logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Medische Privacy


CBP: uitwisseling informatie door artsen illegaal

Artsen overtreden al geruime tijd de privacywetgeving met de regionale uitwisseling van medische informatie van patiŽnten. Dat constateert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op basis van onderzoek naar twee regionale patiŽntendossiers die zorgverleners gebruiken.

Link  

xxx


Voorbeeld bezwaarschrift foute Electronisch Patienten Dossier
De Staat der Nederlanden
t.a.v. Zijne Excellentie de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Dr. A. Klink
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
tevens per fax (verzendbewijs) 070 - 340 78 34

Excellentie,

Het Electronisch Patientendossier (EPD) is in mijn geval niet bruikbaar, omdat het incompleet is. En aangezien het varen op incomplete gegevens - behalve in de politiek - een even ernstige fout vormt als het varen op onjuiste gegevens, betekent invoering er van dat ik word blootgesteld aan onnodig gevaar. Tenzij u mij toezegt dat in mijn geval geen gebruik zal worden gemaakt van het EPD, en daarbij aangeeft welke maatregelen u daartoe heeft getroffen, stel ik de Staat daarom bij deze reeds aansprakelijk voor eventuele schade die ik als gevolg van het gebruik van mijn EPD zou lijden.

Ter toelichting en verduidelijking:
Bij voorkeur maak ik gebruik van zorgaanbieders buiten Nederland. De reden is simpel. Waar Nederland nog niet een derde van het aantal huisartsen en ziekenhuisbedden heeft per 100.000 inwoners van de aantallen huisartsen en ziekenhuisbedden in andere vergelijkbare EU-lidstaten, en minder dan de helft van het gemiddeld aantal specialisten dat men in de EU per 100.000 inwoners heeft, is de zorg hier te lande zeer benedenmaats te noemen. Van elke euro en dat zijn er navrant genoeg per inwoner nergens in de EU zo veel – die de Nederlander desondanks daarvoor op tafel legt, gaat dan ook slechts 18,2 cent naar werkelijke "zorg aan bed".

Dat ons aanbod van gezondheidszorg daardoor feitelijk alleen nog maar is te vergelijken met dat in landen als AlbaniŽ en RoemeniŽ, heeft als meest in het oog springend gevolg dat het gemiddeld aantal jaren van zijn leven dat de Nederlander in goede gezondheid doorbrengt nergens in de EU zo laag is als in Nederland (bron: EU-stat - health). In geen land is namelijk de verhouding gezonde jaren / ongezonde jaren zo ongunstig als in Nederland: Zo is de Nederlandse vrouw volgens de definitie die daarvoor in de EU-statistieken wordt gebezigd al vanaf haar 58e als ziek aan te merken, terwijl zij op haar 79e dood gaat. Eťnentwintig jaar van zorgbehoefte derhalve, meer dan 25% van het leven.

Vergelijk dat eens met een Spaanse vrouw, of een Franse, (tot respectievelijk hun 72e en 70e gezond, en ondanks de hogere eindleeftijd dus maar 8 respectievelijk 9 jaar van zorgbehoefte). Het tekort bijt zich dus voortdurend in zijn eigen staart. Het ook onder uw ministerie gehandhaafd tekort veroorzaakt dus alleen maar een nog grotere legitieme vraag naar zorg en een nog groter tekort daaraan.

Deze tekorten in de feitelijk van belang zijnde mankracht (artsen, verpleegkundigen etc.) leiden naar bekend tot onnodig veel bureaucratie. De Sovjet-Unie stond er model voor. Indien uw beleid derhalve opgevat moet worden als een door de burger gefinancierd werkverschaffingsproject dat er voor moet zorgen dat een leger van feitelijk nuttelozen dan maar in het aldus gecreŽerde brede scala van zorg- of zorgverzekeringsbobo tot call-centrezombie van de straat gehouden moet worden, dan moet dat beleid als geslaagd worden beschouwd. In alle andere opzichten verdient uw ministerie de naam Volksgezondheid echter niet meer.

Het is triest te moeten constateren dat dit verder enkel is te kenschetsen als de overtrokken en onnodig defensieve reactie van de Nederlandse regeringen op het opengooien door het Hof van Justitie der EU van de zorgmarkt voor de EU-burger. U en uw voorgangers zijn kennelijk niet in staat in te zien dat gezondheidszorg een industrie is die zich net als tulpenbollen laat verkopen op de Europese markt. En dat een op de dienstverlening gericht land als Nederland er daardoor meer bij gebaat bij zou zijn een Europawijd geroemde gezondheidszorg op te zetten. De conditionering op het valse beeld dat gezondheidszorg een "collectieve last" vormt zit daarvoor kennelijk bij ook u te diep.

Hoe het ook zij, ik maak mij daar geen zorgen om, en zolang de Nederlandse regering haar burgers meent te kunnen zoethouden met huisartsen die alleen op kantooruren nog een soort van postagentschap hanteren, specialisten die middels een sovjet-systeem onder zodanige werkdruk worden gesteld dat zij niet meer naar behoren kunnen functioneren, en het verder faciliteert dat eenieder die de leeftijd van zestig heeft bereikt enkel nog aanspraak kan maken op zorg die er op is gericht hem zo snel mogelijk van de wereld te spuiten, maak ik gebruik van de open markt die Europa is, en dus van zorgaanbieders die nog wel weten wat zorg dient in te houden, en waar mensen voor hun geld recht op hebben. En waar er dus wel - maar terecht - wordt verdiend aan de gezondheidsmarkt.

Mijn lokale huisarts/postklerk weet dus niet eens wat ik wel of niet aan behandelingen heb ondergaan, laat staan welke medicatie ik gebruik. En omdat de Nederlandse regering met het EPD aan alle privacy-regels en de geheimhoudingsplicht van artsen voorbij fietst, en dus in dat opzicht onrechtmatig handelt, zal ik de brave borst ook niet wijzer maken. Ik bewaar mijn eigen gegevens zelf wel, op een wijze bovendien, die het bij mijn eventuele ontstentenis toch mogelijk maakt dat een mij behandelend arts daarover kan beschikken.

Maakt de Staat, danwel enig arts, of andere zorgaanbieder, gebruik van mijn EPD, dan bent u er bij deze van op de hoogte gesteld dat dat EPD niet compleet, en derhalve onbruikbaar is. Sterker nog: wie er - al dan niet zonder mij daarvan vooraf in kennis te stellen - gebruik van maakt, maakt een systematische fout, die mij - gelet op de doelstellingen die onder andere uw ministerie aan het volk verkoopt - onder omstandigheden ernstig zouden kunnen schaden.
Ik verbied u, en elke Nederlandse zorgaanbieder, dan ook gebruik te maken van het in NL van mij aangelegd EPD en stel u c.q. de Staat bij deze reeds aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd - die ik lijd als gevolg van het ongeautoriseerd gebruik van dat EPD.

Uw bevestiging met toezegging tegemoet ziende,

Hoogachtend,

Auteur: Clipper
www.monitor.nl/ziek

xxx


Nederland schendt volop de Privacy van iedereen, uit binnen -
en buitenland.

PatiŽnten weten niet altijd dat artsen hun gegevens opslaan in een regionaal elektronisch patiŽntendossier (EPD). Ook is niet volledig zeker dat alleen een behandelend arts daartoe toegang heeft.

Link

xxx

ps: ga NIET met websites in zee waarop GEEN privacy beleid staat beschreven !! Een gewaarschuwd mens geldt voor 2.


Werking van Wet bescherming persoonsgegevens in kaart gebracht

Burgers maken maar weinig gebruik van de rechten die ze hebben op inzage en correctie van hun persoonsgegevens. Procedures over privacy bij rechterlijke colleges zijn betrekkelijk schaars. Terwijl het College bescherming persoonsgegevens zich de afgelopen jaren concentreerde op toezicht en handhaving mist een op uitleg en ontwikkeling van de wet gerichte rechtspraktijk. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport `Wat niet weet, wat niet deert' naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk dat minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, mede namens minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bewindslieden reageren nog dit voorjaar op het onderzoek in samenhang met het kabinetsstandpunt op het rapport van de Adviescommissie veiligheid en de persoonlijke levenssfeer. De studie is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de onderzoeksbureau's Pro-Facto en De Jong Beleidsadvies in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek -en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van 1 september 2001 biedt waarborgen voor het evenwicht tussen privacybescherming en andere grondrechten. Ook versterkt de wet de positie van personen van wie gegevens worden verwerkt door aan hen inzage- en correctierechten toe te kennen. Verwerkers van persoonsgegevens moeten hun klanten, patiŽnten en cliŽnten informeren over hun opname in dergelijke databestanden. Het samenstellen van een databestand is over het algemeen pas toegestaan na zorgvuldige afweging van belangen. Het onderzoek laat zien dat betrokkenen redelijk goed worden geÔnformeerd over het gebruik van hun persoonsgegevens. Maar slechts ťťn op de drie organisaties heeft wel eens met een verzoek om inzage te maken gehad. Dat is opvallend, aldus de onderzoekers. Verzoeken om correctie en aanvulling komen iets vaker voor (bij een op de vijf regelmatig, bij de helft soms, bij een op de vijf nooit). Het kostte grote moeite betrokkenen te vinden die hebben geklaagd of geprocedeerd over de toepassing van de Wbp. Er is weinig jurisprudentie over de wet, die in de praktijk lastig te hanteren is. Door onvoldoende bekendheid met de regeling maken burgers nog weinig gebruik van het inzage- en correctierecht. Alle bevindingen wijzen op een wet die niet erg leeft. Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft verschillende taken als het gaat om de Wbp. Daarbij gaat het om voorlichting, advisering en toezicht. Volgens het Cbp hebben voorlichting en advisering er niet toe geleid dat de Wet bescherming persoonsgegevens voldoende wordt nageleefd. De organisatie heeft zich de afgelopen jaren vooral geconcentreerd op toezicht en handhaving.


Advocaten: 'Slechte beveiliging EPD, dan een schadevergoeding'

ICTzorg meldde vorig jaar dat de Finse overheid was veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tot een boete van 34.000 euro, omdat het gegevens uit een medisch dossier had gelekt. Security.nl meldt dat ook bij onvoldoende beveiliging van het EPD er recht is op een schadevergoeding. Dat stellen Hester de Vries en Kea de Raaij van het advocatenkantoor Kennedy van der Laan.

Lees verder


Ziekenhuizen onzorgvuldig met medische dossiers

Sommige ziekenhuizen gaan onzorgvuldig om met de privacy van patiŽnten. Zij verstrekken medische dossiers van patiŽnten zonder te controleren of de aanvrager recht heeft op die informatie. Dat concludeert Omroep West in een reportage die dinsdag is uitgezonden.

Lees verder

xxx


Schending van Medisch Privacy in Nederland: het Ministerie van VWS vliegt uit de bocht !

Geachte Directie CBP Nederland, (College Bescherming Persoonsgegevens)

Zeer verontrust stuur ik U onderstaande tekst.

Ik heb onderaan gemeld: Schending van Medische Privacy melden bij het CBP.
Rechten van (EU) burgers worden volop geschonden door en in Nederland.

Op fonteine2.com heb ik mijn persoonlijke EU Health - CONSUMER VOICE in het engels geplaatst. Het is werkelijk ongelofelijk. Vrij verkeer wordt volop geschonden door NL.

www.monitor.nl/ziek:
toekomst van de (EU) -zorg:www.toekomstvandezorg.nl
v an h erk (08-11-07, 10:28:51)
7 november 2007:

Gisteren had ik de ''honneur'' een email van een medewerker van het Min van VWS te ontvangen. Deze persoon vermeldde mij dat mijn reaktie inzake de Medische Privacy (in NL) was verwijderd; het zou niet bijdragen aan de stelling en de toekomst van de (EU)-zorg, hoewel een andere persoon had geschreven dat een advocaat in de arm was genomen omdat al de Medische Privacy was geschonden.

Onderstaande reaktie heb ik daarop geretourneerd:

Geachte xxx (ivm privacy vermeldt ik de naam niet.....)

Hartelijk dank voor Uw reactie.Door mij (en de medelezers) zeer gewaardeerd. Nee, ik ben niet accoord dat deze reactie verwijderd wordt; dat geeft alleen maar aan dat er echt een probleem is in Nederland. Een probleem waar het NL-Ministerie van VWS voor verantwoordelijk is.  Een probleem wat zeer ernstig is...voor alle nationaliteiten en leeftijden.

Aan U om de juiste beslissingen ''voor de toekomst'' van de zorg'' (OOK EU-gezien !) te nemen.
Ik kan het melden; meer niet. Ik heb mijn plicht als EU-burger gedaan; dit om discriminatie en uitsluiting '' in de toekomst van de EU-zorg '' en het Vrije verkeer van Personen te voorkomen. En....dat speelt NU al....zoals U waarschijnlijk wel zult weten.

Ik wens U een goede voortgang met Uw debat, wat hopelijk ethisch gezien het beste voor iedereen gaat opleveren. Voor een ieder die kort of lang zijn koffers om welke reden dan ook in Nederland neerzet.

Met vriendelijke groet,

D. van Herk
ps: gelieve alle schendingen van Medische Privacy te melden bij www.cbpweb.nl ; men dient uit te gaan van de ZORGNEMER !!! dit om discriminatie en uitsluiting te voorkomen; dit geldt voor alle nationaliteiten en alle leeftijden.In Nederland gaat men uit van de zorgverlener en iedereen ''koekeloert'' ondertussen in Uw medisch gegevens. Dat is verboden.


Privacy zieke werknemer is onvoldoende beschermd

De huidige wet- en regelgeving is onvoldoende uitgerust om de privacybescherming van de zieke werknemer te garanderen. Zo moet deze duidelijker aangeven in hoeverre de zieke werknemer een inbreuk op zijn privacy moet toelaten. Ook kan de huidige regelgeving niet altijd voorkomen dat de werkgever gevoelige medische gegevens ontvangt van de werknemer. Dit stelt Ivo van der Helm in zijn proefschrift. Van der Helm promoveert op 6 februari aan de Universiteit Utrecht. Van der Helm pleit voor een betere wetgeving waarbij zowel de werkgever als de werknemer gebonden is aan duidelijke richtlijnen. ‘De wet- en regelgeving bijvoorbeeld dient beter aan te geven waaruit de beperking van de privacy kan bestaan, om te voorkomen dat de werkgever gevoelige informatie over zijn werknemer kan ontvangen’, aldus Van der Helm. ‘Ook moet uit de wetgeving duidelijk naar voren komen welke gegevens de werknemer aan de werkgever en aan andere partijen dient te overleggen. En verder moet ook de gegevensuitwisseling tussen de werkgever, de arbo-dienst, de reÔntegratiebedrijven en de verzekeraars beter gereguleerd worden.’ Sinds de privatisering van de Ziektewet in de jaren negentig, dreigt de privacybescherming van de zieke werknemer in het gedrang te komen. Op grond van het Burgerlijk Wetboek moet de werkgever vaststellen of een zieke werknemer recht heeft op loondoorbetaling. Ook moet de werkgever maatregelen nemen om de werknemer te reÔntegreren. Kregen zieke werknemers vroeger hun loon uitgekeerd door instanties zoals het UWV, nu zijn alle financiŽle lasten voor rekening van de werkgever. De werkgever heeft er dan ook veel belang bij om controle uit te oefenen op het ziekteverzuim en op een snelle reÔntegratie van de zieke werknemer. De werkgever en de deskundigen die hem bijstaan beschikken daarom over wettelijke bevoegdheden om maatregelen te nemen waaraan de werknemer zich moet houden. Doet hij dat niet, dan kan zijn loon opgeschort of geweigerd worden.
Deze wettelijke bevoegdheden van de werkgever zorgen voor een spanningsveld binnen de arbeidsrechtelijke verhouding met de werknemer. Het is voor de werknemer niet altijd duidelijk in hoeverre hij een inbreuk op zijn privacy moet toelaten. Van der Helm: ‘Moet de werknemer bijvoorbeeld een willekeurige medewerker van het bedrijf of de arbo-dienst, die wil controleren of hij daadwerkelijk ziek is, binnenlaten? Moet hij meewerken aan een medisch onderzoek of een medische ingreep die hem wordt aangeraden? En moet hij privacygevoelige informatie, zoals in het geval van psychische problemen, overleggen? Niet alleen aan de arbo-arts, maar ook aan een medewerker zonder een beroepsgeheim?’

xxx


Privacy van heel Nederland op de tocht

Via een databank van de zorgverzekeringen zijn veel persoonlijke data beschikbaar. De Britse regering liet cd-roms met persoonsgegevens van 25 miljoen Britten verloren gaan. Engeland stond op zijn kop.

In Nederland is een veel groter potentieel privacylek, maar het land staat nog niet op de achterste benen. Trouw schrijft dat via de databank voor ziektekostenverzekeringen velen inzage hebben in privťgegevens van alle verzekerde Nederlanders.

http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=903275/sc=27cefa

xxx


Alleen U heeft Uw medische gegevens in Uw bezit ! Alleen U ! U geeft toestemming aan de arts om gegevens op uw medisch dossier aan te brengen c.q. te veranderen/verwijderen. U draagt een ''Card met pincode'' bij U, net als Uw creditcard. Alleen U ! Overal ter wereld kan dan adequate hulp verleend worden mocht het nodig zijn. En dat kan dan; want U draagt zelf Uw gegevens bij U. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand anders heeft zich ongewenst te bemoeien met Uw medische privacy: verzekeraars, arbo-artsen, uitkeringsinstanties, banken en ga zo maar door. Niets maar dan ook niets hebben zij te maken met Uw Medische Privacy. Dit om fraude en inbreuk op Uw privacy te voorkomen. Dit om uitsluiting uit de Maatschappij te voorkomen. Ongeacht wie u ook bent en waar U vandaan komt.

U bent allen gewaarschuwd bij deze ! Wees alert !

A Votre Service.

xxx

Persoonlijk Medisch Dossier (EU); het 1 haakt in het ander.
www.monitor.nl/ziek opmerking van herk 26 juni 2007:

Het Persoonlijk Medisch Dossier is van de patiŽnt. Daar heeft NIEMAND wat mee te maken; dit om vuile praktijken type UWV Nederland en consorte te voorkomen; en fraude naar en van verzekeringen en banken te voorkomen. Het DMP dient te zijn voorzien van een speciale code die alleen bekend is bij de patiŽnt en LOS STAAT van alles wat met overheidsinstellingen, verzekeringen en banken enz. te maken heeft. Die code zit aan de combi EHIC - Nat kaart en de patiŽnt tikt zelf (of een door hem/haar gemachtigde persoon) deze code in bij bezoek aan arts etc, apotheek, fysio, osteo enz enz. Net als bij de bankpassen; zo moeilijk is dat niet. Dit om de Persoonlijke gegevens van ELKE EU=burger te waarborgen.

Daarbij dient de patiŽnt het recht te krijgen zelf gegevens uit het medisch dossier te schrappen; daar dient hij/zij (of verantwoordelijke) dan zelf de verantwoordelijkheid voor te dragen.De arts is niet verantwoordelijk voor de wijzigingen van het dossier gedaan door de houder ! Nederland is totaal SODOM EN GOMORRA: medische gegevens worden niet opgevraagd, worden creatief verzonnen. Het is niet te geloven. Men rotzooit letterlijk maar wat aan. Alle rechten van mensen worden totaal geschonden.

Verbaas U niet als U Uw medische gegevens tussen de potjes jam bij de ALDI tegenkomt of op het kopieerapparaat ergens ten lande! Lees alles over de medische ethiek in Nederland op www.sin-nl.org ! ps: de huisarts dient ten alle tijde het basisaanspreekpunt te zijn; deze verwijst door naar regulier of complementaire zorg, afhankelijk wat nodig zou zijn per persoon en eer wordt naar teruggekoppeld. Ik vraag me echt af waarom iedereen zo onnodig MOEILIJK doet, het is zooooo simpel.......dat kan alleen maar te maken hebben met vreemde praktijken..om het netjes uit te drukken, ten nadele van de patiŽnt.

Deze opmerking heeft de aandacht getrokken van een aantal personen: wordt vervolgd op www.ronfonteine.com.


Alarm: De geschonden Medische Privacy in Nederland

Het gemeenschappelijk belang voor het ontwikkelen van een alternatief voor een EPD (electronisch patiŽntendossier)

Benno Welling ,13-10-2007

VWS kan niet terug met de ingezette route van het EPD, door de hoeveelheid geld die ze erin hebben gestoken, en er is gebleken dat het noodzakelijk is, om een alternatief neer zetten, zodat de patiŽntenbelangen voorop staan, i.p.v. die van de verzekeraar,de pharmaceutische industrie, en de overheid, door te onderbouwen wat het gemeenschappelijk belang is, en de betere technische haalbaarheid, en de daarmee gepaard gaande flexibiliteit. Het patiŽnten codicil biedt daarbij uitkomst.

Doodreguleren is een contraproductieve ambtelijke utopie. De realisatie van het EPD zal noodzakelijkerwijs hierop uitlopen, door de complexiteit van het informatievraagstuk. Het aanpassingsvermogen van het systeem aan zich aandienende omstandigheden hangt samen met het zelfbeschikkingsrecht van patiŽnten, en niet met het onnodig macht geven aan een overheid waar deze niet ten goede komt aan de autonomie van de burger, inzoverre deze hem direct toekomt. Een autorisatieoplossing hoort daarop afgestemd te worden, en tevens is een restricitieve regulering van marktpartijen een solidairdere vorm van zorg, die een betere kostenbeheersing met zich meebrengt, doordat er een betere afstemming plaatsvindt, en het economische bestel van ons zorgstelsel zich duurzamer ontwikkelt, en de zorg betaalbaar blijft, met ruimte voor een doorontwikkeling voor de kennis(-infrastrucuur) in de zorg. Efficiency en rendabiliteit dient verweven te zijn met duurzaamheid, en solidariteit van het geheel van partijen in zorgvraag, en zorgaanbod. Bestendigde groei staat in het teken van aanpassingsvermogen, flexibiliteit, en solidariteit, met de mens centraal.

Afstemming is een continu proces, en het starre EPD voorziet daarbij onvoldoende de belangen van cliŽnten in de zorg, en is in tegenspraak met de wederzijdse belangen, door het facaliteren van een woekering in winstbejag van o.a. de zorgverzekeraars, en de pharmaceutische industrie, die een inflatoire uitwerking hebben op de oorspronkelijke doelstelling van een zorgstelsel.

Het EPD werkt machtsmisbruik in de hand, met alle ongunstige gevolgen voor een gewenste gezonde markt in betrekking tot de bijzonder prominente centrale plaats van het waarborgen van een kwaliteit van leven in de brede zin des woords.

De uiteindelijke realisatie van een EPD heeft o.a. als gevolg, dat de toegankelijkheid van de zorg, alsmede de transparantie in bestuurlijke en infromatietechnische zin tenietgedaan wordt. Dat betekent voor het laatste een systeem, dat niet functioneel is, tenzij "Smoke and Mirrors" de opzet is, om een machtsbasis in stand te houden.

Dit is schadelijk voor alle marktpartijen, en is een ledige vorm van onderdrukking, daar het niemand iets oplevert, behalve een stagnatie van de markt, en het oplopen van de zorgkosten. Zorg is geen hobby, maar een "in ons werk staan". De gemeenschapszin blijkt prima samen te gaan met een marktwerking, mits gereguleerd. Anders is de zorg niet voor iedereen, en is rechtsongelijkheid in samenklank met een verdere tweedeling in de zorg.  Hiermee wil ik de partijen nogmaals ervan verwittigen, wat het oorspronkelijke doel is van het ontwikkelen van een informatiesysteem binnen een juridisch kader, en waar de oorsprong dient te liggen van het rechtsbeginsel in ons zorgstelsel. Anders dient de politiek kleur te bekennen, en te wijzen op hun eventuele doelstelling anderszijds.

Benno Welling

Zie ook:

http://www.fonteine.com/medische_privacy.html

Maud / xxx


Betreffende Nederland: Van wie is het medisch dossier?

Nota bene: de afzender van deze zeer belangrijke brief die alle inwoners van Nederland betreft, maar ook mensen van alle nationaliteiten die tijdelijk verblijven in Nederland, heeft toestemming tot plaatsing verleend.

Brief naar de verantwoordelijken van de Nederlandse Staat:
Wassenaar, 1 augustus 2007

Aan de fractievoorzitters en de woordvoerders
voor volksgezondheid van de politieke partijen
in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal

Betreft: Van wie is het medische dossier?

Dames en heren,
Op 22 mei jl. heb ik in een brief aan premier Balkenende mijn zorg geuit over het Elektronische PatiŽntendossier (EPD). In het EPD worden gegevens van en over patiŽnten door de overheid centraal opgeslagen. PatiŽnten zijn geen eigenaar van hun eigen dossier, noch hebben zij recht om gegevens in hun eigen dossier in te zien of te laten verwijderen.

16 juli jl. heb ik antwoorden mogen ontvangen van Minister Klink en de Directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaarden van VWS, de heer Drs. Th.W. van Uum. Uit het schrijven heb ik kunnen constateren dat het ministerie van VWS het concept met betrekking tot het invoeren van de automatisering wil doorvoeren en verwezenlijken met het EPD. Het BSN-nummer zal worden gebruikt om nieuwe patiŽnten te identificeren.

Wij, het panel van de PMC/Med 4.8., hebben vele bedenkingen bij de invoering van het EPD, ook al wordt het gekoppeld aan het BSN-nummer. Onze mening wordt onderbouwd door een Audit over het EPD door Ernst & Young, 'IT-revolutie in de zorg dreigt vast te lopen' (Financieele Dagblad, 26 juni 2007, zie Bijlage, de titel spreekt voor zich).
Privacy is van het allergrootste belang

Ziekenhuizen hebben de verplichting alle medische gegevens van een persoon op te slaan, zowel elektronisch als schriftelijk. Dit is door de wet bepaald. Deze gegevens kunnen alleen worden vrijgegeven in overleg met de patiŽnt: het is haar of zijn codicil, niet van de verzekeraar, de ARBO of andere instanties.

Dit geldt ook voor beeldmateriaal en operatieverslagen: rŲntgenfoto's, MRI-scans, medicijngebruik e.d. dienen opgeslagen te worden in het desbetreffende ziekenhuis in het papieren of elektronische archief. Het zou beter zijn als nu al altijd de documenten aan de patiŽnt ter beschikking gesteld zouden worden, zodat zij of hij thuis het verslag kan doornemen. Sinds mensenheugenis is het handschrift van de huisarts en de specialist terecht of onterecht slecht leesbaar voor patiŽnten. Sinds een paar jaar worden deze gegevens goed leesbaar opgeslagen in de computer van de huisarts, ook deze gegevens zouden aan de patiŽnt ter beschikking gesteld moeten worden.

Het EPD richt zich erop om al deze dossiers landelijk in een centraal register op te slaan. Medisch gezien is dit een uitstekend voorstel, voor iedere arts en apotheker zijn de gegevens van iedere patiŽnt opvraagbaar en inzichtelijk, dit zal bijdragen aan een betere gezondheidszorg. Vanuit privacy oogpunt is een landelijk, door de overheid geregisseerd dossier onwenselijk. Arbo-diensten, de UWV, zorgverzekeraars, hypotheekverstrekkers en vele anderen hebben grote belangstelling voor dit dossier. De verleiding om zeer vertrouwelijke medische informatie aan derden ter beschikking te stellen, zal groot zijn, vooral als deze derden ook overheidsgerelateerd zijn of de maatschappij veel kosten kunnen besparen.

Ons voorstel
Een ieder dient zijn gewenste persoonlijke gegevens bij zich te dragen of een sleutel tot een beveiligde internetsite te hebben, waarop haar of zijn gegevens opgeslagen zijn. Huisartsen beheren in overleg met de patiŽnt de gegevens die op de kaart of de internetsite staan. Specialisten en ziekenhuizen beheren hun eigen dossiers en moeten informatie via de huisarts aan de patiŽnt leveren. In noodgevallen kan ook zo door artsen en andere hulpverleners snel en accuraat hulp worden geboden.

Het gaat erom dat het codicil eigendom van de patiŽnt is, en niet van een verzekeraar, een Arbo-dienst, het UWV of een andere (in)officiŽle en instantie.

Op deze wijze kunnen juridische medische conflicten ook eenvoudiger worden opgelost. PatiŽnten hebben volledig beschikking over hun eigen gegevens en kunnen die gebruiken bij procedures tegen bijvoorbeeld chirurgen. Kostenbesparend en met minder ergernis om de gegevens over jezelf te verkrijgen.

Buitenland
Ervaringen in Engeland hebben al aangetoond dat het een EPD-achtig systeem niet van functioneert. Door de privacyregeling heeft de Engelse overheid haar systeem na het maken van gigantische kosten grotendeels moeten terugtrekken. Zie de bijlage met het onderzoek van Ernst & Young.

De vorige minister van Gezondheid in Frankrijk, de heer Xavier Betrand heeft vorig jaar een aanzet gedaan om een soortgelijk EPD - in het Frans DMP (Dossier Medical Personnel) genaamd - in te voeren. Vorig jaar heeft dhr. Bertrand bepaald dat het sociale zekerheidsnummer, het DMP, niet veilig genoeg is. Het gaat om persoonlijke gegevens van patiŽnten die niet ter beschikking kunnen en mogen komen, direct of indirect, aan de overheid.

In de bijlage treft u nog enkele informatieve bronnen aan:
Hoogachtend, Maud

De reportage over het gedane onderzoek door Ernst & Young is op 16 juni 2007 gepubliceerd in het Financieel Dagblad: IT-revolutie in zorg dreigt vast te lopen
Ernst & Young: Haagse plannen voor elektronisch patiŽntendossier worden steeds irreŽeler

Auteurs:JEROEN PIERSMA EN CLAIRE MOSES

AMSTERDAM - De deadlines die het ministerie van Volksgezondheid hanteert voor de introductie van het elektronisch patiŽntendossier (epd) zijn onhaalbaar. Tot die conclusie komt accountant Ernst & Young in een onderzoek. Het epd is een ict-toepassing in de zorg die alle zorgverleners in staat moet stellen om de relevante informatie over een patiŽnt op te vragen. Het geldt als een belangrijk middel in de strijd tegen medische missers.

'Onze conclusie luidt dat er wel vooruitgang is geboekt op technisch vlak, maar dat aan een aantal andere voorwaarden voor de uitrol nog niet is voldaan', zeggen Dennis Utermark en Nico Huizing van Ernst & Young. De accountantsfirma heeft net als twee jaar geleden huisartsen, specialisten en apothekers gevraagd naar de stand van zaken rond het epd. De scores zijn niet beter dan twee jaar geleden. Wat de uitkomst des te pijnlijker maakt, is dat het gaat om zorgverleners in de regio's Amsterdam, Twente en Rijnmond, die als koploper zijn aangewezen. Hier zou men eigenlijk al heel ver moeten zijn.

Het epd is het verhaal van telkens gemiste en weer opnieuw vastgestelde deadlines. De eerste deadline voor het elektronisch patiŽntendossier stamt uit 1998. Toenmalig minister van Volksgezondheid Els Borst voorzag een volledig werkend epd voor 2004. Inmiddels is die deadline in het regeerakkoord doorgeschoven naar 2009.

Het draait op dit moment om twee belangrijke bouwstenen van het elektronisch patiŽntendossier, het elektronisch medicatiedossier en het waarnemingsdossier huisartsen. Het medicatiedossier regelt de uitwisseling van informatie over medicijngebruik van een patiŽnt, het waarnemingsdossier stelt waarnemers en huisartsenposten in staat informatie over patiŽnten op te vragen. Voor beiden is ict-infrastructuur aangelegd die landelijke informatie-uitwisseling mogelijk maakt. Die infrastructuur is in een laboratoriumsituatie getest en wordt nu in pilots in de koploperregio's verder uitgeprobeerd.

Eerder dit jaar heeft de toenmalige minister van Volksgezondheid, Hans Hoogervorst, de Kamer geschreven dat de landelijke uitrol van beide onderdelen in de tweede helft van dit jaar van start zal gaan.

Uit het onderzoek van Ernst & Young blijkt echter dat in de koploperregio's Amsterdam en Rijnmond volgens een overgrote meerderheid van zorgverleners nog niets is geÔmplementeerd. Slechts 3% tot 5% van de ondervraagden verwacht dit jaar nog op het landelijke medicatiedossier aan te sluiten. In Twente, waar de pilot met het waarnemingsdossier wordt gedaan, verwacht 67% van de huisartsen dit jaar zeker nog niet aangesloten te zijn.

Ook op andere punten ontbreken de bouwstenen voor een landelijke uitrol nog. Zo hebben zorgverleners in het kader van de beveiliging van het systeem een speciale identificatiepas nodig, de zogenoemde UZI-pas. Bijna honderd procent van de apothekers en specialisten en ruim de helft van de huisartsen blijkt nog niet over zo'n pas te beschikken.

Een goed voorbeeld van de obstakels is de standaard voor landelijke gegevensuitwisseling. Het ministerie heeft gekozen voor de HL-7-standaard. Maar regionaal werken de zorgverleners inmiddels met een andere standaard, de Ozis-standaard. Dertig van de veertig softwarepakketten die in gebruik zijn bij de zorgverleners voldoen niet aan de eisen die het ministerie stelt voor landelijke communicatie. Dennis Utermark: 'Het ministerie houdt vol dat het de HL-7-standaard moet zijn. De softwareleveranciers hebben gezegd: geef ons dan maar een zak geld om aanpassingen te doen. Dat geld is er tot nu toe niet gekomen.'

Volgens Nico Huizing hebben de problemen meerdere oorzaken, maar de belangrijkste is dat de partijen niet van tevoren met elkaar aan de tekentafel hebben gezeten. 'Er wordt te weinig tijd besteed aan de ontwerpfase', zegt hij. 'Daardoor ontstaat er een voortdurende kloof tussen wat de overheid wil en kan en wat de zorgaanbieders willen en kunnen.' De overheid zou de standaard natuurlijk verplicht kunnen opleggen via een wet op het elektronisch patiŽntendossier, maar dat werkt ook niet. Huizing: 'De zorgverleners zullen zich verzetten. Dan komen alle vertragingstactieken uit de kast.' Voor zo'n aanpak is het veld eenvoudig te sterk georganiseerd. 'Als de Landelijke Huisartsenvereniging en de Orde van Medisch Specialisten boos worden, doet men het in Den Haag in zijn broek. Dat zijn machtsblokken van heb ik jou daar.'

De plannen van Den Haag en van het veld divergeren steeds meer. Utermark: 'Ieder ziekenhuis ontwerpt zijn eigen epd en over de aansluiting op het landelijke systeem maakt men zich niet druk.' Bij Ernst & Young is men ervan overtuigd dat er maar ťťn remedie is: uithuilen en opnieuw beginnen. Er moet een taskforce komen van alle partijen die een nieuw ontwerp maakt, waarbij rekening wordt gehouden met wat er nu al regionaal bestaat. De standaard voor het betalingsverkeer in de bankwereld zou daarbij een inspiratiebron kunnen zijn. Huizing: 'In de bancaire wereld lag het ook niet eenvoudig. Maar daar heeft men een hap lucht genomen, en gezegd: hierop gaan we elkaar niet beconcurreren. Het werkt als een zonnetje.'

Britse 'Ruggengraat' blijft voorlopig nog ongebruikt

Nederland is niet het enige land waar de invoering van een elektronisch patiŽntendossier moeizaam verloopt. In Engeland, een voorloper als het gaat om een nationaal systeem, heeft het masterplan ruim twee jaar vertraging opgelopen en bestaat er op het moment geen datum waarop het systeem geÔmplementeerd moet zijn. Het enige wat vaststaat, is dat het in etappes ingevoerd moet worden vanaf 2007.

De Engelse versie van het elektronisch patiŽntendossier (epd) is een centralistisch model geleid door IT-directeur Richard Granger van de National Health Service (NHS). Alle gegevens worden opgeslagen in een databank, die 'the Spine' (de ruggengraat) wordt genoemd. Van de kant van dokters en patiŽnten is veel kritiek op dit model, omdat het volgens hen te veel van bovenaf wordt opgelegd door NHS en er niet genoeg wordt overlegd met degenen die het gaan gebruiken.

Op het gebied van privacy is er veel tegenstand geweest tegen het project. De medische gegevens in de databank moeten in Engeland ook zichtbaar zijn voor politie en geheime dienst in gevallen van zware criminaliteit. Burgerrechtenorganisaties riepen hierom op tot een boycot. De kosten zijn een ander probleem. Aanvankelijk was er een budget van £ 6,2 mrd vrijgemaakt. Inmiddels lopen de kostenschattingen op tot £ 20 mrd.

Maud

Voor meer informatie met betrekking tot Medische Privacy:
http://www.fonteine.com/medische_privacy.html

xxx
Reacties kunt U sturen aan ugamedia@wirehub.nl


Meldpunt Misbruik Identificatieplicht

Het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht is een onafhankelijke vrijwilligers organisatie die in eerste instantie strijdt voor het afschaffen van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht die in 2005 werd ingevoerd. Inmiddels is ons werkterrein fors uitgebreid naar allerlei andere wetten, regelgeving en technologische ontwikkelingen die het bestrijden van de aantasting van de privacy betreffen. Zoals bijvoorbeeld de invoering van het Burger Service Nummer, de RFID-chips ontwikkelingen en het al dan niet illegaal verzamelen van persoonsgegevens door allerhande instellingen. Ons werk bestaat uit het geven van voorlichting t/m het daadwerkelijk ondersteunen van individuele gevallen van mensen die ten strijde trekken tegen de aantasting van hun recht op vrijheid, aanspreken van politiek en instellingen die bij deze kwestie betrokken zijn.

http://www.id-nee.nl/site.php

xxx


De wensen van '' Medisch Nederland '' ?

Onderzoek naar wensen en ervaringen van artsen op het gebied van autorisatie voor toegang tot en gebruik van patiŽntgegevens.

Rapport is in Word formaat....

http://knmg.artsennet.nl/uli/?uli=AMGATE_6059_100_TICH_L1110310592

xxx


Bedrijfsarts schendt privacy werknemers

Zieke werknemers klagen steeds vaker over de schending van hun privacy. Steeds meer komt het voor dat bedrijfsartsen vertrouwelijke medische informatie doorgeven aan instanties die daar niets mee te maken hebben. Dat zeggen Karel Boomsma en Peter Langedijk, medewerkers van het Breed Platform Verzekerden en Werk, een advies- en informatiecentrum waar werknemers ook met klachten terecht kunnen over hun
behandeling tijdens ziekte en reÔntegratie.

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article402857.ece/
Bedrijfsarts_schendt_privacy_werknemers


DItta


Het recht op Privacy !

http://www.zorgbelang-nederland.nl/index.php?p=236

xxx


Nog meer over Medische Privacy :

http://www.frankwatching.com/archive/2007/08/15/google-en-microsoft-in-medische-gegevens/

xxx


Medische Privacy versus Medische keuring:

http://home.planet.nl/~privacy1/wmk.htm

xxx


BurgerServiceNummer en / of Sofinummer ? Hoe zit dat nu toch….

Begrijpt U het nog ? Ik niet !

Vandaar mijn vraag als BuitenNederlander met een (uiteraard) NL- Sofinummer,:

Anno 2007: Wat is het verschil en of wat is de overeenkomst ? Waartoe dienen deze nummers ? Hoe worden deze nummers toegepast mbt de Europese Sociale Regelwetgeving 1408/71 - 574/72 ? (werk, ziek, zwanger, invalide, pensioen, vakantie etc.).Is er een technisch expert wereldwijd denkend en funtionerend die dit duidelijk kan toelichten ?

Het antwoord:

Zie de site minvws voor verduidelijking. ook het CBP geeft info.

Het BSN is identiek aan het sofinummer. Iedere Nederlander heeft een eigen sofi-nummer. Dat wordt nu genoemd het BurgerServiceNummer. Er is binnen de ministeries nog lang getwijfeld of iedere burger een sofi nummer en een afwijkend BSN zou moeten krijgen. Er is zelfs discussie geweest of ieder Ministerie zijn eigen burgernummer zou moeten invoeren. Het is geworden het sofi-nummer, nu het BSN. De bedoeling is dat alle overheidsinstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars individuen registreren en achterhalen middels dat BSN.
De Zorgverzekeringswet voorziet in een centrale registratie van alle zorgdosiers van Nederlanders. Dit wordt genoemd het EPD en het EMD. (Electronische PatiŽnten Dossier en Electronisch Medisch Dossier). De bedoeling is dat het EPD en EMD per 2009 worden ingevoerd. Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, schadeverzekeraars, iedere overheidsinstelling (en semi) kan in het burger dossier kijken. Het BSN wordt ook gebruikt voor alle andere informatie die de staat heeft van haar onderdanen; gezinssituaties, huwelijkse staat, belasting, toeslagen etc.etc. Middels "chinese muren" wordt voorkomen dat belastingambtenaren inzage kunnen krijgen in medische gegevens. Idem hypotheekverstrekkers. De gevaren van een dergelijke Big Brother mogen duidelijk zijn. Het CBP heeft al aan de bel getrokken dat zoiets niet mag. De privacy van de individuele burger wordt geschonden. De Rijksoverheid heeft een andere visie. Het zal wel duidelijk zijn wie er gaat winnen.

Met Europese Sociale Regelgeving ben ik onbekend.

Een centraal register met alle medische gegevens dat open en bloot ter inzage staat voor iedere zorgaanbieder gaat veel te ver. Andere landen hebben gekozen voor een systeem met geheugenpasjes. De burger heeft zo als enige de beschikking over zijn dossiers en kan zelf bepalen wie het mag inzien. Het enige wat de burger moet doen is zijn pasje meenemen en steeds laten bijwerken door de betreffende zorgaanbieder of instantie. Die landen respecteren de privacy van het individu.
De burger wordt in het Nederlandse systeem niet in staat gesteld om zijn dossiers af te schermen. De Rijksoverheid is daarop tegen.

A.H.N. JANSEN (toestemming tot plaatsing op fonteine.com gegeven)

xxx


Om even bij stil te staan: Medische privacy, Medische Verklaring en Verzekeringen

De waanzinnige ''Integriteits -Paradox" bij de Medische Verklaring….die Uzelf ondertekent…..in de meeste gevallen……subtiel opgedrongen door de verzekeringsagent.

Inleiding:

U bent, denkt U, verzekert voor alle tegenspoed, het noodlot, in Uw leven. U betaalt een grote som geld daarvoor, meestal maandelijks, verrekend in het oorspronkelijke aangeschafte object. Maar wat doet die verzekering als het eropaan komt, als U die verzekering echt nodig heeft ? Keert deze dan net zo gemakkelijk uit als ''het gemak" waarmee diezelfde verzekering U met subtiele dwang verplicht Uw handtekening te plaatsten onder de polis ?

Het antwoord is ''NEE'', verre van dat.

De vraag is: hoe zou dat nou toch komen ?

Stel:

U koopt een huis, een boot, een auto, U begint een eigen bedrijf enz. enz. De meeste mensen dienen voor deze projecten geld te lenen. Dat lenen doe je bij een bank. Meestal. De bank heeft eigen relaties met de verzekeringsmaatschappij. Want….geen lening…zonder verzekering. Daar is zeer goed over nagedacht !

Voorbeeld:

Mevrouw X koopt een huis. Zij heeft geen eigen geld. Een hypotheek bij een bank is dus nodig , want anders….geen huis voor Mevrouw X. Bij de hypotheek behoort een verzekering in geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid enz. En daar begint de ellende.

De keurig aangeklede en gekapte verzekeringsagent schuift U een formulier onder Uw neus met daarop: Medische Verklaring. Of U die maar even in wilt vullen en ondertekenen. Tuurlijk…….snel vliegen U ogen over het papier, pffff, wat een domme vragen, dat weet ik allemaal niet hoor en U vult dit formulier in. De 1 wat preciezer dan de ander. Hup, handtekening eronder. Klaar.Terug naar het huis en aanverwante veel belangrijker af te handelen zaken. Veel leuker toch ?

Konklusie: de lener verspreidt zelf zijn/haar medische gegevens aan de verzekeraar, zonder er al teveel bij stil te staan wat de gevolgen hiervan kunnen zijn……Een vreemde zaak. Waarom gaat dit zo ? Huis is gekocht, opgeknapt en U woont lekker. Totdat het noodlot toeslaat. En U de verzekering nodig heeft die U voor alle financiŽle ellende dient te redden, want U heeft er voor betaald. En nu wordt het spannend…….

De verzekering wordt door U gebeld en het noodlot wordt door U uitgelegd. Wat doet de verzekering vervolgens ? Juist ja……die vraagt Medische gegevens op bij……tatatataaaaaaa………. de huisarts ! Het vreemde is dat U deze keer niet zelf Uw medische gegevens mag invullen……op het formulier van de verzekeraar. De GROTE ADDER in het gehele verhaal.

3x raden wat er gebeurt ? Uw eigen ingevulde en ondertekende Medische Verklaring wordt naast de gegevens van de huisarts gelegd. De verzekeringsarts gaat alles met een grote rode Pinocchio-neus (hoe langer, hoe meer leugens) ten top controleren; tot aan Uw geboorte toe. En….als Uw verklaring niet overeenstemt met de gegevens van de huisarts….

DAN WORDT U BESCHULDIGT VAN FRAUDE !!! Want U heeft zelf de Medische Verklaring ingevuld.
En de verzekering keert lekker niet uit. Uw probleem verdwijnt dan niet, maar wordt in de meeste gevallen alleen maar groter; dankzij DE VERZEKERAAR. Die U dient te behoeden……voor ellende.

Hoogste tijd:

Dat alles rond het medisch dossier gecoŲrdineerd wordt vanuit 1 punt: niemand heeft te maken met Uw Medische gegevens. Dat men zelf geen Medische Verklaringen mag afgeven aan verzekeraars. Dat iedereen een Personal Medical Card met pincode krijgt met daarop uw gegevens naar Uw wens vermeldt.
Dat men uit gaat van de verzekeringnemer.

Waarom ?

Om bovenstaande praktijken van verzekeraars te doen stoppen ! We worden met z'n allen letterlijk in de maling genomen door dit soort gedrag, wat niet overeenstemt met de wet en de Medische privacy.

A Votre Service.

xxx


Herhaling: Medische Privacy:

Frankrijk : DMP : Dossier Mťdical Personnel oftewel het Persoonlijke Medische Dossier

MG France is voor het recht te mogen maskeren; maar het recht om medische gegevens te maskeren, zou alleen gedaan mogen worden door de eigenaar van het Medisch Dossier en niet door de behandelend arts. MG France is de vakbond voor de -mťdťcins gťnťralistes- / huisartsen; de arts waar je je normaal gesproken als eerste meldt bij een gezondheidsprobleem. Deze arts verwijst door naar complementair of regulier; afhankelijk van het probleem. Deze arts is de centrale spin in het Medisch dossier, de DMP. De door jou gekozen Basisarts is bekend bij de Basisverzekering. Heb je geen vaste arts gekozen, dan dien je wat meer te betalen. De regelgeving is strikt en duidelijk; iedereen weet wat de keuzes met bijbehorende consequenties zijn en kan zelf kiezen. De Minister van Volksgezondheid, Xavier BERTRAND geeft in de loop van februari aan of het maskeren wel of niet wordt toegestaan; een vraag die de patiŽntenorganisaties en enkele vakbonden van artsen verdeeld. Voor de 1e Vakbond van Medici, de CSMF is het maskeren gevaarlijk, want verwijderde gegevens kunnen belemmeren een juiste behandeling te geven. Het DMP zou begin juli overal in Frankrijk in gebruik genomen worden; 1 centraal verzameldossier van Medische gegevens op Internet voor iedere persoon. Toegang via de Carte Vitale, de Basisverzekeringspas. Deze datum is verschoven naar november 2007.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/afp_article.php?rub=medecine
&idArticle=070202115745.1g8izjkv.xml


Frankrijk : Dossier mťdical personnel (DMP): per persoon is er een nieuw anoniem nummer nodig

De < Commission nationale de l'informatique et des libertťs (Cnil) > geeft aan dat dit specifieke anonieme nummer vanuit de <Securite sociale> gegenereerd dient te worden. Gebruik maken van het sociale zekerheidsnummer is niet veilig genoeg, aangezien het gaat om de persoonlijke gegEvens van anderen en deze dienen extra beschermd te worden. In het belang van de patiŽnt. Elke inwoner van Frankrijk heeft een persoonlijke Carte Vitale; vanaf november zullen de medische gegevens op deze Carte staan. Bij een bezoek aan de arts geeft de patiŽnt de Carte af en de arts krijgt zo toegang tot het dossier en kan wijzingingen /aanvullingen aanbrengen.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Dossier_medical_personnel__DMP___il_faut_un_
nouveau_numero_anonyme__estime_la_Cnil.htm?idrub=15&xml=070221162711.8k7nqa89.xml

http://www.ronfonteine.com/feb2007_7.html 1e bericht onder 1-5 februari 2007-07;
2e bericht onder 21-24 februari 2007

xxx


Zwitserland: verzekeraars en hun aanval op het medisch geheim

Verzekeraars bladeren volop in medische dossiers van een ieder van ons. De meest intieme informatie is toegankelijk voor werknemers die geen dokter zijn. Soms heeft zelfs de werkgever toegang tot het dossier wat de carriŤre van iemand ernstig kan schaden. A Bon Entendeur heeft onderzoek gedaan naar de verdwijning van het medisch geheim en de ernstige consequenties daarvan op ons privť-leven.  Het komt veel voor dat de huisarts gecontacteerd wordt door de raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij in verband met een uitbetaling aan de verzekerde. Volgens de wet gaat het hier om absoluut vertrouwen tussen 2 personen die medische gegevens uitwisselen. Maar zodra de huisarts wordt gebeld door administratief personeel wat de diagnose niet kan lezen, hebben we het over de verkrachting van de wet met betrekking tot respect van de privť-gegevens. Door de automatisering worden medische gegevens zonder scrupules aangeleverd bij de verzekeraars en de fameuze verzekeringsarts.

In januari 2006 heeft de < Beobachter > alarm geslagen: ongeveer 400 administratief medewerkers van de op 2 na grootste verzekeraars in Zwitserland hebben toegang tot geheime medische gegevens. Een ernstige zaak: de federale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de inbreuk op de Wet van privť-gegevens. Daarnaast is er een andere beschuldiging: de verzekeraar verzamelt persoonlijke informatie bij de Basisverzekering om die vervolgens te gebruiken om gericht klanten < te werven> voor de aanvullende verzekering……..Dat noemt men de < jacht op slechte risico's >.  En…..dat is nog niet alles….de verzekeraar houdt zich tevens bezig met < de vraag van absentie >. Samengevat: de werkgever geeft zijn verzekeraar toestemming de werknemer tijdens een periode van lange afwezigheid te contacteren; met als doel de werknemer weer zo snel mogelijk op de werkplek te hebben. De verzekeraars < roemen zich zelfs > op de detectie van < psychische ziekten>…….Een grote vermoeidheid en een werkstop: wie heeft er nooit over gehoord ?  En wat…als deze < kleine bobos van zieleziekten > die niemand ontzien, vooral de werknemer niet, zich eens tegen ons keren……. ?

Bron: www.tsr.ch > Temps Present > Les assureurs ŗ l'assaut du secret mťdical ;
7 septembre 2006 (070906) :

bekijk de Franstalige video over dit zeer delicate onderwerp wat een ieder van ons aan gaat !

Tijd voor onderzoek in Nederland en misschien wel de Europese Unie in verband met <2006 het Europese Jaar van de Mobiliteit > …………Uitwisseling van medische gegevens tussen landen onderling….hoe is dit geregeld ???

Vertaling: xxx
http://www.fonteine.com/nieuws/nieuws_sept2006.html


De gezondheidszorg heeft de plannen om het Electronisch PatiŽnten Dossier en Uw eigen codicil op kaart te brengen met het Burgerlijk Service Nummer (=vervanger Sofinummer). Dit alles zou geschieden ZONDER UW TOESTEMMING wat er op die kaart komt en zonder overleg met Uw huisarts en/of specialist. Graag Uw mening. Bij voorbaat dank. Team PMC( Personal MedicalCard) MED 4.8 ps: heel belangrijk; dit team gaat uit van de verzekeringsnemer niet de verzekeringsgever ! Dit om fraude en inbreuk op Uw Privacy te voorkomen.

Geef Uw mening op www.monitor.nl/ziek > Bericht van -van herk- > 23-07-07

xxx


 

 

Thema's

Het hoofdmenu
Nieuws
Mijn weblog
Zoek op onderwerp


100% Fruitreep
Acerola superbes
Acne
Adhd
Afname van mineralen
Afvallen
Afvallen 2
Allergie
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Anti-oxydanten top20
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astma
Autisme
Boeken gezondheid
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Candida
ChemicaliŽn
Cholesterol
Cholesterol mythe
Chlorella
Co-enzym Q10
Daglichtlampen
Darmkanker
Depressie
De ziekte ME
Dieet & afvallen
Doodmoe ?
Eczeem
Ei hoort er wel bij
Elektroallergie
E621 - Vetsin
Farmacie
Fatale vetten
Fluor
Fructose
Fructose intolerantie
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hart
Hoge bloeddruk
Hooikoorts
Huidproblemen
Kanker
Keelontsteking

Kefir

Koffie & caffeÔne
Koolhydraten
Lichttherapie
LuteÔne
Magnetron
Melk sprookje
ME (CVS)
ME en CGT

Migraine
Multiple sclerose

Nachtwerk
Olijfolie
Olijfolie 2
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Ontstekingen/infecties
Onsterfelijkheid
Osteoporose
Overgewicht waarom?
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Schijf van vijf
Selenium

Slaapproblemen
Smaak maakt dik ?
Soja gezond?
Spiritualiteit
Spirulina Zee alg
Statines
Statines II
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Suikerziekte
Superalgen
Tarwegras
Tarwekiembrood

Tarwekiem olie
Tomaat
Transvetzuren
Umts problemen
Vermoeidheid
Vervuiling
Verzuring
Vetarm = slecht
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Voeding bij kanker
Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Waarom ziek?
Water = levenskracht
Zink
Zoet maar dodelijk
Zonlicht = noodzaak !
Zuurdesem
Zware metalen
Meer..... 


View My Stats