Quantumresponse


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Quantumresponse


quantum.jpg (21046 bytes)

Gezondheid is gelijk aan harmonie,

Leonardo da Vinci heeft met zijn beroemde tekening hier al op gewezen. Iedere gezonde cel, ieder orgaan trilt met een bepaalde frequentie. Invloeden van buiten het lichaam zoals voeding, elektrosmog en dergelijke kunnen deze gezonde frequenties verstoren en hiermee onze gezondheid, dat wil zeggen ons "lichaamssysteem", uit evenwicht brengen.

Dat komt omdat door middel van deze frequenties alle processen in het lichaam worden aangestuurd. Als er een storing in het signaal ontstaat is het mogelijk dat er "miscommunicatie"ontstaat. De aansturing is niet meer optimaal en de processen verlopen niet meer optimaal. Als gedurende langere tijd er als het ware misverstanden bestaan tussen verschillende cellen en organen kunnen functiestoornissen optreden die uiteindelijk tot klachten en ziekte kunnen leiden.

Het "draadloze communicatiesysteem" is voor te stellen als een radiozender; als er goed is afgestemd op een zender hebben we een duidelijke, heldere, storingsvrije en constante ontvangst. Hoe verder we van de optimale instelling verwijderd raken hoe meer storing te horen is. Uiteindelijk horen we alleen nog maar een onaangenaam geruis. "Ruis" staat in het lichaam dan voor het hebben van klachten of een grotere kans op het krijgen van klachten.

De nieuwste kwantumtechnologie maakt gebruik van dit principe. Er kunnen met deze techniek zwakke plekken en verstoringen op frequentie niveau worden vastgesteld en worden gecorrigeerd! Zodoende kan ons lichaam weer in balans worden gebracht, alle cellen kunnen weer in harmonie trillen in het gebied van een optimale gezondheid en welbevinden. De miscommunicatie is uit de weg geruimd en er wordt weer doelmatig gereageerd door cellen en organen.

Een nieuwe benadering voor optimale gezondheid

Gezondheid is niet alleen een complex systeem maar ook een continu proces. Meestal gaan we van de omgekeerde ontwikkeling uit; we zijn gewend met het ouder worden steeds meer beperkingen en slijtage verschijnselen te krijgen. We noemen dat "ouder worden" en horen bij klachten of ziekte steeds weer: "daar moet u mee leren leven". Maar dat is maar een deel van de waarheid, dergelijke processen zijn soms omkeerbaar of kunnen worden vermeden!

Dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen is het sinds kort mogelijk om het lichaam in al haar facetten en met al de relaties tussen organen onderling te meten en te analyseren. Iets wat met de huidige diagnosemethoden tot nu toe niet mogelijk was. Enkele van deze high-end technologieŽn werden voor het Russische ruimtevaart programma ontwikkeld als een diagnose- therapiesysteem op basis van een volledig nieuwe benadering.

Russische kosmonauten verblijven vaak maandenlang in de ruimte. Er moest dus een systeem worden ontwikkeld wat in staat was om:
1. de gezondheid van mensen in zijn totaliteit te meten
2. ziekte en klachten al te kunnen vaststellen voordat ze waren opgetreden
3. optimale individuele dosering van producten of medicijnen te bepalen
4. indien nodig te behandelen

Als je ziektes voordat ze klachten hebben veroorzaakt subtiel maar effectief tegen kunt gaan betekent dat een totaal nieuwe benadering van onze gezondheid. We "repareren" niet meer maar zijn in staat om tijdig verzwakkingen en verstoringen in het "aansturingsysteem" te corrigeren. Op deze wijze wordt holistisch ingegrepen en worden processen waaronder ziek worden en verouderen effectief tegengaan.

Hoe werkt het in de praktijk

De Russische originele technologieŽn zijn nu ook in het Westen toegankelijk, ook voor particulieren. De meting met het quantumresponse systeem vind plaats door middel van een koptelefoon waarin diverse meet- en zendtechnieken zijn verwerkt en een laser beamer.

Deze wijze van meten belast het lichaam op geen enkele wijze terwijl de nauwkeurigheid zeker vergelijkbaar is met bekendere diagnostische meetmethoden. De quantumresponse methode heeft het voordeel dat het lichaam in zijn totaliteit in al haar facetten gemeten wordt en dat verzwakkingen en verstoringen die zouden kunnen leiden tot klachten en ziekte gemeten kunnen worden al voordat er klachten zijn.
Tijdens het scannen kan de cliŽnt zelf op het beeldscherm de voortgang van het scanproces vervolgen.

De energiewaardes van de talrijke in het lichaam gemeten punten verschijnen op het beeldscherm waardoor de cliŽnt een beeld krijgt van zichzelf.
De energiewaardes van de gemeten punten in het lichaam worden gewaardeerd volgens een soort rapportcijfer systeem van 1 tot en met 6. Het cijfer 6 staat hierbij voor een minder optimale situatie terwijl 2 de optimale energiewaarde weergeeft.

Talloze meetpunten

Er kunnen punten gemeten worden van de meest uiteenlopende onderdelen van het lichaam tot op cel- en chromosomenniveau.
De gemeten data kunnen vervolgens met de gegevens uit een omvangrijke databank worden vergeleken. Het is zo mogelijk om belastingen erg vroeg te herkennen en niet-harmonische frequentiepatronen aansluitend subtiel en voorzichtig te harmoniseren. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt op deze wijze gestimuleerd.

Focus individuele gezondheid en harmonie

De quantumresponse technologie maakt een geheel nieuwe benadering van gezondheid mogelijk. Tot nu toe konden therapeuten vaak pas iets beginnen als het lichaam al uit balans was geraakt en ziekteverschijnselen waren opgetreden. Door de nieuwe meettechnieken kan de complexiteit van het menselijke lichaam veel beter worden beoordeeld in al haar facetten. Vaak is het zo dat symptomen die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben toch samenhangen.
Een darm die uit balans is geraakt kan bijvoorbeeld betekenen dat het immuunsysteem (wat voor een belangrijk deel in de darmen zit) minder goed functioneert. Een gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat iemand sneller last heeft van infecties en waarschijnlijk is ook de opname van voedingsstoffen minder goed hetgeen kan leiden tot een tekort aan belangrijke stoffen. Met het quantumresponse systeem is het mogelijk om al deze verbanden te checken en te verifiŽren.

Preventie in plaats van reparatie

Het zwaartepunt ligt dankzij de nieuwe mogelijkheden niet meer op "reparatie". Verzwakkingen van het signaal kunnen tijdig worden vastgesteld voordat er ziekte en klachten kunnen ontstaan. Nog belangrijker dan het vaststellen van de huidige situatie is de mogelijkheid om in de vastgestelde samenhang tussen organen corrigerend op te kunnen treden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het uittesten van passende producten (bijvoorbeeld voedingsupplementen), door middel van een harmonisering van frequenties (er worden gezonde frequenties gezonden naar die gebieden die het nodig hebben zodat het lichaam weer met gezonde frequenties in resonantie gaat), of door individuele middelen waarin de passende frequenties zijn overgedragen.

Omdat op deze wijze de basis van het systeem benaderd wordt is het mogelijk erg veel verschillende soorten klachten positief te kunnen beÔnvloeden, van lichamelijke klachten tot verstoringen in energetische gebieden (chakra's bijvoorbeeld) tot aan psychische oorzaken van klachten.

Wetenschappelijke achtergrond

De moderne natuurkunde heeft bewezen dat materie niet star en massief is maar beweeglijk en allesbehalve massief, bovendien dat materie op frequentieniveau met elkaar is verbonden. De Britse bioloog en biochemicus Rupert Sheldrake spreekt over morfogenetische velden die door elektromagnetische methoden zijn vastgesteld en door elektromagnetische velden kunnen worden beÔnvloed.

Iedere cel en ieder materiaal trilt op een specifiek trillingsniveau. Een gezonde cel trilt op een ander niveau dan een zieke cel. In het morfogenetische veld is de optimale trilling van ieder materiaal opgeslagen. Eenvoudiger gezegd: in het morfogenetische veld is alle informatie opgeslagen.

quantumresponse scanners zijn dank zij meerdere technische innovaties in staat om de informatie uit deze velden vast te leggen. De frequenties worden vastgelegd,verwerkt en als frequentiepatroon en energiewaardes weergegeven. Een geÔntegreerde database biedt mogelijkheden voor de vergelijking met duizenden gegevens van storende frequenties. Deze analyse maakt het mogelijk om corrigerende frequentiepatronen samen te stellen en, voordat deze trillingen als correctie worden overgedragen, te testen op de uitwerking.

Met de gemeten actuele energiestatus als leidraad volgt een evaluatie waarbij gedetailleerd is te zien op welke wijze eventuele minder goede condities kunnen worden gecorrigeerd. Niet de huidige situatie is bepalend maar de gezondheid en belastbaarheid die uw lichaam met de passende ondersteuning weer kan bereiken. Het apparaat kan daartoe prognoses afgeven die het mogelijk maken om een uiterst precieze en individuele correctie vast te leggen. De wijze van aanpak van deze nieuwe methode is volledig oplossingsgericht en zoekt niet simpelweg naar oorzaken.

Ons lichaam zal altijd streven naar gezondheid en het verouderen altijd proberen tegen te houden als de voor het lichaam noodzakelijke impulsen worden aangereikt.
De quantumresponse technologie maakt het mogelijk om u hierin uitgebreid en diepgaand te ondersteunen zodat u op een doelmatige wijze verantwoording kunt nemen voor uw lichaam en uw gezondheid, onder professionele begeleiding.

Websites:
1. www.quantumresponse.eu
2. www.quasarpublications.eu
3. www.bioenergieveld.nl
4. www.citt.nu

Rinno Heidstra


Het wordt steeds meer duidelijk dat we in een tijd leven waar in een nieuwe manier van kijken naar de wereld ontstaat.  Fritjof Capra heeft al in 1982 in zijn bestseller 'Wendezeit' een paradigmawisseling geŽist, een radicale verandering en ontwikkeling van ons 'Cartesiaanse' wereldbeeld, dat teruggaat naar de door Descartes ingevoerde scheiding van materie en geest in de 17e eeuw. Capra schreef: 'de functies van een levend organisme zijn niet reductionistisch te beschrijven - integrale activiteiten van het organisme en de wisselwerkingen met zijn milieu - precies dat zijn de functies, die voor de gezondheid van het organisme buitengewoon belangrijk zijn.'

De Amerikaanse arts Dr. Richard Gerber, auteur van het boek over een randgebied van de geneeskunde: 'Vibrational Medicine' ofwel 'geneeskunde van de frequenties` beschrijft een nieuwe benadering. Net zoals Capra eist Dr. Gerber de afkeer van de reductionistisch zienswijze, die de mens voornamelijk als een machine ziet (dialyse en transplantaties zijn maar twee voorbeelden voor de medische benadering van de mens als machine en onderdelenleverancier). Gerber zet zich ervoor in, de reductionistisch of Newtoniaanse geneeskunde, die op allang verouderde scheikundige principes berust, door een nieuwe, Einsteinse geneeskunde te vervangen. In de scheikunde heeft zich sinds Einstein wel een paradigmawisseling voltrokken. De kwantumfysica heeft al tientallen jaren geleden duidelijk gemaakt, dat zowel het universum als ook het menselijk lichaam geen machines zijn die uit onderdelen bestaan, maar zuivere, verdichte energie.

Wij bestaan maar voor een minimaal gedeelte uit vaste materie.

Tussen de atomen en hun omhulsel, maar ook tussen de diverse moleculen bestaat bijna alleen lege ruimte; gecomprimeerd zouden wij ongeveer de afmetingen van een zandkorrel hebben. Veel meer als vaste materie zijn wij dus energie, golven of frequentie, die boven de materie staan en de materie eigenlijk 'vormen'. Verder heeft de kwantumfysica laten zien, dat een scheiding niet bestaat; niet tussen materie en geest, niet tussen observant en object. Uiteindelijk hangt alles samen en kan niet gescheiden worden.

Gerber pleit voor een consequente 'Einsteinse geneeskunde', die de mens weer in zijn geheel ziet en desbetreffend behandeld. Er zijn ook ruim voldoende wetenschappelijke onderzoeken om deze theorie te onderbouwen maar deze hebben tot nu toe nog nagenoeg geen invloed gehad op de praktische medische manier van werken.

'Vibrational Medicine' en ruimtevaart

In het voormalige Rusland hebben de wetenschappelijke en medische ontwikkelingen een hele andere richting genomen. Men is ons op de gebieden die door Gerber als 'Vibrational Medicine' worden beschreven ver vooruit. Door de politieke veranderingen in de laatste jaren ontvangen wij in het Westen fascinerende technologische ontdekkingen, die daadwerkelijk over een paradigmawisseling in de geneeskunde (of in de zienswijze over de mens in het algemeen) gaan.

Een van deze apparaten - gebaseerd op een volledig nieuwe technologie - zou men kunnen plaatsen binnen het gebied van de 'integratieve geneeskunde' ; als er in ieder geval nog sprake van geneeskunde kan zijn. Want de invloed wordt hier 'alleen' op energetisch gebied, en niet op lichamelijk gebied uitgeoefend; het bio-energieveld van de mens wordt op frequentieniveau 'gescand', onderzocht en subtiel beÔnvloed.

Dit veld ofwel onze 'energiematrix' is een soort energetisch bouwplan voor het menselijk lichaam.

Deze fijne en makkelijker te beÔnvloeden energie is de vaste materie bij wijze van spreken voorgeschakeld. In de zin van zelfregulering zal een frequentie- of energiebalans in het bio-energieveld aansluitend ook ons lichaam beÔnvloeden, dat altijd het streven zal hebben, een dysbalans (entropie) ten gunste van meer ordening ofwel gezondheid te veranderen.

De QuantumResponse gaat op meerdere gebieden van een integratieve benadering uit. De ontwikkelaars hebben oude kennis (bijvoorbeeld over de energie- en chakraleer, zoals deze al duizenden jaren in AziŽ gebruikt wordt) en de wereldwijd meest actuele onderzoeksresultaten uit de geneeskunde, biologie, kwantumfysica enz. samengevoegd. Bovendien wordt het lichaam, het bio-energieveld en de psyche in haar totaliteit voor een holistische blik op de mens geanalyseerd evenals de balans voor energetische (en uiteindelijk fysische) storingen. Met de Quantumresponse, die oorspronkelijk uit de ruimtevaarttechniek komt, wordt een paradigmawisseling in de manier van benaderen voltrokken. Het gaat bij de Quantumresponse namelijk niet om oorzaken maar om oplossingen. Het is niet meer belangrijk om vast te stellen welke ziekteverwekker de klachten veroorzaakt, het gaat er om de oorzaak te vinden waarom het lichaam het niet zelf oplost. De Quantumresponse technologie kan hier vaak oplossingen bieden.

Alle belastingen laten zich namelijk in een individuele frequentiecurve uitbeelden

Draait men deze om, zendt men dus zogenaamd de 'tegenfrequenties' in de energiematrix, dan wordt herstel van de energetische balans gestimuleerd.

Oplossingsenergetische benadering

De oorspronkelijke complete versie van het apparaat (tot nu toe waren alleen maar 'gehackte' deelversies op de markt) bevat meer dan 440 verschillende databanken, waarmee de individuele scandata van de testpersonen vergeleken en uitgebalanceerd kunnen worden. Onder andere zijn medische parameters opgenomen zoals laboratoriumwaardes, ziekteverwekkers en ziektes in alle stadia (de technologie kan ziektes al vaststellen voordat er lichamelijk iets vast te stellen is), voedingsmiddel(in)toleranties - naar bloedgroepen geclassificeerd -, energetische en psychische toestanden en auto-immmuun problemen. De databank is ontzettend omvangrijk en een paradijs voor een oorzakelijk georiŽnteerde (Newtoniaanse) speurtocht naar belastingen, maar uit de praktijk blijkt dat de grootste verbeteringen door een oplossingsgeoriŽnteerde benadering via de psycho-emotionele ervaringspatronen bereikt kan worden.

Als de oorzaak gezocht en gevonden wordt in bijvoorbeeld een ziekteverwekker zoals een salmonella bacterie (d.w.z. de frequenties van deze bacterie), is wel de oorzaak van de klachten bekend maar dit is tegelijk ook eigenlijk irrelevant. Veel belangijker is het om te weten waarom het lichaam het probleem met deze bacterie niet heeft opgelost. Het laten verdwijnen van deze bacterie met een tegenfrequentie of met reguliere middelen als anti biotica lost wel het probleem met deze bacterie op, maar verbetert niet het afweersysteem waardoor een nieuwe infectie op de loer ligt.
De nieuwe weg die de Russische ontwikkelaars gingen legt het zwaartepunt op gebieden die door de Newtoniaanse geneeskunde meestal verwaarloosd werden. Organische belastingen kunnen wel nog aangeduid worden, maar zijn niet langer uitgangspunt voor een oplossing. Uit het onderzoek van bleek dat juist psycho-emotionele ervaringen erg belangrijk zijn bij het ontsporen van het immuunsysteem op langere termijn.

Het QuantumResponse-systeem is in staat blokkades of patronen in alle levensfases te ontdekken en weer te geven.

Niet in de zin van een traditionele diagnose, maar door het benoemen van psychische patronen en overtuigingen, beperkende geloofsbeginselen en conflicten, die een complex beeld van de persoonlijkheid van de geteste cliŽnt laten zien. Deze oude 'programma's' hebben jarenlang tot blokkades, beperkingen en uiteindelijk lichamelijke symptomen geleid. Als ze geÔdentificeerd zijn kunnen ze vaak betrekkelijk gemakkelijk op frequentieniveau opgelost worden. Sterkere belastingen kunnen niet met een enkele druk op de knop opgelost worden maar moeten soms laag voor laag afgebouwd worden. Uit de praktijk blijkt wel dat zelfs na een eenmalige frequentieoverdracht ( deze duurt maar enkele seconden!) verbazingwekkende veranderingen mogelijk zijn, zelfs op lichamelijk niveau (bijvoorbeeld bij pijn); de Russische wetenschappers berichten ook van successen bijvoorbeeld bij verslaafden.

Herprogrammering door frequentie programma's

Een reeks van in de praktijk succesvolle 'programma's' maakt het bovendien mogelijk, naar wens een doelmatige 'herprogrammering' door te voeren, bijvoorbeeld door een leer-, slaap-anti-stress- of manager-programma; op lichamelijk niveau door programma's voor ontgifting, celvernieuwing, normalisering van de stofwisseling; op mentaal niveau door programma's, die de hersengolven beÔnvloeden en trainen. Het gaat dus niet alleen 'maar' om de harmonisering van bestaande belastingen, het is ook mogelijk om op gewenste gebieden te laten 'coachen' op frequentieniveau. Ook hier is weer een individuele benadering verzekerd: de programma's zijn uit een veelvoud van passende en elkaar aanvullende frequenties samengesteld. Zo omvat het leerprogramma bijvoorbeeld niet alleen maar beÔnvloedende factoren zoals bepaalde hersengolven die het leren ondersteunen, maar houdt ook rekening met mogelijke blokkades, zoals examenvrees. Verder houdt de QuantumResponse rekening met individuele factoren, d.w.z. iedere cliŽnt ontvangt een individueel, adequaat programma.

Gebruik in de praktijk

Hoe werkt deze omvangrijke technologie in de praktijk? Voor de processor is een kleine behuizing voldoende, deze wordt aan een computer of een laptop aangesloten. Een gemodificeerde koptelefoon en laserbeamer completeren de simpele hardware. De sturingssoftware stuurt de complexe scanprocessen, door, simpel gezegd, een interface, een schakeling/verbinding tussen de menselijke hersenen (of geest), het apparaat en de ons omgevende informatievelden (morfogenetische velden) te scheppen. In deze velden is, onafhankelijk van ruimte en tijd, alle informatie opgeslagen. Bijvoorbeeld ook over de entropie- of energiestatus van onze cellen. Deze informatie wordt door de QuantumResponse software geanalyseerd, versterkt en door complexe wiskundige modellen zo omgevormd, dat frequentie curven en energiewaardes (cel-energiestatus) getoond worden in afbeeldingen. Op deze manier wordt de scan ook voor de cliŽnt inzichtelijker.

Omdat het programma als een hologram opgebouwd is, zijn 10 - 20 scangebieden van het lichaam voldoende (skelet, bloed, beenmerg, chromosomen, thorax enz.) om een exact en volledig beeld te krijgen. Anders uitgedrukt: in circa 10 minuten verkrijgt men een omvattend en exact beeld van de energetische conditie van de cliŽnt. In deze analyse worden zowel lichamelijke als ook psychische punten benoemd. Deze individuele scanresultaten kunnen dan met de patronen uit de database vergeleken worden. De frequentiepatronen uit de database leveren ook een ongelooflijke hoeveelheid aan frequenties die voor de energietransfer gebruikt kunnen worden.

Voordelen van de QuantumResponse-technologie

Door het holistisch beginsel is het mogelijk, de testpersoon met de QuantumResponse-technologie uit volledig verschillende perspectieven te bekijken. Uiteindelijk bevat ieder gemeten onderdeel (bijvoorbeeld enkele chromosomen) de complete informatie over de gehele mens. Gebaseerd op de zienswijze en kennis van de gebruiker levert de technologie een basis voor een individuele aanpak. Het zwaartepunt zijn de psychische factoren; deze kunnen ook gevonden worden in bijvoorbeeld chakra gebieden of edelsteenfrequenties. Als men dus bijvoorbeeld een organische belasting op het gebied van de nieren vaststelt, zal het desbetreffende chakra eveneens belast zijn. Het apparaat stelt naar wens automatisch passende frequenties voor (bijvoorbeeld een edelsteen, die de nierfunctie ondersteunt of een Bach-bloesempreparaat, dat op het achterliggende psychische patroon invloed kan hebben) of een van de vele andere mogelijkheden. De frequenties kunnen dan, nadat de frequentie getest is en goed bevonden, met een druk op de knop overgedragen worden. Parallel daarmee kunnen ook alle gewenste preparaten getest worden; het apparaat leest de frequenties van de stoffen en simuleert het resultaat van een inname. Vergelijkingsanalyses kunnen de mogelijke verandering vaststellen..

Deze werkwijze gaat veel verder dan veel van de meer bekende mogelijkheden. Hoe zou men tot nu toe bij een leverprobleem in enkele minuten actuele en orgaanspecifieke waardes (bijvoorbeeld bij een biochemische homeostase) kunnen verkrijgen, terwijl de cliŽnt tegenover de behandelaar zit? Ook als de oplossingsgeoriŽnteerde praktische hulp op de voorgrond staat, maakt QuantumResponse vooral een blik op de gehele mens mogelijk. Als men de technologie consequent gebruikt betekent dat uiteindelijk niet alleen dat ziektes niet meer kunnen ontstaan, omdat storingen al in een eerder stadium ontdekt en geharmoniseerd kunnen worden, maar ook dat de psychische "overlevingsprogramma's" omgepoold kunnen worden, voordat ze als lichamelijke belastingen klachten gaan veroorzaken. Als wij onze blokkades en grenzen consequent stapsgewijs oplossen - in het heden en verleden - kunnen wij ons vrij ontwikkelen en ons totale menselijke potentieel ontplooien.

Rinno Heidstra

Voor het schrijven van dit artikel is onder meer gebruik gemaakt van verschillende artikelen van Katrin Klink.

Katrin Klink schrijft al jarenlang artikelen over nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen op voedings- en gezondheidsgebied, overwegend over grensgebieden van de wetenschap zoals nanotechnologie of nieuwe gebruiksmogelijkheden voor frequentietechnologie. Zij publiceerde onder andere een boek over de Amerikaanse wetenschapper Dr. Patrick Flanagan en het boek "het bio-energieveld van de mens".Katrin Klink woont en werkt in Keulen.

Kontakt: kklink@t-online.de

QuantumResponse
Bio-energieveld-meetsystemen

2 Fritjof Capra: Wendezeit, Bausteine fŁr ein neues Weltbild. ISBN 3-426-77706-1
3 zie 2
4 Richard Gerber, M.D.: Vibrational Medicine, The #1 Handbook of subtle-energy therapies, Bear & Company, 2001


 

 


 


View My Stats