gebitsproblemen


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Kies een Zondebok


Artsen en tandartsen geven hun eigen blunders en tekortkomingen zelden of nooit toe. Laat staan dat ze bereid zijn om gemaakte fouten te herstellen of hun slechte gedrag te verbeteren. Zelfreflectie, kritisch in de spiegel kijken, ho maar, dat is geen bezigheid waar veel tijd aan wordt besteed. Veel gemakkelijker is het om af te geven op anderen en de schuld van hun tegenvallende behandelresultaten en medische missers en misstanden aan anderen toe te schrijven. De goeden niet te na gesproken maar veelal is het vinden van een zondebok voor hen, naast een boeiend tijdverdrijf, ook de enige manier om hun kwetsbare persoonlijkheid overeind te houden. Dit alles geldt bij uitstek voor de leden en sympathisanten van de 'Vereniging tegen de Kwakzalverij!' Deze reductionistisch denkende fundamentalisten missen niet alleen zelfreflectie en het kritisch kijken naar het functioneren van de eigen beroepsgroep maar zijn zelfs het intellectuele vermogen daartoe verloren. Hun denken is verschrompeld tot het nauwe en beknotte territorium van het westerse universitaire denken dat welhaast op onnavolgbare wijze gekenmerkt wordt door hoogmoed, zelfoverschatting en extreme manifestaties van arrogantie.

Deze reguliere kwakzalvers kiezen met gemak een zondebok en menen daarmee zelf van alle blaam verder verschoond te blijven. Niets is echter minder waar. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat deze reguliere kwakzalvers niet langer hun falen achter een faÁade van witte jassen en indrukwekkende vocabulaire uitspraken kunnen verbergen. Behalve artsen maken er ook vele tandartsen al jaren een potje van. Deze, wel als 'restaurateurs' omschreven 'witjassen', pretenderen dat zij de artsenijkunst praktiseren om tanden en of kiezen in geval van beschadiging of insufficiŽnt functioneren weer gezond te maken. Niets is echter minder waar! Bent u ooit een tandarts tegengekomen die het gaatje in uw kies weer laat dichtgroeien, een gebroken tand laat aangroeien of een ontsteking laat verdwijnen? Nee, dat kunnen ze ook niet. Het zijn slechts restaurateurs waaronder hele goede en hele slechte vakmensen zitten. Uiteindelijk doen tandartsen dus niet veel meer dan uw ivoren wachters opkalefateren.

Focale ontsteking kan algemene ziekte of aandoening veroorzaken

Het is algemeen bekend, dat een pussende tand of kies ernstige schade kan aanrichten. In dergelijke gevallen circuleren de ziekteverwekkers uit de zieke tanden of kiezen, via de bloedbaan door het lichaam en kunnen ze in alle organen /orgaansystemen hun vernietigende werk doen.

Omdat men uitgaat van circulerende (endo-)toxinen noemt men deze haarden ook wel strooihaarden of focale infecties. Het is dan ook duidelijk geworden dat minimale hoeveelheden micro-organismen of microbiele- (afbraak-) producten, vanuit een niet tot klinische verschijnselen aanleiding gevende haard, voldoende zijn om maximale reacties in het organisme te bewerkstelligen!

Onderzoekers als Miescher en BŲhm (1974) hebben dierexperimenteel aangetoond dat symptoomloos verlopende lokale, irritatieve infecties leiden tot bacteriemie op afstand. Zij druppelden hiertoe bij cavia's rondom het oogbindvlies enkele druppels van een colibacterie-oplossing in. Dit gaf lokaal geen reactie. Wel trad er een bacteriŽmie op welke, zonder dat er sprake was van ziekteverschijnselen, bleef bestaan. Bij obductie echter konden in verschillende organen als milt, nieren, darmen en lever de toegediende micro-organismen weer worden aangetoond.

Uit oude maar ook zeer recente onderzoeken is gebleken dat juist deze toxinen verantwoordelijk zijn voor verstoringen van het afweersysteem tengevolge waarvan elders in het lichaam, vele ziekten en aandoeningen kunnen ontstaan.

Zo werd in de vijftiger jaren een haard, onder meer door Prof. Dr. Sigmund, gedefinieerd als een lokale afwijking, die ver van de directe omgeving, elders in het lichaam, pathologische, dus ziekmakende veranderingen teweegbrengt. De laatste decennia werd dit begrip op grond van recente ontwikkelingen binnen de celbiologische wetenschap nader ingevuld. Fysiologische en chemische onderzoekingen toonden aan dat de proteolytische afbraak in het tandpulpa en de zogenaamde dentinekanaaltjes, zeer giftige stoffen zoals mercaptanum en thio-ether produceert (Hiller; Gabelein).

De bacteriegiften, die door de dood van micro-organismen ontstaan tengevolge van ontstoken kaakbot of avitale tanden of kiezen en bijvoorbeeld pocketvorming, noemt men endotoxinen.

Dat men bij een dergelijke chronische focale haardactivteit geen ontstekingsactiviteit in het bloed kan aantonen, wijt men thans aan de structuur van de ontstekingsbarricade rondom de ziektekiemen. Deze is van dien aard dat er telkens maar geringe hoeveelheden van de gifstoffen in de bloedbaan worden afgegeven.

Dit voorkomt een uitgebreide invasie in het bloed met daarin aantoonbare, levende, bacteriŽn en kan daardoor het verloop van de ziekte steeds (tijdelijk) wijzigen. Het gevolg is wel dat een en ander leidt tot een cascade van reacties in de afweersystemen en dat juist dit feit de schakel is naar de īgevolgen op afstandī, met andere woorden: reacties elders in het lichaam. Dit wordt nu wetenschappelijk ondersteund omdat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er ook sprake is van aanpassingsstoringen (in dit geval te wijten aan onvoldoende aanpassing van het organisme aan de binnengedrongen bacteriŽn) van neurale- humorale- en hormonale regelsystemen.

Door inadequate antigeen - antilichaamreactie is ook een allergische component niet geheel uit te sluiten. Zo is bijvoorbeeld het bewijs geleverd dat bij mensen die reeds licht ontstoken vaatwanden van hart en hersenen hebben, deze ontstekingen worden verergerd door de chronische ontstekingen van tanden en kiezen. Met als uiteindelijk gevolg een vergrote kans op hart- en herseninfarcten.

Blijkens recente onderzoeken is de dentogene haardactiviteit de grootste veroorzaker van neuro-humorale- endocriene- en allergiserende storingen. Thans lijkt de tijd rijp om de oude, verworpen, theorieŽn uit het verleden nieuw leven in te blazen (Eijkman, et.al)

Voorbeelden van dergelijke storingen zijn onder meer: steeds terugkerende ontstekingen door wortelkanaalbehandelingen van kiezen of tanden, parodontitis, wortelresten in de (tandeloze-) kaak, restontstekingen, status na apexresecties, in het bot gelegen tanden of kiezen (bijv. verstandskiezen) en dergelijke.

Divergentieprincipe
Een gebitshaard geeft lokaal niet of nauwelijks klachten maar belast juist op afstand meerdere organen en orgaansystemen. Een dergelijke divergentie berust op twee principes:

Het īneurologischeī (divergentie-) principe: hierbij zendt de gebitshaard ziekmakende prikkels uit die het neuro (vegetatieve-) netwerk belasten waardoor steeds meer neurale structuren worden ingeschakeld tengevolge waarvan elders in het lichaam ziekten kunnen ontstaan (Kellner).

Het īfocal infectionī principe: Bij elke dentogene haard- en stoorveldactiviteit, komen schadelijke stoffen vrij. Men noemt dit (endogene-) toxinen. Deze toxinen verspreiden zich via het bloed- en lymfesysteem door het gehele lichaam waardoor de functies van het afweermechanisme telkens op de proef worden gesteld.

Deze stoffen werken niet slechts sensibiliserend/ allergiserend, doch beschadigen ook de lever en het darmweefsel. Thans is bekend dat deze giftige stoffen ernstige immunologische schade berokkenen.
Dat een ontstoken tand of kies schade aan kan richten is dus gevoeglijk bekend. Maar ook andere kaakaandoeningen kunnen leiden tot chronische ziekten in andere organen en orgaansystemen. Deze ziektehaarden zijn als het ware tijdbommen (Ziff;Adler;Voll; et al.) die op ieder moment kunnen exploderen en worden meer en meer aangetoond en in verband gebracht met chronische ziekten en aandoeningen.

Maar ook meerdere stift- en vulmaterialen in het gebit en/of amalgaamvullingen worden als zodanig aangemerkt. Behalve rheumatische- en allergische klachten, zijn ziekten van interne organen en orgaansystemen alsmede psychogene- en hormonale aandoeningen als gevolg van haard- en stoorveldactiviteit, uitgaande van het gebit, ruim beschreven in de literatuur.

Wortelkanaalbehandelingen

Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat wortelkanaalbehandelingen in een tand of kies kunnen leiden tot ziekten elders in het lichaam. Met name rheuma, multiple sclerose en orthopedische ziekten vinden veelal hun oorsprong in worteldode tanden en kiezen. Ook weefselbeschadigende ziekten zoals kanker, alsmede allergische reacties, kunnen het gevolg zijn van dergelijke tandheelkundige behandelingen.

In tegenstelling tot vroeger, toen men een ontstoken tand of kies gewoonweg trok, deed begin deze eeuw de zogeheten conserverende tandheelkunde haar intrede. Hierbij stond behoud van het gebit voorop. Omdat het trekken van tanden en kiezen niet meer populair was, namen nieuwe technieken, waaronder de zenuw- of wortelkanaalbehandeling, een centrale plaats in.

Als een tand of kies ontstoken is, zal de tandarts dan ook snel overgaan tot een wortelkanaalbehandeling. Hierbij wordt het zenuwkanaal uitgeboord en afgesloten met lichaamsvreemd materiaal. Men spreekt dan over een ® worteldode® tand of kies. Tot op heden ging men ervan uit dat een dergelijke behandeling geen nadelige invloed had.

Toch is al lang bekend dat een ®dode® tand of kies giftige stoffen (o.a. mercaptanum en thio-ether) produceert, die via het kaakbot door het hele lichaam worden verspreid. De uiteenlopende manieren waarop mensen reageren op micro-organismen, hun afbraakproducten en antigenen wordt te weinig onderkend. Dit wordt gesteld door Prof. Dr. S. K.Thoden van Velzen (tandarts), Prof. Dr. L.Abraham-Inpijn (Internist en Dr. W. R. Moorer (microbioloog).

Men dient zich er meer en meer bewust van te zijn dat de eigenschappen van de multiple micro-organismen enerzijds en het afweersysteem van de individuele patiŽnten anderzijds, leiden tot grote verschillen in wisselwerking tussen aanval en verdediging. Dit betekent dat er een grote variatie in ziektebeelden kan ontstaan (Thoden van Velzen, Abraham-Inpijn, W.R.Moorer, Hiller, Gabelein, Schlauck, et.al. ).

De Amsterdamse onderzoekers stellen verder vast dat sommige organen in het lichaam door hun vaatstructuur als het ware zijn voorbestemd voor beschadiging van in het bloed circulerende immuuncomplexen. Vooral nieren, kleine slagaders, huid, longen, gewrichten en ook ogen (denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontsteking van de iris) zijn gevoelig voor letsel door deze verbindingen die afkomstig van een focus uit het gebit .

Zo is het ook onomstotelijk en wetenschappelijk bewezen dat mondbacteriŽn bekend zijn om hun hechtvermogen aan de wand van cellen of aan andere oppervlakten. Aangetoond is immers dat bijvoorbeeld mondbacteriŽn zich op de hartkleppen kunnen koloniseren en als zodanig een subacute endocarditis veroorzaken (Miescher, Bohm, Thoden van Velzen, Abraham-Inpijn, W.R.Moorer, Hiller, Gabelein, Schlauck, et.al. ).

De auteurs stellen ook vast dat bijvoorbeeld tandplaque en de dode inhoud van een wortelkanaal aantoonbare hoeveelheden gifstoffen bevatten. Voorts zijn er volgens hen duidelijke aanwijzingen dat onbegrepen aandoeningen, zoals zenuwpijnen (neuralgieŽn, lichte verlammingen in het gezicht, koorts en disfunctie van witte bloedcellen moeten worden toegeschreven aan de werking van een of meerdere toxinen van een haard in de mond (Geknars van tanden - blz.147, M.A.J. Eijkman).

Belangwekkend voorbeeld is ook het onderzoek van Weston Price (Meinig Georg E.Root Canal Cover Up Exposed. Bion Publishing USA, ISBN: 0-945196-14-8), dat is uitgevoerd onder auspiciŽn van het ®Research Institute® van de American Dental Association.

Worteldode kiezen van patiŽnten werden onder de huid van konijnen geÔmplanteerd. De patiŽnten hadden klachten van rheumatische aard, hartklepontstekingen, maagzweren, blaas- en nierontstekingen, gynaecologische klachten, oog- en leverziekten en afwijkingen aan het zenuwstelsel.

Uit de hier voorafgaande, wat meer technisch-wetenschappelijke, beschouwing kan blijken dat het absoluut noodzakelijk is om in de dagelijkse praktijk bij elke patient alert te zijn op de status van het gebit. Zo is het in relatie tot de behandeling van kanker in de alternatieve geneeskunde gebruikelijk dat ook de gebitsstatus ter sprake komt.
Vooral het eventueel aanwezig zijn van amalgaam en de schadelijke gevolgen van wortelkanaalbehandelingen zijn hier van buitengewoon grote betekenis.
Amalgaam moet als bocht van de hoogste orde worden beschouwd. Het bestaat voor 52% uit het zeer giftige kwik en voor het overige uit koper, tin, zilvervijlsel en zink. Kwik is voor de mens zonder enige twijfel buitengewoon giftig. Ook in zeer kleine hoeveelheden.

Het alom in de wereld gerespecteerde 'Toxicity Centre'van de universiteit van Tennessee, alwaar men de mate waarin stoffen voor de mens giftig zijn op een schaal heeft weergegeven, scoort kwik met een waarde van 1600 ten opzichte van een waarde van 1900 voor plutonium, als de dodelijkste stof voor de mens. Als amalgaam op dit moment als nieuw vulmiddel voor tanden en kiezen zou moeten worden geintroduceerd, dan zou het alleen al vanwege het hoge kwikgehalte niet worden toegelaten.

Tot op heden zijn er circa 12.000 (twaalfduizend) publicaties over de schadelijkheid van amalgaam bij de mens verschenen. Zou het spul thans bij de Amerikaanse 'Food and Drug Administration' ter registratie worden aangeboden, dan zou het absoluut op grond van z'n schadelijkheid worden geweigerd. In Zweden is de toepassing van amalgaam al sedert 1997 ten strengste verboden en in Oostenrijk staat dit giftige brouwsel al een aantal jaren ter discussie en wellicht is de toepassing van amalgaam aldaar intussen ook verboden.
In Duitsland is de toepassing gecontraÔndiceerd bij zwangerschap, bij nierinsufficiŽntie en bij peuters.
Met het oog op eventuele toekomstige schadeclaims hebben een aantal Duitse bedrijven, zoals Degussa (een van de grootste amalgaamproducenten ter wereld) de productie van amalgaam, dat voor deze firma de helft van hun omzet betekende, gestaakt. Vanzelfsprekend, hoe kan het ook anders, wordt de giftigheid en de schadelijke werking van amalgaam op het lichaam door de representanten van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, de antikwakkers, tegengesproken. Ze worden daarbij volledig gesteund door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Onverdroten en zonder blikken of blozen blijven zij, aan het kennelijk in hun ogen domme volk, verkondigen dat amalgaam welhaast even veilig is als pindakaas.

Onder het mom van 'wetenschappelijk niet bewezen', worden standpunten van andersdenkenden, die de antikwakkers en de NMT minder welgevallig zijn, van tafel geveegd.
In een VPRO- televisieprogramma 'Lopende Zaken' (oktober 1994) werd een faxbericht van de NMT getoond. Hierop waren door de NMT alle nadelen van het toepassen van amalgaam genoteerd. Het faxbericht was per abuis door een medewerker van de NMT naar buiten gebracht. De NMT maakte buitengewoon veel bezwaar tegen de verdere verspreiding van dit faxbericht en dreigde zelfs met juridische stappen tegen een van mijn collega's indien distributie ervan niet onmiddellijk zou worden gestaakt. Terwijl er dagelijks in ons land talrijke mensen met amalgaam vergiftigd worden en derhalve ziek worden gemaakt, blijven zowel de NMT als antikwakkers met quasi wetenschappelijk geleuter volhouden dat er niets met amalgaam mis is. Dit standpunt riekt ontzettend naar kwakzalverij en is strijdig met het aloude en in de geneeskunst als bijzonder zwaarwichtig geldend adagium: 'Nil nocere', d.w.z., zeker bij twijfel: 'Geen schade berokkenen!'

In het bezwaarschrift tegen de verdere verspreiding van het faxbericht wordt door de NMT in verband met amalgaam ook gerefereerd aan het standpunt dat door de Gezondheidsraad op het einde van negentiger jaren werd ingenomen. Deze club bestaande uit allemaal predikanten voor eigen parochie, verklaarde toen dat er geen reden is om amalgaam niet als vulmiddel voor het gebit toe te passen.
Maar antikwakkers, de wereld heeft intussen niet stilgestaan………… Kwikthermometers, bloeddrukmeters met kwik en kwikelementen in thermostaten mogen niet meer worden gebruikt. Amalgaam daarentegen wel. Dat is toch geheel tegen de regels van de milieuwetgeving in?

Amalgaam heeft zelfs een zogenaamde CE-markering. Hoe is dit alles nu mogelijk? Met kwik mag je niets, maar dan ook helemaal niets! Echter, gelijk stukadoors, vullen onze tandartsen dagelijks vol enthousiasme de gaten in het mondmeubilair. Ze zijn blijkbaar niet op de hoogte van internationale autopsierapporten, want daardoor zou het enthousiasme wel eens wat minder groot kunnen zijn.

Immers, er werden post mortem bij tandartsen zeer hoge concentraties kwik in de hypofyse aangetroffen en er werden, ten opzichte van andere bevolkingsgroepen, tweemaal zoveel hersentumoren gediagnostiseerd. Bij vrouwelijke tandartsen en overig vrouwelijk tandheelkundig personeel werd tegenover andere groepen van de bevolking driemaal zoveel kans op steriliteit, doodgeboren kind of miskraam vastgesteld. Eventuele kinderen van tandartsen blijken gemiddeld een lager IQ te hebben dan kinderen uit andere populaties. Verder werden er bij tandheelkundigen hoge kwikconcentraties in het centrale zenuwstelsel, in de nieren en in het endocriene systeem aangetroffen. Eveneens zijn er studies waaruit blijkt, dat bij medewerkers in de tandheelkunde de kans op kanker van de longen, nieren, hersenen of het centrale zenuwstelsel groter is.

Het dagelijks omgaan met amalgaam blijkt bovendien bij tandartsen op den duur tot subtiele hersenbeschadigingen te leiden. Depressiviteit en suicidaliteit komt vaker voor bij tandartsen dan bij andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Edoch, nog even los van de mensen die zich als patiŽnt melden, wordt er door de NMT zelfs niets ondernomen om de gezondheid van hun eigen leden te beschermen. Die kunnen blijkbaar gewoon het heen en weer krijgen. Een standpunt om toch eigenlijk misselijk van te worden.

Zonder restrictie, alsof er niks aan de hand is, rotzooit men maar lekker door met het verderfelijke spul dat amalgaam heet. Niet alleen de patiŽnt, maar ook de eigen beroepsgroep, kan barsten. Bah, bah, bah!!

En, er is nog veel meer over dit ziekmakende goedje gepubliceerd. Zo is amalgaam, respectievelijk kwik, in relatie gebracht met het verzwakken van het immuunsysteem en lijkt er een evident verband te bestaan met het getroffen worden door multiple sclerose, ME, onvruchtbaarheid, haaruitval, darmklachten en de ziekte van Alzheimer.

Zowel u antikwakkers, als de NMT maken zich naar mijn mening, door het op onwrikbare wijze en tegen beter weten in, blijven vasthouden aan onverantwoorde en niet langer meer te verdedigen opvattingen, schuldig aan een ernstig medisch delict. Hier passen dan ook de woorden die reeds in 1926 door Professor dr. Stock werden uitgesproken:  "……..Vroeg of laat zal worden bevestigd, dat de invoering van amalgaam in de tandheelkunde een misdaad is tegen de menselijkheid…".

Maar, dit geldt niet alleen voor amalgaam, want en passant kan hier ook even verwezen worden naar de toepassing van fluor in de tandheelkunde en de hieronder nog wat nader te bespreken vermaledijde wortelkanaalbehandelingen, die eveneens als ziekmakers par excellence kunnen worden aangemerkt. Zowel amalgaam als fluor en wortelkanaalbe-
handelingen dienen ten spoedigste bij wet te worden verboden.

In afwachting van dit verbod behoeven we echter intussen niet op ons achterste te blijven zitten. Nee, nee, we kunnen geheel analoog aan de antirookreclame (de nachtmerrie en obsessie van voormalig minister mevrouw Borst) in onze polders, in dit land, van 'mist en mest' zoals een dichter dat zo prachtig heeft gezegd, zonder pardon tandartsen verplichten tot het aanbrengen van de volgende tekst op de deur van hun praktijk: 'Ik, dr. Eigenheimer, ben mij ervan bewust dat ik door toepassing van amalgaam , alsmede het aanraden van fluor en het toepassen van wortelkanaalbehandelingen, uw gezondheid in ernstige mate schade kan toebrengen." En, voor wie dan toch uiteindelijk niet horen wil, dienen letselschadeadvocaten in het geweer te komen. Desnoods een heel leger!

Zoals gezegd hier nog wat meer details over wortelkanaalbehandelingen. Door een collega van mij is er inmiddels een bestand van circa 400 X-foto's opgebouwd.
Geloof me, het is hier met geen pen te beschrijven hoe ernstig de door deze behandeling veroorzaakte schade kan zijn. Er is nu bewijsmateriaal van circa 200 kaakchirurgische behandelingen beschikbaar. Daar valt niet mee te lachen antikwakkers. Stille getuigen van imponerende diagnostische blunders van geleerde, zeergeleerde en hooggeleerde 'deskundigen'. Het is werkelijk afschuwelijk wat patiŽnten soms wordt aangedaan. Wortelkanaalbehandelingen zijn een 'goudmijn' voor tandartsen. Er zijn zelfs specialisten op dit gebied. Ze noemen zich endodontologen, maar 'euro-dontologen' zullen ze bedoelen.

Ten koste van veel leed wordt er over de rug van menig patiŽnt heel veel geld verdiend. Uit diverse onderzoeken blijkt dat wortelkanaalbehandelingen in een tand of kies tot ernstige ziekten elders in het lichaam kan leiden. Met name reuma, multiple sclerose en orthopedische aandoeningen vinden vaak hun oorsprong in worteldode tanden en of kiezen. Ook weefselbeschadigende ziekten zoals kanker, alsmede allergische reacties, kunnen het gevolg zijn van dergelijke tandheelkundige ingrepen. Ook het aantal hartinfarcten is parallel met het in hogere frequentie toepassen van wortelkanaalbehandelingen bij ontstoken tanden of kiezen toegenomen.

Als een tand of kies ontstoken is, wordt in het algemeen snel tot deze behandeling overgegaan. Hierbij wordt het zenuwkanaal uitgeboord en afgesloten met lichaamsvreemd materiaal. Men noemt dit een 'worteldode' tand of kies.

Tot nog vrij recent ging men er vanuit dat een dergelijke behandeling geen enkel nadelig effect had. Thans weet men beter. Er is nu duidelijk geworden dat een 'dode' tand of kies toxische stoffen (o.a. mercaptanum en thio-ether) produceert en gelijk een druppel inkt in een emmer water zich via het kaakbot door het hele lichaam verspreid. Wellicht is er ook hier, evenals bij gebruik van amalgaam, een directe relatie met het klachtenpatroon van ME -patiŽnten. Daarom, is het nu de hoogste tijd voor acties. Acties, met veel kabaal!!

PatiŽnten dienen vanaf nu op eerlijke wijze geÔnformeerd te worden over de schadelijke effecten van amalgaam en/of wortelkanaalbehandelingen. De tijd van de doofpot, het verdoezelen van feiten of, zo men wil het onder de pet houden van het op ontoelaatbare wijze behandelen van medemensen is nu voorbij, echt voorbij! Dit ondanks de 'Europegels' die het elimineren van deze behandelingen voor de praktijkinkomsten gaat betekenen. Het is nu aan de representanten van de alternatieve geneeskunst om de vermanende vinger op te steken en de arrogante snoevers, en eigenlijk volksverlakkers, te wijzen op de inferieure kwaliteit van hun medische handelen.

En u antikwakkers, dient ook in dit verband eindelijk eens te stoppen met uw hobby, om op vuige en zeer verwerpelijke wijze mensen als dr. W. Proot en dr. H. Solleveld in diskrediet te brengen. Beiden zijn zeer integere mensen die op excellente wijze talloze patiŽnten, vaak in wanhopige omstandigheden, van door eigenwijze klungels veroorzaakte vaak zeer ernstige tandheelkundige schade, hebben afgeholpen. Er is een lange rij van onvoorstelbaar dankbare mensen, die eindelijk, vaak na jaren van ziek zijn, via echte sanering van het gebit weer geheel klachtenvrij zijn geworden. Ook op internet antikwakkers, neemt u de vrijheid om zowel dr. Proot als dr. Solleveld op onaanvaardbare wijze belachelijk te maken. U doet dit zonder kennis van hun werk te hebben genomen of eens met hun zeer tevreden patiŽnten te hebben gesproken. Echter, u geeft wel weer een demonstratie van uw onkunde en laat weer eens op buitengewoon domme wijze duidelijk blijken dat u ook van deze materie weer geen bal verstand heeft. Het ergste is echter nog dat lezers van uw kletsrubriek (waarin u volgens mij zogenaamde lezers door uzelf verzonnen vragen laat stellen) op een verschrikkelijk kwalijke manier onjuist worden geÔnformeerd waardoor ze verzuimen de passende therapie te ondergaan.

Ook hiermee maakt u zich schuldig aan een hoogst bedenkelijk medisch-ethisch delict, waaraan met onmiddellijke ingang een halt dient te worden toegeroepen. Het zou goed zijn, indien patiŽnten achteraf, zowel bij u antikwakkers vanwege de onjuiste informatie alsook bij de tandarts die dit heeft teweeggebracht, een forse schadeclaim zouden indienen. Tandartsen leveren met het toepassen van amalgaam en wortelkanaalbehandelingen knoeiwerk en u verkoopt pertinente leugens.

Letselschadeadvocaten dienen zich daarbij te laten adviseren door bij uitstek deskundigen op dit terrein zoals bijvoorbeeld de genoemde dr. Proot of dr. Solleveld. Representanten van de universiteit komen voor het uitbrengen van advies in dit soort zaken natuurlijk helemaal niet in aanmerking omdat ze vanwege de 'ouwe jongens, krentenbroodmentaliteit' elkaar zeker niet zullen tegenspreken, laat staan afvallen. Bovendien trek ik op basis van hetgeen ik gedurende vele jaren dagelijks in mijn praktijk heb waargenomen, hun deskundigheid betreffende hetgeen hier werd besproken ernstig in twijfel.

Auteur: Theo Michiels


 

 


 


View My Stats