Optimale Magneetveld therapie


logo.jpg (7231 bytes)

Google
Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

Optimale Magneetveld therapie

Magnetisme, de kosmische kracht

Elektrische, magnetische respectievelijk elektromagnetische krachten bepalen fundamenteel de complexe systemen, die het hele universum en daarmee ook het leven op onze planeet reguleren en in stand houden. De aanwezigheid en de invloed van magnetische velden op levende organismes is ontegenzeglijk realiteit. Op zich niet verbazingwekkend als we bedenken dat het atoom als bouwsteen van alle materie, eveneens onderworpen is aan elektromagnetische wetten.

Hoewel de hedendaagse wetenschap steeds verder is gekomen met het onderzoek naar magnetische energie, heeft zij tot de dag van vandaag nog steeds niet alle geheimen van deze oerkracht kunnen ontrafelen, onder andere wat de werking van magneetvelden op biologische systemen betreft. Terwijl natuurkundige effecten bewijs- en berekenbaar zijn geworden, is het moeilijk de mechanismen met betrekking tot biofysische wisselwerkingen te bewijzen en te verklaren.

“Magnetische energie is die elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhankelijk is”. (Werner Heisenberg)

Leven en magnetisch veld

Reeds in het moederlichaam worden wij aan een magnetisch veld blootgesteld: het magneetveld van de aarde. De aarde is een gigantische magneet met een Noord- en een Zuidpool. Het magneetveld ontstaat mede, omdat de vloeibare kern van de aarde bestaat uit ijzer en nikkel. Zonder aardmagneetveld zou er geen leven mogelijk zijn op aarde. Waar de mens aanvankelijk in overeenstemming leefde met zijn omgeving, is deze oorspronkelijke harmonie meer en meer veranderd in disharmonie. Omdat we ons vandaag de dag steeds sneller aan veranderende milieuomstandigheden moeten aanpassen, staan we onder grotere lichamelijke en/of geestelijke druk, die stoornissen in ons welbevinden en energiebalans veroorzaakt, die weer tot allerlei ziektes kunnen leiden.

De mens- een zelfregulerend energiesysteem

De reguleringssystemen van het organisme beschikken over sensoren van biochemische en elektromagnetische oorsprong, die uiterst complex met elkaar verbonden zijn. Dit systeem heeft als taak het evenwicht in de stofwisseling in balans te houden en corrigerend op te treden tegen afwijkingen, die zijn ontstaan door storende factoren. Onze hedendaagse levensstijl heeft hierop een sterk negatieve invloed. Daardoor loopt onze gezondheid ernstig gevaar, zo blijkt ook uit de voortdurende toename van zogenaamde beschavingsziektes.

Magnetische velden en de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Met behulp van iedere van zijn naar schatting 100 biljoen cellen produceert de mens zijn eigen magnetische velden, wat als “biomagnetisme” wordt aangeduid. Alle onderdelen van het menselijk lichaam zoals spieren, bloed, lymfe enz. hebben eveneens specifieke magnetische velden nodig om te kunnen functioneren. Door fundamenteel wetenschappelijk onderzoek weten we vandaag de dag, dat er een wisselwerking bestaat tussen magnetische velden van buitenaf en inwendige receptoren van biologische systemen. Hiervan maakt men gebruik in de medische diagnostiek (ECG, EEG, CT-scan, enz.), alsook om het welzijn te verhogen of te behouden door de inzet van zwakke, pulserende magnetische velden.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek laten zien dat er tot op de dag van vandaag nog onvoldoende verklaring is voor de werking van kunstmatig opgewekte magnetische velden, maar dat het gaat om een complex samenspel van verschillende werkingsmechanismen in het centrum waarvan zich de cel en zijn omgevende basissubstantie bevinden.

De cel is in zekere mate beweeglijk

De cel “zwemt” om zo te zeggen in zijn omgeving. De substantie waarin de cellen als een moza´ek gebed zijn, is in zekere mate beweeglijk, elastisch en vloeibaar. Hierin eindigen onder andere vele zenuwvezels van het centrale en vegetatieve zenuwstelsel en ook de hormonen, die door de verschillende klieren worden geproduceerd, worden hierin afgegeven. Hier ligt het aangrijpingspunt en werkingsgebied van de opgewekte magnetische velden. Deze substantie die de cel omgeeft- met alle zenuwuiteinden, uitmondingen van klieren, bloed- en lymfevaten- vormt een belangrijke basis voor het functioneren van de cel zelf respectievelijk speelt een enorm belangrijke rol voor behoud of herstel van gezondheid en welbevinden.Deze substantie kan men beschouwen als een heel essentieel en belangrijk orgaan voor de informatie en communicatie binnen het organisme. Veranderingen in de samenstelling en het functioneren van deze extracellulaire substantie zijn waarschijnlijk van grote betekenis voor het ontstaan van ziektes. Zo kunnen zich in deze substantie afvalproducten van de stofwisseling, de zogenaamde slakken, ophopen, waardoor een voor het organisme zeer schadelijke verzuring van het weefsel ontstaat.

Toepassing van Optimale Magneetveld Therapie

Door de toepassing van de OMT« wordt de stofwisseling geactiveerd en vindt er ontslakking plaats. Maar tevens treedt een interactie van laagfrequente pulserende magnetische velden op aan het celmembraan, dat in zekere mate dient als sluis voor de uitwisseling van voedings- en afvalstoffen en informatie van de cel met haar omgeving.

Omdat de OMT« werkt als energieleverancier kan deze het energetisch evenwicht herstellen, de stofwisseling stimuleren, een gunstige invloed hebben op de ionenconcentratie (ion = elektrisch geladen atoom) aan beide zijden van het celmembraan en op die manier het functioneren van het systeem positief be´nvloeden.

Een verdere verklaring voor de werking van magnetische energie vinden we in het zenuwstelsel. De “schakeling” van het centrale zenuwstelsel verloopt via de in de substantie eindigende vegetatieve zenuwvezels. Door de invloed van magnetische velden op deze substantie vindt tegelijkertijd ook een inwerking plaats op de zenuwvezels en vervolgens op de zenuwcellen.

“Wie het bestaan van magnetische velden ontkent, is niet zozeer ongelovig te noemen als wel onwetend”. (Arthur Schopenhauer)

Harmonisering van het organisme

Ons organisme kent in al haar geledingen een uiterst subtiel evenwicht. Om dat in stand te kunnen houden vindt er een continu proces van verandering en aanpassing plaats. Daarvoor beschikbare reguleringssystemen moeten voortdurend geco÷rdineerd worden. Wanneer verstoringen optreden, moeten deze met zo gering mogelijke energieverliezen geŰlimineerd worden. Alleen zo kan de uiterst gevoelige balans van de stofwisseling in evenwicht worden gehouden.

Het laagfrequente pulserende magnetische veld van de OMT« wordt benut om specifieke aan het biologische venster van de cel aangepaste signalen het lichaam binnen te brengen. Daardoor wordt enerzijds de energiehuishouding gereguleerd, anderzijds worden “biologische functioneringsmoleculen” en katalysatoren zoals bij voorbeeld hormonen of enzymen, geactiveerd.

In het algemeen kunnen we zeggen, dat het zelfregulerend- en zelfherstellend vermogen van het organisme door de magnetische velden gestimuleerd- en versterkt wordt en dat de magnetische impulsen slechts de functie op zich nemen om het lichaam “te herinneren” aan wat het te doen heeft.

Het is echter niet voldoende om iemand aan een willekeurig magnetisch veld bloot te stellen.

Pijnvrij door Optimale Magneetveld Therapie

Pijn kent vele gezichten. Wij kennen pijn als oppervlakkige pijn, als diepe pijn, als indringende of stekende pijn, als trekkende of als doffe pijn. Hoewel we pijn in het algemeen als onaangenaam ervaren, is pijn “de vriend van de mens” of anders gezegd, “de bewaker van onze gezondheid”. Pijn dient als alarmsignaal om ons er op te attenderen, dat ergens in het lichaam iets niet in orde is.

Iedere pijnervaring wordt vooraf gegaan door een pijnprikkel. Deze prikkel wordt via de zenuwen naar de hersenen geleid en brengt daar een reactie teweeg. Alle pijnprikkels tezamen brengen een verandering teweeg in het weefsel of aan de oppervlakte van het celmembraan. Pijn is “de schreeuw van de cel om zuurstof”. Pijn hangt samen met chemische veranderingen in de cel, met het vrijkomen van pijnoproepende stoffen als waterstof- en kaliumionen, histamine of serotonine.

Iedereen weet dat pijn een groot aantal oorzaken kan hebben.

Onderwerpen we deze aan een diepgaand onderzoek, dan blijkt er altijd een stofwisselingsstoornis van cellen te zijn en deze op haar beurt gaat gepaard met een verstoring van de oppervlaktespanning van het celmembraan. Een voorbeeld hiervan is de pijn ten gevolge van een verwonding. Iedere wond is een verstoring van het evenwicht van de cel: zowel het celmembraan als het potentiaal van de celmembraan en daardoor de stofwisseling van de cel en de omliggende cellen raken verstoord. Ieder hematoom, iedere kneuzing, verrekking of verstuiking, zelfs iedere vorm van spierpijn gaat gepaard met minuscule beschadigingen van de celstructuur. Maar ook de pijn ten gevolge van ontstekingen is het gevolg van een verstoorde stofwisseling van bepaalde cellen. Daarbij maakt het geen verschil of de ontsteking veroorzaakt wordt door een bacterie of dat we te maken hebben met een a-septische ontsteking. Ook maakt het niet uit of de pijn acuut dan wel chronisch is.

Bij een ontsteking zien we een verhoogde doorbloeding (hyperemie) en een verhoogde druk in de capillaire vaten. Gevolg is onder andere het uittreden van (bloed)vloeistof in de weefsels. Dit veroorzaakt zwellingen, die op haar beurt een normaal verloop van de stofwisseling in de weg staan. Bovendien vindt een afsplitsing van waterstofionen plaats, met als gevolg een verzuring van het weefsel. Dit kan uiteindelijk leiden tot necrose (het afsterven van weefsel).

Pijn bij verkramping van spieren ontstaat omdat de bloedvaten vernauwen, bijvoorbeeld ten gevolge van psychische stress. Daardoor krijgen de cellen onvoldoende zuurstof en ontstaat een stofwisselingsstoornis van de betreffende cellen. Zo zouden we nog vele voorbeelden kunnen noemen.

Migraine bijvoorbeeld kan veroorzaakt worden door het verkrampt raken van spieren, maar ook een gevolg zijn van een onvoldoende functioneren van lever of gal of een verstoorde hormoonhuishouding. Maar: in alle gevallen hebben we te maken met een stofwisselingsstoornis van cellen. Therapie met behulp van pulserende magneetvelden met lage veldsterktes in combinatie met een specifieke frequentiemodulatie verbetert de celstofwisseling.

Hiervoor bestaat veel wetenschappelijk bewijs. Daarom wordt deze therapie met behulp van de Optimale Magneetveld Therapie OMT« in de meest uiteenlopende pijnsituaties ingezet, waarbij het niet uitmaakt of het gaat om acute pijn dan wel om chronische pijn. Of het nu gaat om pijn veroorzaakt door migraine, neuralgie, reuma of artrose, problemen met de wervelkolom, vastzittende spieren of algemene pijntoestanden, therapie met behulp van eerder genoemde pulserende magneetvelden biedt op alle gebieden goede resultaten.

Behandelwijze blokkeert niet de geleiding van de pijnprikkel, zoals een aantal medicamenten dat doet, maar pakt de oorzaak van de pijn aan door de stofwisseling en het regeneratievermogen van de cel te verbeteren. Pijnstillende middelen werken weliswaar snel, maar leiden niet tot genezing. Dit komt omdat zij de geleiding van de pijnprikkel als het ware onderbreken. Daardoor komt de prikkel niet aan in de hersenen en zullen de hersenen dus ook geen “opdracht geven” om een bepaald eiwit af te scheiden, dat nodig is voor de reparatie van het defect.

Magneetveldtherapie ondersteunt het genezingsproces, de pijn wordt minder naarmate het genezingsproces vordert.

Pijn ten gevolge van acute problemen zien we bij de toepassing van de Optimale Magneetveld Therapie (OMT«) vaak zeer snel verdwijnen, omdat de druk in de capillaire vaten afneemt en de zwelling vermindert. Chronische pijn neemt af naarmate het genezingsproces vordert en het zal dus langere tijd duren tot deze pijn is verdwenen.

Soms zal er in het begin van de therapie een subjectief grotere pijnbeleving zijn door een verbetering van de geleiding door de zenuwen. Dit is geen verergering van de ziekte of het probleem zelf en dus zeker geen reden om te stoppen met de therapie.

Meer informatie op www.gezond-door-magneetveldtherapie.com

 

 

vakantie bestemmingen - de wereldwijde reisgids

 

Terug naar het hoofdmenu 

 

Thema sites
Glycemische index
Plaatsnaam
Romantiek
Spijsvertering
Vindplaats
Winkelen
Zoekgids

 


View My Stats