radon en voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Radon gas - verhoogd risico op longkanker voor rokers en niet-rokers


Dit was even schrikken voor mij. Radon gas in woningen is de nummer 1 reden van longkanker bij niet-rokers (*). En de nummer 2 reden van longkanker bij rokers. Rook je dus en zit er veel radon gas in je woning dan loop je nog meer kans om longkanker te krijgen.

In Amerika overlijden ieder jaar zo'n 21.000 mensen door dit radioactief gas dat in steenachtige bouwmaterialen zoals bakstenen en cement zit. Radon ontstaat uit radium. Radium komt van nature in alle bodemsoorten voor, maar in sommige bodemsoorten zit meer radium en in andere minder.

Even goed lezen dus......

Ron

(*) Bron : Epa.gov


Radon is een natuurlijk voorkomend, radioactief edelgas. Het element komt vrij bij het radioactief verval van radium, dat in sporen in de bodem en steenachtige bouwmaterialen aanwezig is. In woningen en andere verblijfs- en werkruimten kan radon zich in de lucht ophopen, waardoor de concentratie er hoger is dan buiten. Naar veronderstelling draagt het inademen van de eveneens radioactieve vervalproducten van radon bij aan het optreden van longkanker.

Radon is een kleurloos, geurloos en natuurlijk voorkomend radioactief gas. Radon ontstaat uit radioactief verval van uranium dat in de grond en in bouwmaterialen voorkomt. Radon uit de grond, dringt via kieren en gaten in kruipruimtes en kelders van woningen.

Welke woningen bevatten veel Radon?

In oudere woningen (van voor 1970) is Radon in de binnenlucht vooral uit de kruipruimte onder de woning afkomstig. In nieuwe woningen (vanaf 1970) is Radon vooral afkomstig uit de bouwmaterialen. Woningen gebouwd en of verbouwd vanaf de jaren zeventig zijn kierdichter dan de oudere woningen, waardoor Radon zonder goede ventilatie nauwelijks nog uit zichzelf kan afnemen of verdwijnen.

Woningen die weinig of slecht geventileerd worden bevatten over het algemeen meer Radon dan soortgelijke woningen die goed geventileerd worden.

* Verblijf in gebouwen is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de gemiddelde stralingsdosis in Nederland.

* Radon in huis komt voort uit de bodem onder en rondom de woning, uit de bouwmaterialen en uit de buitenlucht.

* De radonconcentratie in de Nederlandse woning bedraagt gemiddeld ca. 23 à 24 becquerel per m3 (Bq/m3) lucht. In nieuwbouwwoningen ligt de gemiddelde concentratie hoger, namelijk rond 30 Bq/m3.

* Voor bestaande woningen kan de radonconcentratie worden teruggedrongen door het afdichten van de begane grondvloer ten opzichte van de kruiprumte (o.a. kruipluik, meterkast, leidingdoorvoeren) en het voldoende ventileren van de woning

[Bron: NRG]


In 1993 besprak de Gezondheidsraad in een advies over het Basisdocument Radon de risico’s verbonden aan radonblootstelling. Dat advies berustte in belangrijke mate op een rapport van een commissie van de Academie van Wetenschappen in de VS, het zogeheten BEIR-IV-rapport (BEIR: Biological Effects of Ionizing Radiation). Onlangs heeft de Amerikaanse Academie opnieuw over radon gepubliceerd: het BEIR-VI-rapport. Op verzoek van de Voorzitter van de Gezondheidsraad heeft een werkgroep van de Raad het nieuwe rapport bestudeerd en nagegaan of een bijstelling van het eerdere advies van de Gezondheidsraad op zijn plaats zou zijn.

In het BEIR-VI-rapport worden het risico verbonden aan radonblootstelling, net als eerder, afgeleid uit resultaten van epidemiologisch onderzoek onder mijnwerkers. De conclusie — die door de werkgroep wordt onderschreven — is dat de centrale schatting van het risico iets is toegenomen, namelijk van 4 tot 5 per 10 000 per WLM (WLM is een maat voor de blootstelling aan radon). Gezien de onzekerheidsmarges is dit geen wezenlijke verandering. Voor Nederland leiden de nieuwe inzichten, rekening houdend met de meest recente gegevens over de blootstelling, tot de schatting dat 100 tot 1200 gevallen van longkanker per jaar aan radonblootstelling zijn toe te schrijven. De centrale schatting bedraagt 800.

Vooral rokers lopen een risico omdat roken en blootstelling aan radon elkaar lijken te versterken bij het teweegbrengen van longkanker. De analyses in het Amerikaanse rapport en die van de werkgroep zijn gebaseerd op een lineair verband tussen blootstelling aan de straling van ingeademde radonvervalproducten en de kans op longkanker. Daarbij wordt een drempel van de blootstelling waaronder geen gevolgen optreden afwezig geacht. De werkgroep meent dat deze veronderstelling het meest plausibel is en het hanteren ervan de minste kans op een onderschatting van het risico geeft.

[Bron: Gezondheidsraad]


Meting laten verrichten?

Wanneer u wilt weten hoe hoog de radonconcentratie in uw woning is, kan worden overwogen om een radonmeting in één of meer kamers uit te voeren. De kosten per radonmeter bedragen EUR 55,=. Zodra het bedrag is ontvangen, zult u binnen een maand de bestelde radonmeter(s) per post ontvangen. Tevens is een gebruiksaanwijzing en een adreslabel voor de retourzending ingesloten. Doordat de radonconcentratie kan variëren in de tijd, dient deze minimaal drie maanden op een vaste plek in de door u gewenste ruimte te blijven staan. Na afloop van de meetpereiode zendt u de radonmeter retour en zullen we u binnen enkele weken de resultaten van de meting schriftelijk doen toekomen.

NRG/RE
Postbus 9034
6800 ES ARNHEM
telefoon    : 026 - 356 30 55
fax    : 026 - 445 07 87
e-mail    : info.im@nrg-nl.com
internet    : NRG Radiation & Environment

 

 


 


View My Stats