logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Mentale gezondheid


Making A Killing - A $330 billion psychiatric industry

Psychotropic drugs. It's the story of big money--drugs that fuel a $330 billion psychiatric industry, without a single cure. The cost in human terms is even greater--these drugs now kill an estimated 42,000 people every year. And the death count keeps rising. Containing more than 175 interviews with lawyers, mental health experts, the families of victims and the survivors themselves, this riveting documentary rips the mask off psychotropic drugging and exposes a brutal but well-entrenched money-making machine.

Deel 2 tm 10 - klik hier


Posttraumatische stress verandert hersenen oorlogsveteranen

De hersenen van oorlogsveteranen die lijden aan het posttraumatische stresssyndroom (PTSS) zien er na afloop van een missie anders uit dan de hersenen van gezonde veteranen. Dat concludeert neuropsycholoog Elbert Geuze in zijn promotieonderzoek dat hij uitvoerde in het Centraal Militair Hospitaal en het UMC Utrecht. Veteranen met PTSS hebben een kleinere hippocampus, die hersenstructuur is belangrijk voor het geheugen en bij stressverwerking. Ook hun hersenschors, de buitenste schil van de hersenen is dunner. Bovendien blijken de PTSS-veteranen pijn minder intens waar te nemen en verwerken hun hersenen pijn anders. Elbert Geuze promoveerde op 24 oktober 2006 aan de Universiteit Utrecht.

Met een MRI-scanner onderzocht Geuze ex-soldaten die gediend hebben in Libanon, BosniŽ en Cambodja. Tien procent daarvan heeft last van posttraumatische stress: ze hebben nachtmerries, zijn extreem prikkelbaar en proberen oorlogsherinneringen te vermijden. Hun hersenschors, een dun laagje hersenweefsel dat om de hersenen gevouwen zit, blijkt met name in de frontale cortex verdund te zijn. Dit deel van hersenen regelt onder andere het werkgeheugen en de impulsregulatie.

In zijn onderzoek ontdekte Geuze ook, via een zogenaamde PET-scanner, dat een belangrijke receptor in de hersenen van veteranen met PTSS minder actief is. Dit beÔnvloed mogelijk de werking van de hele hersenen. Via fMRI-onderzoek (functionele Magnetische Resonantie Imaging) laat Geuze zien dat hersendelen betrokken bij het geheugen minder actief zijn bij veteranen met PTSS. Dit verklaart waarschijnlijk het slechtere geheugen in deze groep.

[Universiteit Utrecht]


Kerrie kan mogelijk mentale achteruitgang afremmen

Kerrie, de bekende gele kleur in veel aziatische gerechten kan bij oudere mensen de mentale achteruitgang met 49% afremmen. Interessant aspect is verder dat in Kerrie land India het percentage Alzheimer patiŽnten onder mensen tussen de 70-79 jaar maar 1/4 is van dezelfde groep in Amerika.

http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=71651-curcumin-turmeric-alzheimer-s

De relatie tussen Alzheimer en Kerrie is al eerder onderzocht op ratten en daar bleek dat kerrie de typische Alzheimer symptomen kon afremmen en dat de ratten dan ook beter scoorden op geheugentesten.

http://www.drweil.com/drw/u/id/QAA72328


Netwerk TV : Fysieke klachten psychiatrische patiŽnten te veel verwaarloosd

Uitzenddatum: Di. 24 oktober 2006, 19.25u

Mensen met een psychiatrische aandoening krijgen vaak niet genoeg aandacht voor hun fysieke klachten. Veel psychiatrische patiŽnten leiden ook aan fysieke problemen, die niet genoeg serieus worden genomen door de behandelende instantie. Dat stelt professor Anton Loonen, bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij psychiatrisch patiŽnten. Netwerk sprak met Magdalena Charlot. Haar zoon overleed aan een hartinfarct, als gevolg van dichtgeslibde aderen. Zij verweet de instantie die de jongen behandelde voor depressiviteit nalatigheid, omdat zij niets deden aan de fysieke klachten van haar aan overgewicht lijdende zoon. Overgewicht dat werd veroorzaakt door zelfverwaarlozing.

http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=netwerk&a=247951


Video - The Truth about Chemical Imbalances


Geestelijke (on)gezondheid bedreigt Nederlandse kenniseconomie

De Nederlandse kenniseconomie pleegt roofbouw op haar belangrijkste grondstof (de
geestelijke gezondheid van werknemers)en hakt daarmee in de wortels van haar eigen
succes. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport Mental Capital (Mentaal
Kapitaal) dat de Commissie van Overleg Sectorraden (COS) morgen publiceert. Meer inzicht in de psychologische aspecten van economische ontwikkeling moet volgens het rapport leiden tot effectiever beleid. Een volgende regering moet niet alleen investeren in
onderwijs en innovatie, maar vooral in 'mentale duurzaamheid'.

Het economisch beleid in Nederland is primair gericht op groei. Die groei heeft een
kostbare keerzijde: stress en geestelijke gezondheidsproblemen bij werknemers. Juist in een kenniseconomie is het cruciaal om het hoofd gezond te houden. Dit gebeurt nu
onvoldoende. De kenniseconomie put zo haar belangrijkste grondstof uit, en ondermijnt
daarmee haar eigen succes. Dit roept de nodige vragen op met betrekking tot het huidige groeibeleid, aldus het rapport.

Stress en werkdruk zijn nu al goed voor 29% van het ziekteverzuim, en een derde van de arbeidsongeschiktheid. Ongeveer 30% van alle zorgkosten is direct of indirect het gevolg van geestelijke problemen. De kosten van geestelijke gezondheidsproblemen bedragen in Nederland volgens de World Health Organization (WHO) naar schatting 4% van het bruto nationaal product (bnp). Inclusief indirecte kosten, zoals productiviteitsverlies, liggen de kosten nog veel hoger.

http://www.cos-toekomstverkenningen.nl/doc/2006/persbericht_20061024.pdf


Psychiatrie en de manipulatieve propaganda van de farmaceutische industrie

In Artikel 33 van de 'Verklaring van de Rechten van het Kind' opgesteld door de VN staat dat kinderen het recht hebben op bescherming van het gebruik van ongeoorloofde narcotische en geestbeÔnvloedende drugs. In Artikel 17 staat dat de overheid de toegankelijkheid verzekerd van informatie en materiaal uit een verscheidenheid van bronnen en dat het stappen onderneemt om het kind te beschermen tegen schadelijke informatie. Nederland is ťťn van de 200 landen die dit hebben ondertekend.

Op http://antipsychiatrie.freepgs.com kun je relevante informatie vinden over de vele wantoestanden binnen de psychiatrie en de manipulatieve propaganda van de farmaceutische industrie. Tevens biedt het Forum ruimte voor discussie en vragen.

http://antipsychiatrie.freepgs.com


Kamervragen over banden psychiaters en de farmaceutische industrie

Kamer pitbull Agnes Kant van de SP heeft kritische vragen aan minister Hoogervorst gesteld over psychiaters en de farmaceutische industrie, hieronder de vragen en antwoorden:

1
Wat is uw mening over het boek 'psychiaters te koop' dat handelt over onder meer de pillencultuur binnen de psychiatrie? 1)

1
Ik vind het een goede zaak dat artsen het initiatief nemen om de marketingtechnieken van de farmaceutische industrie in het openbaar aan de orde te stellen. Het boek 'psychiaters te koop' is voor mij ťťn van de voorbeelden die illustreren dat bewustwording onder artsen toeneemt als het gaat om beÔnvloeding door de farmaceutische industrie.

2
Wat vindt u van het feit dat volgens de auteurs bijna alle opinieleiders in de psychiatrie verstrengeld zijn met de farmaceutische industrie?

2
Bij alle medische specialisaties zijn er medische opinieleiders: artsen die op hun vakgebied als bijzonder bekwaam worden gezien. In die zin werkt het in de psychiatrie niet anders dan in andere medische specialisaties. Het is logisch dat de farmaceutische industrie samenwerkt met arts-onderzoekers in de praktijk omdat die toegang hebben tot de patiŽntengroep waar het geneesmiddel zich op richt. Ik vind dat voor de medewerking aan dergelijk onderzoek een redelijke vergoeding beschikbaar moet zijn. Deze vergoeding moet echter wel in verhouding staan tot de geleverde activiteit. Wanneer inschakeling van medische opinieleiders binnen dit kader valt, is er naar mijn mening geen sprake van ongeoorloofde marketing en reclame. Uiteraard moeten zowel de medische opinieleider als het farmaceutisch bedrijf transparant zijn over hun onderlinge relatie door dit bij publicaties of optredens te vermelden.

3
Wat vindt u van de stelling van de auteurs dat ook onderzoek in de psychiatrie wordt gedirigeerd door de industrie?

3
Ik heb er geen bezwaar tegen dat een innoverende industrie zelf prioriteiten stelt over welke geneesmiddelen zij wil ontwikkelen voor psychiatrische patiŽnten. Dat laat onverlet dat het toe te juichen zou zijn als de beroepsgroep van psychiaters en de patiŽntenverenigingen door de industrie hierbij betrokken zouden worden. De ervaringen van psychiaters en patiŽnten zijn tenslotte een belangrijke input voor de innoverende industrie.

4
Wat is uw reactie op twee voorbeelden die psychiater Anne Speckens tijdens haar inaugurele rede noemde, namelijk de 2000 euro die haar per patiŽnt werd beloofd als ze hen zover kreeg mee te doen aan een door de farmaceutische industrie georganiseerd onderzoek en het kunnen besteden van 140.000 euro aan een onderzoek, geeft niet wat, als het maar over Efexor ging? 2)

4
Dr. Speckens noemt in haar inaugurele rede diverse voorbeelden. Ze geeft er net te weinig details bij om hierover inhoudelijk een oordeel te kunnen hebben. Ik kan er in meer algemene zin wel het volgende over opmerken. Ik ben tegen het koppelen van vergoedingen aan het voorschrijven van geneesmiddelen wanneer dat tot doel heeft de omzet van specifieke 'eigen producten' te vergroten. Ik vind wel dat er een redelijke vergoeding beschikbaar moet zijn voor het verlenen van medewerking aan onderzoek. Deze vergoeding moet echter wel in verhouding staan tot de geleverde activiteit. Wanneer de inschakeling van medische opinieleiders binnen dit kader valt, is er naar mijn mening geen sprake van ongeoorloofde marketing of reclame. Indien mevrouw Speckens van mening is dat het genoemde aanbod in strijd is met het Reclamebesluit Geneesmiddelen of de normen van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) dan kan zij daarover een klacht indienen bij de Codecommissie van de CGR, die daarover een uitspraak kan doen. Mevrouw Speckens kan de CGR ook om advies vragen. Ik zou het waarderen als mevrouw Speckens contact opneemt met de CGR. Overigens stuur ik voorbeelden die ik zelf ontvang altijd door naar de CGR of de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

5
Bent u bereid de Inspectie onderzoek te laten doen naar de hierboven genoemde zaken? Zo ja, heeft de Inspectie voldoende menskracht om deze en andere vragen over onderzoeksrelaties met de industrie te onderzoeken?

5
De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal begin 2007 een onderzoek doen naar zogenaamde 'seeding trials', niet-wetenschappelijke studies met een marketingdoel. In dat onderzoek zal de Inspectie de nodige kennis vergaren over de relevante feiten. De Inspectie beschikt over 2,8 fte op het gebied van reclametoezicht. Er hebben mij geen signalen bereikt dat deze formatie niet voldoende zou zijn.

6
Heeft de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) inmiddels de klacht behandeld die psychiater Belgers heeft ingediend over symposia van Lilly waar volgens hem ongeoorloofde promotie van geneesmiddelen van Lilly heeft plaats gevonden? 3) Kunt u de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomst? Zo ja, bent u ook bereid de Inspectie te vragen op te letten en in te grijpen indien de CGR dit onvoldoende afhandelt?

6
De Codecommissie van de CGR heeft de klacht van dr. Belgers in behandeling genomen. Begin november zal de mondelinge behandeling plaatsvinden. Aansluitend zal de Codecommissie uitspraak doen. Deze uitspraak zal ik u toesturen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft zelfstandig beroepsrecht bij uitspraken van de Codecommissie. De Inspectie zal van dit recht gebruikmaken wanneer daar aanleiding voor is.

7
Wat is uw reactie op het feit dat huisartsen bij 80 procent van de patiŽnten medicatie voorschrijven, terwijl de multidisciplinaire richtlijn stelt dat bij lichte tot matig ernstige depressie pillen en praten even effectief zijn? 4)

7
De arts bepaalt welke behandeling de patiŽnt nodig heeft conform de geldende medisch inhoudelijke richtlijnen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de meest doelmatige behandeling (therapie, medicatie etc) voor die patiŽnt gekozen zal worden. In de richtlijn staat nu niet dat even vaak (50%) behandeld moet worden met gesprekken en met geneesmiddelen. Vooralsnog kan gesteld worden dat het handelen van huisartsen niet strijdig is met de richtlijnen. Het is aan de beroepsgroep zelf om nader onderzoek te doen naar hun voorschrijfgedrag bij licht tot matig ernstige depressies. Het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) is daarvoor een geŽigend instrument. Via DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, stimuleer ik dat binnen FTO verband prescriptiecijfers worden teruggekoppeld en besproken.

8
Klopt het dat de Inspectie momenteel onderzoek doet naar 'de invloed van ziekenhuisspecialisten op het voorschrijfgedrag van huisartsen'5); 'mogelijke beÔnvloeding van richtlijnen'6); het voorschrijfgedrag van artsen bij nieuwe cholesterolverlagers 7), 'illegaal onderzoek in India door Occam' 8) en 'postmarketingonderzoeken getoetst door de industrie zelf of de CGR'? 9) Zo ja, kunt u per onderwerp aangeven wanneer het onderzoek daadwerkelijk in gang is gezet en wanneer de inspectie het denkt af te ronden?

8
VWS is bezig met een onderzoek naar de samenhang tussen prescriptie van geneesmiddelen in de eerste en tweede lijn in Nederland. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal eventueel vervolgonderzoek plaatsvinden. De eenheid Reclametoezicht van de Inspectie is momenteel bezig met:

een vooronderzoek naar de feitelijke en formele totstandkoming van behandelrichtlijnen van voorschrijvers en de invloed die de farmaceutische industrie hierop heeft (afronding 2006);
een onderzoek naar het voorschrijfgedrag van artsen bij nieuwe cholesterolverlagers (afronding 2006).
Begin 2007 start de Inspectie met een onderzoek naar seeding trials: niet-wetenschappelijke studie met een marketingdoel. Het onderzoek van de Inspectie naar illegaal onderzoek in India door het bedrijf OCCAM heb ik u onlangs aangeboden (Kamerstuk II, vergaderjaar 2006-2007, 30 800 XVI, nr. 8).

9
Onderschrijft u de aanbeveling van de auteurs van 'psychiaters te koop' om een openbaar register, waarin de psychiaters hun banden met de industrie publiceren, op te zetten? 10) Zo ja, op welke wijze gaat u dit stimuleren?

9
Ik ben een groot voorstander van meer transparantie in de geneesmiddelensector. In de op het Reclamebesluit geneesmiddelen gebaseerde beleidsregels gunstbetoon is als eis gesteld dat banden tussen sprekers (in casu medische opinieleiders) en de farmaceutische industrie vooraf bekend dienen te worden gemaakt. Deze bepaling is opgenomen voor het bijwonen van (wetenschappelijke) bijeenkomsten. In het verlengde van deze bepaling ligt het voor de hand dat een dergelijke eis ook geldt voor publicaties als folders en artikelen. Voor publicaties in medisch wetenschappelijke tijdschriften is het melden van banden/belangenverstrengeling overigens vaak een vereiste voor publicatie. Een openbaar register is naar mijn mening derhalve niet nodig. Een dergelijk register betekent een administratieve last voor de sector en het lijkt mij bovendien erg onderhoudsgevoelig.

10
Bent u het eens met de aanbeveling van de auteurs dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie het voortouw moet nemen door geen zwaar gesponsorde congressen meer te organiseren? Zo ja, gaat de Inspectie de vereniging daar op aanspreken?

10
Sponsoring is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Volgens de beleidsregels gunstbetoon zijn hierbij de volgende vier criteria van belang:

De gastvrijheid dient binnen redelijke perken te blijven.
De gastvrijheid is ondergeschikt aan het hoofddoel van de samenkomst.
De gastvrijheid mag zich niet uitstrekken tot anderen dan de beroepsbeoefenaren.
De samenkomst heeft een wetenschappelijk karakter.
Wanneer overschrijding van ťťn van deze vier criteria aan de orde was bij het congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg optreden. Voorafgaand aan een congres kan de beroepsvereniging advies vragen bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Ik beveel iedere beroepsvereniging dat van harte aan.

11
Onderschrijft u de aanbeveling om een onafhankelijk instituut op te zetten dat beoordeelt waaraan industriegeld wordt besteed? Zo ja, bent u bereid dit te faciliteren?

11
Ik ben geen voorstander van deze aanbeveling. Bedrijven moeten zelf bepalen welke producten zij onderzoeken en ontwikkelen. Zonder een zelfstandige, actieve en door commerciŽle motieven gedreven farmaceutische industrie zou het allerminst vanzelfsprekend zijn dat nieuwe behandelmethoden Łberhaupt zouden ontstaan. Voor onderzoek dat geen commercieel belang dient, zijn universiteiten een belangrijke bron. De overheid kan ervoor kiezen om voor specifieke onderwerpen onderzoek te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door publiek-private samenwerking. Dan is er sprake van een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en de overheid. Het Topinstituut Pharma is een voorbeeld van publiek-private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en universiteit. Een vergelijkbaar initiatief
wordt op EU-niveau ontwikkeld. Dergelijke ontwikkelingen ondersteun ik graag.

12
Erkent u dat de roep om een onafhankelijk instituut steeds vaker klinkt? 11) Zo ja, wilt u nog eens serieus ingaan op het verzoek van de initiatiefgroep Gezondheidswetenschappen?
12)

12
Voor zover ik kan overzien, klinkt de roep om een onafhankelijk instituut niet vaker dan in het verleden het geval was. De huidige praktijk biedt voldoende mogelijkheden voor het doen van onderzoek, evenals waarborgen om rechtstreekse banden tussen arts/onderzoeker en industrie kritisch te kunnen bezien. Ik ben van mening dat geneesmiddelenonderzoek een resultante kan zijn van vragen die leven in de praktijk en in de wetenschap. De vragen die leven bij het bedrijfsleven kunnen gecombineerd worden met de wetenschappelijk georiŽnteerde vragen die leven bij universiteit en medische centra. Ik heb er dan ook op zichzelf geen problemen mee indien de onderzoeksagenda in gezamenlijkheid tot stand komt. Overigens doet de Nederlandse wetenschap het zo slecht nog niet: 45% van de onderzoeksprotocollen voor geneesmiddelenonderzoek wordt ingediend door academische onderzoekers, het zogenaamde investigator initiated onderzoek.
Bovendien heb ik ZonMw opdracht gegeven voor uitbreiding van het programma Doelmatigheidsonderzoek ten behoeve van geneesmiddelen. Dit om onafhankelijk onderzoek naar de werkzaamheid van medicijnen te stimuleren.

1) Trouw, 14 september 2006
2) Inaugurale rede dr. Anne Speckens 21 april
3) Trouw, 30 augustus 2006
4) Aanhangsel Handelingen, nr. 1520, vergaderjaar 2005-2006
5) zie noot 4
6) Reactie op initiatiefnota SP en Boek Bouma, Kamerstuk 30 482, nr. 20, vergaderjaar
2005-2006
7) Aanhangsel Handelingen, nr. 1855, vergaderjaar 2005-2006
8) Aanhangsel Handelingen, nr. 1516, vergaderjaar 2005-2006
9) Toezegging tijdens AO d.d. 30 augustus over Farmaceutische industrie
10) zie noot 1
11) Aanhangsel der Handelingen, nr. 1909, vergaderjaar 2005-2006
12) zie noot 11


www.minvws.nl/kamerstukken/gmt/2006/kamervragen.asp


Psych Drug Pusher/Users, Antidepressants, & School Shooters


Video - The Truth About "Schizophrenia" & Fixing Chemical Imbalances


Boek: Mad in America

In de zomer van 1998 stuitte de Amerikaanse onderzoeksjournalist Robert Whitaker op een curieus staaltje onderzoek: wetenschappers in de Verenigde Staten gaven psychiatrisch patiŽnten chemische stoffen die niet bedoeld waren om het tumult in hun hoofd tot rust te brengen, integendeel, het vermoeden leek gewettigd dat de psychotische verschijnselen erdoor zouden verergeren.

Zo werden deze patiŽnten 'geschikt gemaakt' voor de bestudering van schizofrenie. Industrie en artsen spannen onder ťťn hoedje om de nieuwste wonderpillen aan de man te brengen. Nog altijd worden de behandelresultaten veel gunstiger voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid zijn, en de kwalijke bijwerkingen verdoezeld: de neurologische schade, het hoge percentage patiŽnten dat ondanks medicijngebruik terugvalt.

Tot er weer een nieuwe pil op de markt komt - dan heeft de industrie er immers belang bij de eerdere geneesmiddelen af te doen als verouderd en schadelijk.

Boekrecensie
boekrecensies.trouw.nl/recensie

Site auteur
www.madinamerica.com


Chemische dwangbuis voor kinderen in Amerikaanse pleegzorg

Een CBS uitzending over het drogeren van jonge kinderen die in de pleegzorg terecht zijn gekomen en waarbij antipsychotica als een chemische dwangbuis worden gebruikt....

http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml?id=2104405n


Andere radio uitzendingen mbt mentale gezondheid:

Do You Need Drugs and Pills to be Mentally Healthy?
- Dr. Riccio and Dr. Simon

Are Your Drugs Your Mental Health Problem?
- Dr. Peter Breggin

The Negative and Positive Effects of Anti-depressants
- Dr. Joseph Glenmullen

What Causes Schizophrenia?
- Dr. Bertram Karon

Can You Trust The Drugs You've Been Prescribed?
- Dr. David Cohen

Has Your Mental Health Problem Been Misdiagnosed?
- Dr. Laura Kerr

ADD and ADHD: Diseases that Exist Only in Your Doctor's Mind. - Dr. David Stein

The Test You Should Take Before Taking Psychiatric Drugs.
- Dr. Grace Jackson

The Successes and Failures in Mental Health Treatments.
- Robert Whitaker

Serotonin and Depression: The Disconnect Between the Advertisements and the Facts.
- Jeffrey Lacasse and Dr. Jonathan Leo

Summary: The Need to Be Proactive About Your Mental Health.
- Dr. Riccio and Dr. Simon

 


 

 

Thema's

Het hoofdmenu
Nieuws
Mijn weblog
Zoek op onderwerp


100% Fruitreep
Acerola superbes
Acne
Adhd
Afname van mineralen
Afvallen
Afvallen 2
Allergie
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Anti-oxydanten top20
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astma
Autisme
Boeken gezondheid
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Candida
ChemicaliŽn
Cholesterol
Cholesterol mythe
Chlorella
Co-enzym Q10
Daglichtlampen
Darmkanker
Depressie
De ziekte ME
Dieet & afvallen
Doodmoe ?
Eczeem
Ei hoort er wel bij
Elektroallergie
E621 - Vetsin
Farmacie
Fatale vetten
Fluor
Fructose
Fructose intolerantie
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hart
Hoge bloeddruk
Hooikoorts
Huidproblemen
Kanker
Keelontsteking

Kefir

Koffie & caffeÔne
Koolhydraten
Lichttherapie
LuteÔne
Magnetron
Melk sprookje
ME (CVS)
ME en CGT

Migraine
Multiple sclerose

Nachtwerk
Olijfolie
Olijfolie 2
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Ontstekingen/infecties
Onsterfelijkheid
Osteoporose
Overgewicht waarom?
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Schijf van vijf
Selenium

Slaapproblemen
Smaak maakt dik ?
Soja gezond?
Spiritualiteit
Spirulina Zee alg
Statines
Statines II
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Suikerziekte
Superalgen
Tarwegras
Tarwekiembrood

Tarwekiem olie
Tomaat
Transvetzuren
Umts problemen
Vermoeidheid
Vervuiling
Verzuring
Vetarm = slecht
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Voeding bij kanker
Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Waarom ziek?
Water = levenskracht
Zink
Zoet maar dodelijk
Zonlicht = noodzaak !
Zuurdesem
Zware metalen
Meer..... 


View My Stats