke gezondheidszorg door de bevolking gedragen, onder meer via de inkomstenbelasting ('National Health').  Het woonland blijft dan ook terecht volgens de eigen wetgeving bijdragen opeisen van de EU migrant voor de gezondheidszorg. Door de ZVW is er een enorme wantoestand ontstaan voor Nederlandse EU migranten. De bijdrage die de Nederlandse EU migrant nu voor de meestal ontoereikende wettelijke gezondheidszorg in zijn woonland moet afdragen, heeft als bizar gevolg dat deze veel hoger is, dan de premie die hij voorheen voor zijn zelfgekozen en uitstekend dekkende particuliere verzekering kwijt was. Daarnaast wijzen wij U erop dat dit in flagrante strijd is met het algemene EU beginsel:
Er mag voor dezelfde dienst aan dezelfde persoon voor de sociale gezondheidszorg, niet dubbel geheven worden ( VO 1408/71 en VO 574/72 ).

Wij stellen vast dat de gehele 2e Kamer, die wellicht eerst vond dat het belangrijkste was dat de Zorgwet er kwam, later geen vinger heeft uitgestoken ter reparatie van dit aperte onrecht. Intussen is de roof geŽvolueerd van "het moet van de EU", tot een verplichte bijdrage via een E121 formulier, tot laatstelijk een "solidariteitsbijdrage".  Graag vernemen wij van U hoe men solidair kan zijn met een groep waar men eerst uitgegooid is? Neen, dit is een ordinaire pseudo -migratiebelasting ! Art 33 van 1408/71 bepaalt dat er geen bijdrage geheven mag worden als er geen dienst tegenover staat. Laat staan dat er dubbele belasting geheven mag worden bij een EU migrant.

Lees de hele brief :
www.ronfonteine.com/zorgwet.htm


Europa en Gezondheidszorg

http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/151649/weblogid/34/index.html

xxx


Emigreren naar Duitsland, Emigreren naar BelgiŽ ?

Lees alles in de nieuwste FNV-brochure ( maart 2007) inzake Europese Sociale Zekerheid (1408/71 - 574/72: werk, ziek, zwanger, invalide, pensioen).

Info over ons boek 'De grensoverschrijdende werknemer' vindt u op:
http://www.sdu.nl/catalogus/Sociaal/9789012116909.jsp

trESS: dť website over socialezekerheidscoŲrdinatie www.tress-network.org

Website: www.fnv.nl (zie europa ->grensarbeid);FNV Brussel

Abonneer u op de 'gratis' Europa nieuwsbrief

FNV Brussel
Koning Albert ll laan 5
B 1210 Brussel (BelgiŽ)
Tel 00 32 2 22 40 714
Fax 00 32 2 22 40 715

Riet

Download hier de gratis PDF brochures:


Nederland en de Europese Richtlijnen……

Slotaanbevelingen aan het kabinet voor de aanpak van de regeldruk van de Commissie Stevens. Ik trof een rake opmerking in dit rapport op bladzijde 26, te lezen via onderstaande link:

…Het is gewenst dat de Nederlandse regelwetgeving daarin niet verder gaat dan de Europese regelwetgeving vereist……

http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=150513&rid=144651

Http:// www.tinyurl.com/3d7jku (verkorte link)

xxx

Nota Bene:

een zeer toepasselijke opmerking gezien het TOTALE NON RESPECT van de Europese Sociale Regelwetgeving ( VO 1408/71 en VO 574/72 = werk, ziekte, zwanger, invalide, vut/pensioen ), wat op dit moment plaatsvindt in Nederland en waaraan alle instanties (SVB, CVZ, UWV EN het Ministerie van Sociale Zaken EN het Ministerie van Volksgezondheid) zich schuldig aan maken.

Zeer concreet betekent dit een totaal niet respecteren van vrij verkeer van personen binnen de EU en de Verdragslanden. Het betreft alle inwoners van Nederland, die naar een ander EU of Verdragsland willen emigreren om wat voor reden dan ook Overigens is dit ook voor alle inwoners van de 26 EU- en Verdragslanden die voor kortere of langere tijd in Nederland willen verblijven van bijzonder groot belang.

DIT IS EEN ZEER ERNSITIGE SITUATIE !

Hieronder een overzicht van alle websites met vele personen daarachter die zich op dit moment vrijwillig actief bezighouden met het niet respecteren van de Nederlandse Staat van de Europese Sociale Regelwetgeving 1408/71:

www.strijdtegenzorgwet.net
www.vngsint.com
www.verontrust.be
www.infofrankrijk.com
www.inclnegep.nl
www.ncaportugal.com
www.mollee.at/zorgstelsel
www.verenigingvannederlandersingerona.com
http://zorgwet.info/buitennl/
www.monitor.nl/ziek
www.fonteine.com > Thema > Emigreren ?

Riet / xxx

Om even bij stil te staan: het overdragen van het Persoonlijk Medisch Dossier binnen de EU en Verdragslanden via het o.a. E-116 formulier…..bijvoorbeeld van Nederland naar Land X !

Lees eerst de link onderaan. Als reactie op de link de volgende brief:

''Geachte …….,

In verband met mijn emigratie naar Land X binnen de EU over niet al te lange tijd, verzoek ik U vriendelijk mij duidelijk uit te leggen wat er op het E-116 formulier vermeldt dient te worden betreffende mijn gezondheidsproblemen. Dit formulier dien ik af te geven bij mijn huisarts in mijn nieuwe woonland in verband met de Europese Sociale Regelwetgeving (VO 1408/71, VO 574/72, te weten mijn rechten op werk, ziekte, zwanger, invalide, vut/pensioen en de daarbij behorende zorg en uitkeringen). En niet te vergeten de verzekeringen die ik af moet sluiten en waar ik niet mag liegen over mijn ziekteverleden/heden.
De nieuwe huisarts zorgt voor de communicatie naar de desbetreffende instantie(s) in mijn nieuwe woonland, zodat alles volgens de regelwetgeving verloopt en mijn rechten gerespecteerd blijven. Dit alles om Medische Missers te voorkomen.

Ik heb last van RSI (2 armen !), bekkeninstabiliteit (ivm moeilijke bevalling), en ik heb een braintrauma opgelopen tijdens een ongeluk en daardoor ME-achtige klachten (zie www.icm-institute.org) en door dit polytrauma ben ik af en toe erg moe. In mijn nieuwe woonland zijn al deze klachten normaal erkend als fysieke gezondheidsklachten, dit naar de normen van de WHO WereldGezondheidsOrganisatie..
Deskundigen in mijn nieuwe woonland hebben mij verteld dat ik alle complementaire zorg kan krijgen die per trauma nodig is; ik hoef geen ''gedragstherapie'' te volgen; dat past niet bij de aard van deze klachten.
Graag verzoek ik u binnen 14 dagen na ontvangst van dit schrijven mij een duidelijk antwoord te doen toekomen.

Een kopie stuur ik tevens naar info@sin-nl.org.

Hoogachtend,

Een toekomstige EU-emigrant vanuit Nederland"

…als U begrijpt wat ik bedoel….

http://www.nu.nl/news/1063451/83/rss/%27Bekkeninstabiliteit_bestaat_niet%27.html

xxx

Persoonlijke toevoeging:

dit, om de krankzinnigheid van de medische wereld in Nederland weer te geven. Het is vragen om Medische Fouten ! Ziekten ontkennen die allang door de WHO erkend zijn. Een paar mensen denken blijkbaar het recht te hebben de gehele medische wereld EN de burger (met een gezondheidsprobleem) te kunnen indoctrineren en saboteren. En (huis)artsen die gewoon hun werk willen doen, moeten door dit soort lui ook gaan draaien en konkelen…..gevolg : Medische Missers en de patiŽnt…..is weer de dupe ! Dat Medisch Nederland (inclusief verzekeraars !) totaal uit de bocht gevlogen is, wordt duidelijk door bovenstaande link en door www.sin-nl.org . Hier dient onmiddellijk een einde aan te komen. Ook hier vraag ik me toch ernstig af hoe de Nederlandse Staat ervoor zorgdraagt dat het vrije verkeer van personen, ziek of gezond, niet geschonden wordt en hoe de JUISTE MEDISCHE GEGEVENS naar het nieuwe woonland worden overgedragen….

De EU-burger heeft namelijk RECHTEN ! En discriminatie is verboden.


Suggesties aan Minister Klink nav Nivel/Emgo rapport over medische fouten in ziekenhuizen

Iatrogenic Europe Unite – Alliance www.ieu-alliance.eu 9 mei dag van Europa

Manifest 2007 Jaar van en voor slachtoffers van medische fouten

Ter verbetering van de transparantie en kwaliteit van de gezondheidszorg:

*introductie van het “Vertel en Herstel” protocol op basis van het Harvard Consensus Rapport Maart 2006 ten goede van slachtoffers van medische fouten.

*introductie van het “Vertel en Herstel”protocol alsmede patiŽntveiligheid in de opleiding geneeskunde, alsmede introductie van jaarlijkse bijscholing voor artsen en medische hulpverleners.

*introductie van positieve beloningen voor artsen, verpleegkundigen en andere medische hulpverleners om medisch fouten aan de overheid te melden en patiŽnten te informeren over medische fouten. Tevens introductie
van sancties tegen hen die medische fouten niet melden noch patiŽnten informeren over medische fouten. Introductie van een verplicht meldsysteem alsmede analyse en preventie.

*introductie van een Nationaal Meldpunt voor slachtoffers van medische fouten in combinatie met het aanstellen van een Nationale Onafhankelijke Bemiddelaar met bevoegdheden om direct te interveniŽren voor en ten
goede van slachtoffers van medische fouten.

*bij wet vaststellen:
- medische en verpleegkundige dossiers zijn slechts geldig na schriftelijke autorisatie van de patiŽnt.
*-sancties voor het niet direct ter beschikking stellen van de volledige en correcte medische dossiers op het eerste verzoek van de patiŽnt.
*-verplichting voor ziektekostenverzekeraars en artsen om de patiŽnten hun ICD-10 codes van hun aandoening ter beschikking te stellen alsmede kopieŽn van alle rekeningen van artsen en ziekenhuizen.

*wettelijke verplichting om vertegenwoordigers van slachtoffers van medische fouten mee te laten beslissen in besprekingen en besluitvorming omtrent medische fouten, slachtoffers en patiŽntveiligheid.

*wettelijke verplichting om bij medische fouten bemiddeling aan te bieden in plaats van juridische procedures.
*wettelijke verplichting om no-fault systeem aan te bieden, in plaats van tort-systeem.

*wettelijke verplichting voor nationale Inspecties voor Gezondheidszorg in alle EU-landen om de status van artsen mbt professioneel disfunctioneren te registreren en deze informatie ter beschikking te stellen van alle
EU-burgers.

*instellen van waarheidscommissies om medische fouten en de positie van de slachtoffers te onderzoeken.

*instellen van nationale parlementaire enquÍtes per land alsmede instellen van enquÍte van het Europees Parlement ter onderzoek van medische fouten, de positie van slachtoffers en patiŽntveiligheid in het algemeen.

Moge deze vernieuwingen de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren voor alle betrokkenen.

Mr. Sophie Hankes

Oprichter en voorzitter Iatrogenic Europe Unite – Alliance
Oprichter en voorzitter Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid – NL www.sin-nl.org


Waarschuwing : Overdragen van E-formulieren binnen de EU

Als U gaat emigreren binnen de Europese Unie dan kunt U in het kader van de Europese Sociale Regelwetgeving (VO 1408/71, VO 574/72) Uw opgebouwde rechten (werk, ziekte, zwanger, invalide, vut/pensioen) meenemen naar Uw nieuwe woonland via de zogenaamde E-formulieren.
Informeer in Nederland (schriftelijk : brief aangetekend, eMail met bewijs van lezen, fax met bewijs van versturen !!! ) bij de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) inzake deze formulieren. Zij kunnen U precies vertellen welke instantie welk formulier afgeeft. Doe in Nederland NIETS telefonisch.

Via onderstaande link treft U een overzicht van alle E-formulieren met een korte omschrijving, die in de EU gebruikt worden; dus ook in Nederland:

http://www.seniorennet.be/Pages/Reizen/e_formulieren/e_formulieren.php

Ps: Onderstaand is een SERIEUZE WAARSCHUWING voor Nederlanders die vertrekken uit Nederland en voor EU-burgers die Nederland binnenkomen:

De Nederlandse instanties die deze formulieren afgeven (CVZ, SVB, UWV ) gaan zeer slordig om met deze formulieren. Weigering van afgifte, half ingevuld, fout ingevuld, men doet net of je niet bestaat, enz. enz.; helaas ben ik zeer ''ERVARINGSDESKUNDIG''. Daarom: doe alles schriftelijk, op de al bovenvermeldde manier, want fouten kunnen U in ernstige problemen brengen in uw nieuwe woonland……en dan is de Nederlandse Overheid ONBEREIKBAAR om het op te lossen ! De Nederlandse taal begrijpen ze ineens niet meer. Ziet U het voor U ? U bent Zwanger of ziek of tijdelijk invalide en U heeft geld nodig omdat U niet kan en mag werken ….. En vergeet niet: ook U kunt een ongeluk krijgen en tegenwoordig is het overal mode, net als in Nederland, om u gewoon de volgende dag te ontslaan, dus heeft U GEEN inkomen meer en bent U afhankelijk van de Sociale Voorzieningen van Uw Woonland (als die tenminste bestaan) en daarvoor heeft U Uw arbeidsverleden op 100 % correct ingevulde E-formulieren nodig uit Nederland.

Dit is niet om U bang te maken, dit is REALITEIT: de Nederlandse Overheid permitteert het zich gewoon "haar werk niet te doen'' en U als burger heeft het nakijken. In 1 dag kan Uw leven in een ware hel veranderen; hoelang kunt U zonder geld leven ? Ik ga er voor het gemak even van uit dat de meesten onder ons geen miljonair zijn…….en ook geen familie hebben die ze financieel tijdelijk kunnen helpen, tot het probleem opgelost is.

Tip: mocht U onverhoeds toch problemen krijgen neem dan onmiddellijk kontakt op met SOLVIT: gratis rechts hulp van de Europese Unie. Lees alles hierover op:

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_nl.htm

Verder nog wat globale tips:

Ga nooit in telefonische, mondelinge discussie met de dames en heren van bovenvermeldde instanties CVZ, UWV en SVB,

Want:
- zij kennen de wetten en regels niet, U verliest tijd, geld en energie en heeft nog steeds geen antwoord,
- van goede service verlenen aan de burger heeft men nog nooit gehoord; een kursus etiquette voor velen zou niet verkeerd zijn, de Overheid is tenslotte een service voor de burger; wij kunnen er ook niets aan doen dat we al die papieren nodig hebben en de bakker op de hoek (die aardige man) die heeft ze niet…
- U voorkomt daardoor dat U zeer onbeleefd te woord wordt gestaan (wat U waarschijnlijk niet gewend bent…….althans dat mag ik hopen),
- U voorkomt dat U zich gaat schamen voor ''Uw eigen land''.

Bovenstaand overdreven ? Nou, nee, ik wist eerlijk gezegd niet wat mij overkwam toen ik voor het eerst in mijn leven met de Nederlandse instanties te maken kreeg: totaal respectloos en zeer ordinair gedrag ! Dat was ik in mijn andere EU-woonland wel anders gewend !

En blijkbaar ben ik niet de enige die er zo overdenkt: Nederland heeft een zeer slecht imago:

Is the Netherlands expat friendly ?

http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=19&story_id=24070

Bovenstaande 3 artikelen zijn ook te vinden op www.fonteine.com > Thema > Emigreren ?

xxx


Europa: straks mogen wij allen via de Zorgwetten gebruik maken van de privť-klinieken door heel Europa

Lees het arrest van het Europese Hof; april 2007

http://www.zorgwet.info/C444_05.doc

xxx


Hebt U geen idee hoeveel U bijdraagt aan de Zorg en wilt u dat weten ?

Ga dan naar www.vngsint.com en click op de knop " rekenmodellen ".

Dit rekenmodel is geschikt voor iedereen of U in Nederland woont of niet.

U heeft Exel nodig ,of de kleinere versie daarvan in Works, om ermee te kunnen werken. Print eerst de pagina " Toelichting " uit. Vervolgens opent U het "Rekenmodel"
*U kunt dit model op uw PC apart opslaan, om het vervolgens voor uzelf te berekenen.
*Deze berekening wordt dus NIET verstuurd en is dus zuiver privť. Dan vult U de voor uzelf toepasselijke bedragen in. Dat zijn uw eigen salaris - of pensioengegevens.

Hou de vinger aan de pols en wees baas over eigen portemonnee !

Bron: www.vngsint.com

Riet / xxx


Nederland en Emigreren !

Een regering, die bezig gaat haar financiŽle problemen in de medische zorg
af te schuiven naar de private sector en en passant de particulier
verzekerden in de EU (ook wereldwijd !) hun verzekering afneemt, terwijl,
zij die in de EU wonen, zonder keus in een publiek=ziekenfonds systeem
worden gedumpt, is immoreel.

Een regering, die teneinde dit kunstje te flikken, de EU verordening
1408/71 verkracht, zodanig, dat een hele serie juristen dit pervers noemt, is
immoreel.

Een regering, die art 33 van genoemde verordening, die zegt, dat geen
inhoudingen worden gedaan als er geen prestatie tegenover staat, aan haar
laars lapt, is illegaal.

Een regering, die autistisch doordendert op de eens gekozen trein en denkt,
dat de oplossing in een woonland differentiatie ligt, is dom.

Een regering, die het keuzerecht eindelijk erkent en het plichtrecht
afschaft, is verstandig. lees verder www.strijdtegenzorgwet.net

http://www.verontrust.be/brievenB10/doc342.htm

xxx


Emigreren naar Duitsland, Emigreren naar BelgiŽ ?

Lees alles in de nieuwste FNV-brochure (maart 2007) inzake Europese Sociale Zekerheid (1408/71: werk, ziek, zwanger, invalide, pensioen) via de ondervermeldde website > Item 01/05/07

http://www.verontrust.be/

Riet / xxx


Het ‘onbehagelijke gevoel’ wat verzekeringen mij geven.

Kent u dat gevoel wat u krijgt als uw pen zweeft boven de polis die u dient te ondertekenen ‘voor accoord’ om u te verzekeren tegen X,Y of Z ?

Gaat er dan ook door u heen: ja maar, heb ik alle kleine lettertjes wel gelezen en goed begrepen, ben ik echt zo wel goed verzekerd voor het bedrag wat ik per maand automatisch moet ! laten afschrijven en keren ze wel echt uit als het nodig is en wie bepaalt dan of het nodig is…., terwijl een paar ogen boven meestal een ‘pak met stropdas net niet bij elkaar passend’, u dwingend aankijken en zeggen; TEKEN !

HŤhŤ…ik ben blij dat het eruit is en dat u dat gevoel herkent !

Mijn ‘onbehagelijke gevoel’ heeft te maken met het artikel op fonteine.com: ChemicaliŽn > Gif in de huid en het artikel Milieuverontreiniging versus ‘vage, dure invaliditeitsverzekeringen / arbeidsongeschiktheidsverzekeringen /   ziektekostenverzekeringen met leeftijdsacceptatie en gezondheidsacceptatie’ en de verschillen die in de EU-landen worden gehanteerd.

Iedereen heeft Anno 2006 het risico dezelfde klachten te krijgen als een ander, ongeachte arm/rijk/wit/zwart/ nog gezond/al ziek enz. gezien de ongevraagde en ongecontroleerde voorraden ‘troep’ die wij elke dag verplicht ‘consumeren’ (zie informatie REACH EU).

Begrijpt u mijn gevoel van ‘onbehagen’ ? Eigenlijk zou ik van een verantwoordelijke persoon op EU-niveau wel eens een duidelijk antwoord omtrent dit G R O T E probleem willen ontvangen; die burger kan er toch vaak niets aan doen dat hij/zij wat krijgt…? Dit is geen nationaal probleem meer, dus de behandeling van dit soort verzekeringen zou overal gelijk dienen te zijn en even duur voor iedereen; sowieso in de EU. Heeft het ueberhaupt nog zin je te verzekeren als je via de rechter je recht moet gaan halen en dan te horen krijgt dat ‘dat gezondheidsprobleem’ niet erkend wordt (=nationaal niveau !), terwijl de G E H E L E  wereld de oorzaak gewoon weet !

De meeste mensen hebben eenvoudig weg het geld niet om ‘recht te halen’ tot het hoogste niveau. Bij voorbaat heb je dan ook al verloren. Zolang ‘politiek’ zaken ‘doodzwijgt, gebeurt er niets en is het blijkbaar voor de ‘gewone man’ verloren zaak. Niet iedereen heeft een zodanig gevulde portemonnaie dat er elke maand in een luxe kuuroord ‘ontgift’ kan worden, om het lichaam schoon te houden…..en dus gezond te blijven.

Hoe gaan verkopers van verzekeringen met deze materie om ?

Schiet mij maar lek ! Het klopt allemaal echt niet meer.

Gezondheid is dus blijkbaar alleen voor de rijken, die in overvloed vers kunnen kopen, kunnen kuren (met belastingaftrek: kosten van de zaak…). enz. enz.

Ja, ik weet het, dit probleem is bekend, maar het is wel eens goed om het af en toe aan de kaak te stellen, omdat langzaam maar zeker er op velerlei gebied al positieve veranderingen zijn. Als iemand weet aan wie we die EU-vraag kunnen stellen, dan hoor ik het graag !

A Votre Service !

xxx


Boze Nederlanders in het buitenland - gemangeld door de bureaucratie

Gepensioneerde Nederlanders die in het buitenland wonen zijn gemangeld door Hoogervorst en zijn clubje mbt de nieuwe ziektekostenverzekering.

Lees hier de vele boze brieven...

http://www.vngsint.com/laatstenieuws01.htm


16 april 2007 weblog ronfonteine.com:

Om even bij stil te staan: de "geheimzinnige" wereld van Verzekeringen

Mij kwam een Polis met Polisvoorwaarden van een machtige bank in de EU onder ogen. Heel vreemd…als je er even wat verder over nadenkt…met helder verstand ! Bewust zijnde van….

< Uitsluitingen > van uitbetalingen door de verzekering van een financieel product:
schaden die het resultaat zijn van uw gezondheidstoestand, met name als het gaat om hart- en bloedvatziekten (incl. hersenen), diverse spieraandoeningen, disco-vertebrale problemen en reuma, alle soorten hernia's, afhankelijkheid van diverse psycho-actieven en alcohol. Zo ! Het moge duidelijk zijn.

Ik lees hier tussen de regels door dat je a. gezond dient te eten (zuren/basen…enz., enz.), b. voldoende dient te bewegen, c. je preventief te laten checken door een osteopaat, d. je preventief te laten onderhouden door een voetreflexoloog, e. geen drugs (breed begrip !) dient te gebruiken,……en nog veel meer.

Met andere woorden: ZORG PREVENTIEF VOOR JEZELF !

Opvallend is dat PREVENTIEF in veel gevallen gelijk staat aan COMPLEMENTAIRE GENEESWIJZEN VAM A - Z ! En die zitten vaak niet eens in de basisverzekering, want stel je voor dat mensen eens geen klachten of veel minder klachten zouden hebben. Dat zou een dikke strop zijn voor de VERZEKERINGSBUSINESS……en de voedingsindustrie….en de chemische industrie….en de pharma…….

En, opvallend is dat huisartsen (waar je je normaal gesproken als eerste meldt als je klachten hebt), te vaak totaal veinzen geen verstand te hebben van COMPLEMENTAIR. Leren ze dat niet op de opleiding ? Ik weet het niet. Dat er een totaal gebrek aan duidelijke informatievoorziening is, is mij volkomen duidelijk ! Complementair en Regulier dienen vanaf het eerste punt, dus de huisarts net zo belangrijk te zijn. Teveel mensen worden onnodig het bos in gestuurt…..met alle gevolgen van dien, inclusief Medische Missers achteraf……. Voor een gebroken been (totale doorstroming letterlijk onderbroken), weten ze goed raad. Inwendige doorstromingsproblemen dienen echter eerst complementair aangepakt te worden en dan pas rigoreus…….Zo denk ik erover !

Of zie ik dat verkeerd ?

Er is dus een gat, een groot gat……in het voordeel van…..juist ja….de verzekeraar. Volgt U me nog ? En in het nadeel van de klant van die verzekeraar ….als ie ook eens wat onder de leden krijgt. En vergeet vooral niet: de werkgever…die onnodig lang met mensen met klachten blijft zitten, wat hem bakken met geld kost, die….hij dient te betalen aan…..juist ja; DE VERZEKERAAR ! En de economische cirkel is rond.

Dit weten we natuurlijk allemaal; maar zwart op wit verduidelijkt meestal wat meer.
Ik ga nog even door.

Gezien de aard en oorzaak, ons allen bekend van bijvoorbeeld vele welvaartsziekten die ontstaan zijn na de II WO, kan gesteld worden dat de WIN/WIN positie altijd voor de verzekeraar is. Deze verzekeraar verzekert meestal niet 1 onderdeel, maar uw gehele leven; daarbij komt nog; U MOET U VERZEKEREN. Geen financieel product zonder verzekering. Gevangene van HET SYSTEEM.

Er klopt werkelijk geen bal meer van; het is een totaal onethisch geheel geworden, waar ieder met open ogen verplicht intuint. Helaas weet je pas NA een gezondheidsprobleem hoe het (niet) werkt. Want…je vertrouwt toch VOLLEDIG op de huisarts………Helemaal fout !

De gehele gezondheid van iemand draait om DOORSTROMING (zie voor professionele uitleg vitalworld.org). Stroomt het ergens in het lichaam niet meer door en gaat het dus vast zitten,dan krijgt U en een ander klachten. IEDEREEN, niemand uitgezonderd kan te maken krijgen met bovengenoemde klachten ! Of het nu door een ongeval komt, door chemische stoffen in voedsel of omgeving, door electrospanning/stress…en ga zo maar door. NIEMAND uitgezonderd. Niemand weet hoe ie er van binnen uitziet. Zelfs een scan kan niet alles waarnemen.

Dus een verzekeraar zou niemand en geen specifieke klachten mogen uitsluiten; dat is discriminatie ! Het gaat helemaal nergens over. Het een kan namelijk het ander veroorzaken.

Ja, ik heb iets met, beter gezegd, tegen verzekeringsmaatschappijen en hun verkopers…..die vaak onbewust dat werk doen om simpelweg een baantje te hebben, dus inkomen. Wat ik ze uiteraard gun !

Maar gelukkig weet ik uit eigen ervaring dat via AUTO-OSTEOPATHIE en Voetreflexologie heel veel klachten opgelost en voorkomen kunnen worden en……je kunt het zelf doen, dus het kost niets, alleen tijd en een paar boekjes. Beweeg genoeg, maar niet te extreem, eet lekker en gezond….
Voor dat gebroken been echter ga ik graag naar de dokter, die dat weer netjes…zet, zodat het weer aan elkaar groeit…..maar daar ben je dan ook zonder problemen netjes voor verzekerd…..

Niet alles is te voorkomen, maar het is wel handig je te realiseren hoe het werkt…..als je weer eens een verzekering af moet sluiten. Lees dePolisvoorwaarden van A-Z !

xxx


Onrecht van de zorgwet van Hoogervorst voor gepensioneerden

Een verhaal voor landgenoten in Nederland, die geen idee hebben waar dit
allemaal over gaat en die geen zin hebben om ellenlange dagvaardingen te
lezen

Inleiding: De volstrekte onbekendheid van de doorsnee Nederlander in
Nederland met de gevolgen van de nieuwe zorgwet voor de gepensioneerde,
die resideert in de EU of ander verdragsland doet mij naar de pen grijpen. Ik
hoop, dat door het hele verhaal eens simpel voor Dummies om het eens
modern te zeggen, op te schrijven, men ook in Nederland enig begrip kan
opbrengen, dat deze mensen in opstand zijn gekomen tegen wat ik alvast
maar een immorele consequentie van deze wet zal noemen. Ik laat de
problematiek die de wet ook in Nederland nog steeds omgeeft in mijn verhaal
buiten beschouwing. Hier is ook nog heel veel te doen en te repareren dunkt
mij.

Voorgeschiedenis: Er zijn Nederlanders die op het moment van hun
pensionering het besluit nemen om elders te gaan wonen. Waarom en
waartoe is hun eigen vrijheid. Die vrijheid is ook gegeven in diverse EU wetten
en regelgeving. Na hun eigen financiŽle mogelijkheden te hebben bekeken en
ook de woonomstandigheden van hun nieuwe woonland goed te hebben
doordacht, hebben zij de stap gewaagd. Een facet van dit overwegen was,
dat zij voor hun medische zorg meestal een ziektepolis konden meenemen
eventueel verhoogd met een buitenlandtoeslag. Deze mensen vertrokken en
onderwierpen zich dus aan een nieuwe politieke maar ook fiscale realiteit en
wat er verder zoal bij komt.

Consequenties van de door Hoogervorst (vergeten we Zalm niet op de
achtergrond !) bedachte oplossing van het financieringsprobleem van de
ziektekosten in Nederland, let wel dus NIET die van het buitenland !

Hij heeft al het bestaande opgeheven en de Nederlanders een eenmalige
keuze gegeven uit een van de vele zorgverzekeraars en daarbij de
mogelijkheid een aanvullende verzekering te nemen, alles met verplichte
acceptatie van de zijde van de zorgverzekeraars. Alle details zal ik hier niet
noemen die zijn genoegzaam bekend. Als de rookdampen zijn opgetrokken dan
zitten alle voorheen particuliere verzekerden en dat geldt dus wereldwijd !
zonder verzekering. De verzekeraars hebben hun kans geroken en onder
misbruik van de nieuwe wet alle polissen opgezegd. Dat wil zeggen, dat
mensen, die tientallen jaren verzekerd waren in hun jonge jaren, nu maar
moeten zien hoe ze het rooien. Nu ze duurder worden voor de zorg namen de
zorgverzekeraars hun kans dus waar.

In sommige gevallen hebben deze mensen een wereldpolis aangeboden
gekregen die 2 tot 3 x zo duur is dan hun oude polis ! Het merendeel van
deze mensen is al op hoge leeftijd en kan eenvoudig vanwege leeftijdslimieten
en/of uitsluitingen geen nieuwe particuliere verzekering krijgen !

Wat was de Hoogervorst oplossing voor de buiten-Nederlander? Hij misbruikte
de EU verordening 1408/71, verkrachtte de uitleg daarvan zodanig, dat hij de
gepensioneerden in de EU en verdragslanden, gedwongen onderbrengt bij zeg
maar het ziekenfonds van hun woonland.

Daarbij heeft hij geen enkel onderzoek verricht of die staatsinstellingen de
toets der kritiek van wat wij in Nederland als aanvaardbaar beschouwen,
kunnen doorstaan.

Een flagrante overtreding van een basisrecht dat van recht op gelijke
behandeling trad hier op. Immers waar in Nederland vrije keuze uit PRIVATE
verzekeraars was, bleef er voor de gepensioneerde in het buitenland slechts
het gedumpt worden in het PUBLIEKE ziekenfondssysteem van hun woonland
tegen onevenredig hoge kosten inclusief AWBZ premie, een type zorg, dat
helemaal niet bestaat, dus waar Nederland ook nooit een belasting van een
woonland voor kan krijgen..

Genegeerd werd het feit, dat door de slechte situatie in die woonlanden, die
overigens door Hoogervorst steevast werd ontkend, terwijl hij daar geen
diepgaand onderzoek naar had laten uitvoeren, vele eigen inwoners een
particuliere verzekering hadden bovenop de verplichte lasten die vaak al via
de belasting werden betaald. Men zorgde wel, dat men niet in die publieke
zorg terecht kwam ! Door de particuliere verzekering kan men terecht in prive
klinieken, waar de zorg meer lijkt op die, die we in Nederland gewend zijn,
tegen lagere kosten.

Het venijn van dit Hoogervorst verhaal en de verkrachte uitleg van 1408/71
zat hem erin, dat hij deze dumping in het ziekenfonds van het woonland liet
betalen door de gepensioneerden op basis van de kosten zoals Nederland die
heeft berekend.

De inhouding op het inkomen uit Nederland was gelijk, ONGEACHT het
woonland, terwijl de belastingen van de diverse woonlanden aan Nederland
sterk verschillen !

Nederland is een van de duurste landen in dit verrekensysteem.

Kort gezegd werkt het principe zo, dat Nederland aan het woonland de kosten
van het ziekenfonds betaalt op basis van een bedrag, dat het woonland
berekent aan Nederland.

In dit systeem betaalt dus de gepensioneerde in het buitenland eerst zijn
premie aan Nederland die dan weer aan het woonland betaalt. Het aardige
van dit systeem voor Hoogervorst en Zalm was, dat er een enorm bedrag aan
de strijkstok bleef hangen in Nederland, omdat in de eerste opzet van
Hoogervorst deze premiebijdrage in vergelijking met de afdracht aan het
woonland aanmerkelijk hoger uitviel. Bingo dus.

En nu komt het: de gepensioneerde had, ondanks dat hij de Nederlandse
premie aan zijn broek kreeg, geen recht meer op zorg in Nederland !

Waar dit allemaal toe lijdt hebben we kunnen zien in het geval van de
Marokkaan, die een blauwe maandag in Nederland heeft gewerkt, teruggaat
naar zijn land met de gedachte dat hij een paar honderd euro pensioen per
maand zal gaan krijgen en nu dus in sommige gevallen zelfs een rekening
gepresenteerd krijgt. Zijn zorgtoeslag moet hij dan met een formulier in het
Nederlands maar zien te krijgen. Zie de bewuste NOVA uitzending.

Politiek: Hoogervorst heeft meerdere malen tijdens de debatten in de eerste
en tweede Kamer gezegd, dat deze uitleg van 1408/71 hem door de EU werd
opgedrongen.

Eerst op 16 januari 2006, als de wet in werking is getreden, en dus voor
Hoogervorst een langer beweren, dat hij door de EU gedwongen wordt niet
meer nodig is, erkent hij na doorvragen van Mevr.Kant (SP), dat hij zich
vergist heeft. De Kamer nochtans accepteert, dat de minister haar verkeerd
heeft voorgelicht, maar dat hebben wij al bij meerdere zaken zien gebeuren.

Gedurende de reeks van debatten tot de laatste in de vaste kamercommissie
dd. 27 april jl., heeft hij een stijl van acteren getoond die op zijn zachts
gezegd de waarheid geweld aan doet. In ieder geval een regering van een
beschaafd land onwaardig.

De kamerleden zijn bedolven onder een regen van klachten en verhalen over
hoe mensen in de klem zijn geraakt door deze wet.

Interessant genoeg blijkt de politiek wel interesse te hebben voor het lot van
de Marokkanen, maar voor dat van de eigen landgenoten, die ook hun hele
leven keurig hun belastingen en premies voor de toen oudere generatie
hebben voldaan, schijnt een soort autisme ingetreden te zijn.

Het Parlement verdient voor zijn optreden in dit dossier een zeer dikke
onvoldoende.

Het feit dat de CDA veel erover gepraat heeft, maar verder geen zinnige
daden heeft gesteld, maakt dat mijn dikke onvoldoende overeind blijft staan.

Kijk maar eens naar het vragenuurtje op dinsdag als de kamerleden zich
haasten om te laten zien hoe wakker ze zijn n.a.v. maakt niet uit welk bericht
dat over het weekend in de krant is verschenen. Aan onze zaak is geen eer
meer te behalen, immers dan zouden ze hun falen eerst moeten toegeven
nietwaar. En dat doet politiek zeer.

Het is ook tekenend, dat geen enkele politieke partij zich heeft sterk gemaakt
om dit onrecht te repareren.

Het is duidelijk, dat de problematiek van de gepensioneerde
buiten-Nederlanders totaal niet in de belangstelling heeft gestaan gedurende
de aanloop tot deze wetgeving.

Ik vermoed, dat het feit, dat het om “slechts”100.000 mensen ging, die
sowieso niet politiek interessant zijn, bovendien ouden van dagen die zeker
niet en massa op welke demonstratie in Nederland zullen verschijnen, daar
een reden voor was.

Mediaoptreden: Wij, gepensioneerden hebben geen spindocters en kennen de
weg naar de media niet. Ons probleem is niet mediageniek eenvoudig gezegd.

Dit is ook de reden dat ik maar eens in de pen geklommen ben, omdat er in
Nederland niet meer zoiets als onderzoeksjournalistiek bestaat en men zich
slechts bezig houdt met de waan van de dag.

Vorig jaar trad Hans Hillen, Directeur van CVZ, het uitvoeringsorgaan van de
nieuwe zorgwet, twee keer op in BVN TV om uitleg te geven over de nieuwe
wet. Als uitvoerder deed hij ronduit ongepaste beledigende politiek beladen
uitspraken aan het adres van de gepensioneerden in het buitenland. In de
trant van dat zit daar maar lekker lui in de zon en als het voor hun nadelig
uitpakt nou jammer dan ! Na de recente gerechtelijke uitspraken waarover
later meer is het stil geworden. Sterker nog, in het debat van 27 april jl.
kreeg zijn dienst een min van de minister.

Ook een column in de volkskrant van Jan Blokker enige tijd geleden met de
conclusie, dat hij geen medelijden met die zeurpieten in de zon kon hebben,
gaf duidelijk aan, dat hij zich niet in de problematiek had verdiept.

Ik wil de vele verschijningen en leugenachtigheden van Hoogervorst hier maar
laten voor wat ze waren: een grote blufpartij. De aardigste toch nog even:
Bij een optreden vorig jaar in BVN deed hij de uitspraak dat de
gepensioneerden beter hun centen in de zak kunnen houden, want dat ze het
toch zouden verliezen. Opnieuw arrogantie en bluf Hoogervorst eigen.

Tot slot wil ik vaststellen, dat de gepensioneerden in het buitenland grosso
modo leven van een AOW plus eventueel pensioen en dat de bewering, dat
het rijke mensen zouden zijn die het allemaal best kunnen betalen, nergens op
slaat. Immers de echte rijken hebben geen pensioen en vallen alleen evt. voor
de AOW onder de wet. Voorts moet je die lieden elders zoeken en niet op een
appartementje in Spanje. Ik laat alle moeilijkheden, die er zijn om ueberhaupt
je zorg te krijgen onder de nieuwe wet hier buiten beschouwing. In
tegenstelling tot de mooie woorden van de minister zijn er nog vele grote
problemen, net zoals in Nederland trouwens.

Organisatie: De minister heeft een grote misrekening gemaakt toen hij
meende een stelletje oninteressante ouden van dagen in het buitenland
ruecksichtlos onder de wet te kunnen plaatsen.

Vanaf augustus vorig jaar heeft zich dank zij internet een Europese
verzetsgroep gevormd die een rechtszaak tegen de staat heeft
aangespannen.

Ik hoop van harte dat deze groep zich zal uitbouwen tot een vakbond of
federatie belangenbehartiging gepensioneerden, want er gaat nog verder aan
onze verworven rechten getornd worden dat is zeker. Het mag n.m.m. nooit
meer gebeuren, dat in Nederland politieke besluiten, die ons raken worden
genomen, zonder dat wij daar een woord in hebben te zeggen gehad.

Rechtzaak: Hoewel ik u niet wil vervelen met de procedure als zodanig, als je
niet direct betrokkene bent, ga je toch zeker niet tientallen bladzijden
juridische taal lezen niet waar, toch het volgende:

In zake het kort geding hebben wij voor elkaar gekregen de minister te
dwingen, om de premies gedifferentieerd per land te berekenen, immers geen
enkel land is gelijk wat betreft niveau van zorg en de daarmee
samenhangende kosten. Dat heeft de consequentie dat de inhoudingen
grosso modo gelijk zullen zijn aan de belasting van het woonland. De
dollartekens in de ogen van Zalm kunnen dus weg.

Dit heeft voordelen voor de oude ziekenfondsverzekerde van voor 2006, want
deze hebben hun recht op AWBZ zorg verloren, maar krijgen dan toch als
doekje voor het bloeden een lagere premie.

Voor de ex-particulier verzekerde ligt de zaak aanmerkelijk gecompliceerder.
Wij blijven van mening, dat wij het recht hebben te kiezen tussen een sociaal
stelsel zoals de EU biedt dan wel een eigen particuliere verzekering te kunnen
kiezen en zijn principiŽel tegen wat dan genoemd wordt het “plichtrecht”,
zoals door Hoogervorst uitgevonden.

Wij gaan zelfs zo ver, dat we in de thans opgestarte bodemprocedure eisen,
dat de particuliere verzekeringen per 1 januari ten onrecht zijn opgezegd en
opnieuw geldig verklaard moeten. Dit zou ook de mensen die elders in de
wereld resideren, die hun verzekering is opgezegd, kunnen dienen.

In de slotalinea van de pleitnota in Kort Geding durfde de Landsdvokaat zelfs
het volgende neer te pennen:

"Het lijkt er sterk op, dat eisers (gepensioneerden) niet alle consequenties
van die eigen vrijwillige keuze (van emigratie) willen aanvaarden. Zij bekijken
de zorg buiten Nederland door een sterk oranje gekleurde bril. Zij willen
Spaanse zon en Hollandse zorg tegen onveranderd gunstige voorwaarden. De
Staat kan moeilijk worden verplicht daaraan mee te werken".

Ons commentaar:
Met deze niet mis te verstane belediging besluit de Landsadvokaat zijn
betoog. Wij willen geen Hollandse zorg, wij wonen niet allemaal in Spanje, wij
konden niet weten wat er bekokstoofd zou worden toen wij besloten te
emigreren. Wij hadden een keurige verzekering. Ergo GEEN berekend gedrag
!!!

Duidelijker als deze opmerking kan de arrogantie van de macht niet
aangetoond worden.

Conclusie: De arrogante en ook de weinig overdachte wijze, immers men had
haast, heeft het volgende opgeleverd:

Slachtoffers, die dank zij valse voorlichting worden afgeschilderd als
zeurpieten in de zon.

Hoogbejaarden met een medisch dossier die plotseling hun vertrouwde
Nederlandse arts kwijt raken en maar moeten zien zich staande te houden in
grote onbekende staatsziekenhuizen.

Paniek bij duizenden vaak hoogbejaarde mensen, die bij allerlei bureaucratisch
taken (zorgtoeslag aanvragen, E121 regelen) worden betrokken, die ze niet
meer aankunnen.

Twee rechtszaken die ten koste gaan van de belastingcenten van de staat
en moeizaam bij elkaar geraapt geld van de zijde van de slachtoffers. Meer
rechtszaken in het verschiet.

Een minister die op 27 april door de knieŽn is gegaan en nu de schier
onmogelijke taak heeft, hoe alle verschillende situaties in de EU landen in een
acceptabele wiskundige formule te krijgen. Daar zal ook wel weer een lange
reeks discussies op volgen, weerspiegeld in de reeds lopende rechtszaken.

De premier die reageert op de coming out van Wouter Bos en zegt dat de
vrije keuze van de burger door diens plannen in gevaar komt, terwijl onder zijn
verantwoordelijkheid juist precies dat is gebeurd met de gepensioneerde
buiten-Nederlanders.

De Nationale Ombudsman die zegt dat in de zorgwet Hoogervorst onbehoorlijk
bestuur heeft gepleegd, immers de staat heeft zich als een onbetrouwbare
partij getoond.

Het Parlement en de vaste kamercommissie VWS die dat allemaal heeft laten
gebeuren en tot op de dag van vandaag autistisch is.

Had de minister de koninklijke weg gekozen van een overgangsregeling dan
was dit circus aan iedereen bespaard gebleven.

Dat wil zeggen voor hen, die voor 1-1-2006 al reeds elders resideerden alles,
bij het oude en de nieuwe emigranten die toch al uit de nieuwe situatie in
Nederland zouden komen onder het nieuwe stelsel. Uiteindelijk zouden zij die
onder het overgangsregiem zouden vallen redelijk snel het aardse tranendal
verlaten. Dus een snelle uitfasering…

Laat ons wel zijn. Als je een huis koopt met hypotheekrenteaftrek dan reken
je er mee dat je die aftrek vele jaren kunt behouden. En ik wil Nederland nog
wel eens zien als m.i.v. 1-1-2007 de aftrek zou worden gestopt !

De reparatie d.m.v. een overgangsregiem lijkt mij nog steeds een optie zeker
nu er geen “winst”meer zit in de nieuwe systematiek.

In de thans lopende procedures is er maar een optie het keuzerecht zoals in
verordening 1408/71 is voorzien. D.w.z. keuzerecht ook na 1-1-2006.

Jan J.Clements woont in Malta is gepensioneerd Manager Internationale
Logistiek Hij is contre coeur betrokken geraakt in deze materie.

Op zijn website is en detail, alle info, incl. dagvaardingen voor de liefhebber,
te vinden. http://www.strijdtegenzorgwet.net


 

 100% Fruitreep
Acerola superbes
Acne
Adhd
Afname van mineralen
Afvallen
Afvallen 2
Allergie
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Anti-oxydanten top20
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astma
Autisme
Boeken gezondheid
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Candida
ChemicaliŽn
Cholesterol
Cholesterol mythe
Chlorella
Co-enzym Q10
Daglichtlampen
Darmkanker
Depressie
De ziekte ME
Dieet & afvallen
Doodmoe ?
Eczeem
Ei hoort er wel bij
Elektroallergie
E621 - Vetsin
Farmacie
Fatale vetten
Fluor
Fructose
Fructose intolerantie
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hart
Hoge bloeddruk
Hooikoorts
Huidproblemen
Kanker
Keelontsteking

Kefir

Koffie & caffeÔne
Koolhydraten
Lichttherapie
LuteÔne
Magnetron
Melk sprookje
ME (CVS)
ME en CGT

Migraine
Multiple sclerose

Nachtwerk
Olijfolie
Olijfolie 2
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Ontstekingen/infecties
Osteoporose
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Schijf van vijf
Selenium

Slaapproblemen
Smaak maakt dik ?
Soja gezond?
Spiritualiteit
Spirulina Zee alg
Statines
Statines II
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Suikerziekte
Superalgen
Tarwegras
Tarwekiem olie
Teflon antiaanbak pan
Tomaat
Transvetzuren
Umts problemen
Vermoeidheid
Vervuiling
Verzuring
Vetarm = slecht
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Voeding bij kanker
Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Water = levenskracht
Zink
Zoet maar dodelijk
Zonlicht = noodzaak !
Zuurdesem
Zware metalen

 


View My Stats