Corus - luchtvervuiling


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Corus luchtvervuiling schandaal


TV - Zembla - Het gif van Corus

De huisarts van Wijk aan Zee maakt zich zorgen. In zijn praktijk overlijden veel meer mensen aan kanker dan in de rest van Nederland. Hoe komt dit? Door de hoogovens van Corus? Huisarts van Oudvorst is bang van wel. In 'Het gif van Corus' onderzoekt ZEMBLA de zorgen van de bewoners van Wijk aan Zee over hun gezondheid. Bekijk foto's die omwonenden maakten van de rookwolken van Corus. In 2007 heeft Corus een nieuwe milieuvergunning van de provincie Noord-Holland gekregen. Hierin staat wat Corus jaarlijks aan giftige stoffen mag uitstoten, zoals kankerverwekkende zware metalen, fijn stof en CO2.

Te ruime vergunning
De Dorpsraad van Wijk aan Zee en enkele milieu-organisaties vinden dat de provincie een veel te ruime vergunning aan Corus heeft gegeven. De Dorpsraad zegt dat er veel te veel oog is geweest voor het economische belang en te weinig voor de volksgezondheid. In het Waterland-overleg hebben gemeenten en provincie samen met Corus een geheim akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de vergunning en de ruimte om woningen te bouwen. Douwe Buwalda van de Dorpsraad zegt hierover: “Er is gewoon een deal gemaakt.”

Overheid onverschillig
Professor N. van Larebeke is toxicoloog uit Gent. Hij heeft onderzocht dat een lage dosis luchtvervuiling al kanker kan veroorzaken. Maar volgens Van Larebeke wil de overheid vaak niet weten wat deze uitstoot doet met de volksgezondheid.  ZEMBLA stelt vast dat ook van Corus niet bekend is wat er precies wordt uitgestoten aan dioxines en zware metalen.

Bekijk de uitzendingen:

 

In Amerika is er nu een camera die vervuiling zichtbaar kan maken:


Raad van State: Corus vervuilt te veel

De Raad van State heeft Corus op 28 mei 2008 tot de orde geroepen. De milieuvergunning van Corus moet worden herzien omdat de provincie te slappe normen voor zware metalen heeft gesteld. Hiermee stelt de Raad van State de Stichting Natuur en Milieu en Milieufederatie Noord-Holland in het gelijk op hun belangrijkste punten.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=4101


GroenLinks wil onderzoek naar schadelijke uitstoot Corus

GroenLinks-Kamerlid stelde vandaag tijdens het mondelinge vragenuurtje vragen aan minister Cramer van Milieu over het bericht dat Corus in IJmuiden te veel giftige stoffen uitstoot. De minister heeft op verzoek van Duyvendak toegezegd een onderzoek te zullen starten naar de concentraties chroom in de lucht in de omgeving van IJmuiden. Ze gaat overleggen met provincie en gemeenten over een grootschalig gezondheidsonderzoek in de regio. Helaas wilde de minister geen strengere eisen stellen aan de kwaliteit van de erts die Corus gebruikt. Nu gebruiken ze nog relatief schone erts, maar mogelijk gaan ze in de toekomst slechtere en dus meer vervuilende erst gebruiken. Nu biedt de milieuvergunning die ruimte nog voor Corus, maar GroenLinks ziet die graag aangepast om de schadelijke uitstoot in de toekomst te voorkomen.


Provincie moet bezwaren tegen milieuvergunning Corus opnieuw bekijken

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland een deel van de bezwaren tegen de milieuvergunning van Corus opnieuw moet bekijken. De Raad van State heeft verder bepaald dat tot die tijd de normen die de provincie voor de uitstoot van onder meer zware metalen in de milieuvergunning heeft opgenomen, blijven gelden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van van 28 mei 2008. Onder meer de stichting Natuur en Milieu en de Milieufederatie Noord-Holland hadden beroep aangetekend tegen de milieuvergunning die het provinciebestuur in januari 2007 aan Corus had verleend. Natuur en Milieu en de Milieufederatie vinden onder andere dat Corus te veel zware metalen uitstoot.

Volgens de Raad van State had het provinciebestuur in de vergunning strengere normen moeten opnemen voor de uitstoot per jaar van een aantal zware metalen zoals cadmium en arseen, omdat de toegestane uitstoot hoger is dan Corus jaarlijks nodig heeft. Zowel de uitstoot per uur als per jaar van een aantal andere zware metalen, waaronder chroom, is ten onrechte helemaal niet aan een maximum gebonden, aldus de hoogste bestuursrechter.

Verder had het provinciebestuur onderzoek moeten (laten) doen naar het gebruik van een zogenoemd 'doekfilter' in een van de fabrieken van Corus. Een dergelijk filter kan de uitstoot van stof - en daarmee ook van zware metalen die zich aan stof hechten - aanzienlijk beperken. Ook had het provinciebestuur moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn van het bijstoken met afvalstoffen. Het is nu niet duidelijk in hoeverre dat bijstoken bijdraagt aan de uitstoot van zware metalen, aldus de Raad van State.

Gevolg van de uitspraak is onder meer dat het provinciebestuur alsnog onderzoek moet laten doen naar het gebruik van een doekfilter in een van de fabrieken van Corus en naar de gevolgen van het bijstoken met afvalstoffen voor de uitstoot van zware metalen. De Raad van State heeft in zijn uitspraak bepaald dat de normen die in de vergunning zijn opgenomen voor de uitstoot van onder meer zware metalen blijven gelden totdat het provinciebestuur een nieuw besluit heeft genomen. Dit betekent dat Corus in deze periode zijn activiteiten mag voortzetten. Corus moet zich dan wel houden aan de normen uit de vergunning. De Raad van State heeft deze maatregel getroffen om ervoor te zorgen dat Corus aan duidelijke normen moet voldoen. De Raad van State heeft hierbij ook de belangen van de verschillende partijen afgewogen. Het provinciebestuur krijgt 20 weken de tijd om een nieuw besluit te nemen over die delen van de milieuvergunning die vernietigd zijn. Totdat het provinciebestuur een nieuw besluit heeft genomen mag Corus niet meer bijstoken met afvalstoffen.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

http://www.raadvanstate.nl


Staalbedrijf Corus mag teveel vervuilen

Hoogovens in IJmuiden (Corus) krijgt in de nieuwe milieuvergunning grotendeels de vrije hand om het milieu te vervuilen. In de nieuwe milieuvergunning van de provincie Noord-Holland mag Corus grote hoeveelheden schadelijke stoffen uitstoten, waaronder fijn stof, stikstofoxides (NOx), zwaveloxides (SOx), fluorides, zware metalen, PAK’s en dioxines. Zo mag Corus vijftig tot honderd keer meer dioxines – zeer giftige en kanker-verwekkende stoffen – uitstoten dan een middelgrote afvalverbrandingsinstallatie.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=88
&itemID=2553&itemJaar=2008&themaID=5


Gezondheidsrisico door Corus

2003

De actiegroepen Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee en Vereniging Leefbaar Wijk aan Zee zijn verontrust over de uitkomsten van het RIVMrapport. In een brief aan gedeputeerde staten vragen zij de provincie om de vergunningen voor Corus kritisch onder de loep te nemen. De Milieufederatie Noord-Holland pleit voor een gezamenlijke aanpak van de problematiek. De gemeenten, de provincie en bedrijven zouden volgens de belangen organisatie een maatregelenpakket moeten opstellen ter bestrijding van fijn stof.

http://noordholland.sp.nl/vragen30.shtml


 

 


 


View My Stats