De betekenis van acupunctuur


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Acupunctuur


Pijnbestrijding met acupunctuur

Acupunctuur is een traditionele Chinese geneeswijze, die teruggaat tot de prehistorie. De basisgedachte achter de acupunctuur is dat er een levensenergie in de mens is, ‘Chi’, met twee polen, Yin en Yang. Deze polen zijn in een gezond mens met elkaar in evenwicht. Wordt het evenwicht verstoord in een bepaald orgaan (door een zogenaamde ‘perverse energie’ van buiten) dan wordt de mens ziek. Het evenwicht kan hersteld worden door invloed uit te oefenen op de energiestromen (meridianen) van en naar het orgaan, door bepaalde punten op die meridianen te stimuleren. Deze stimulatie vindt in de traditionele acupunctuur plaats door naalden in de huid te steken; het Nederlandse woord acupunctuur komt van acus, wat naald betekent, en pungere, steken (Latijn). Een andere manier van traditioneel punten stimuleren is moxibustie, waarbij onder een glazen stolpje kruiden worden verbrand op de huid. Een modernere variant van puntenstimulatie is elektroacupunctuur, die bestaat uit het toedienen van stroomstootjes door een elektrode op de huid te zetten. De plekken waarop de stimulatie gebeurt, de acupunctuurpunten, zijn door ‘trial-and-error’ gevonden in de lange geschiedenis van de acupunctuur, en in eerste instantie bij gebruik van moxibustie. De theorie over de levensenergie ‘Chi’ en de meridianen is daar waarschijnlijk uit voortgekomen.

Download boek


Acupunctuur kan pijn verlichten bij artritis in heup/knie

Uit een grote randomized studie op patiŽnten met artritis in knie of heup blijkt dat acupunctuur aangevuld met normale zorg de pijnklachten kan verminderen en verbetering van de kwaliteit van leven.

http://www.medpagetoday.com/Rheumatology/Arthritis/tb/4393

Witt CM et al. "Acupuncture in Patients With Osteoarthritis of the Knee or Hip: A Randomized, Controlled Trial With an Additional Nonrandomized Arm." Arthritis & Rheumatism. 54;11: 3485-93.

Liu T and Liu C. "Acupuncture for Treating Osteoarthritis of the Knee and the Hip." Arthritis & Rheumatism. 54;11: 3375-77.


Bonghan-buisjes - de fysieke basis van acupunctuur?

Zuid-Koreaanse onderzoekers denken recentelijk aanwijzingen gevonden te hebben voor het bestaan van fysieke structuren in de lichamen van dieren, die corresponderen met de meridianen zoals beschreven in de acupunctuur. Het gaat om miniscuul dunne "buisjes" die zich bevinden in de huid en ook waargenomen zijn binnen bloedvaten en bij de belangrijke organen. De structuren worden Bonghan ducts of Bonghan-buisjes genoemd, naar Bonghan Kim, een Noord-Koreaans onderzoeker die al in de jaren '60 het bestaan van deze structuren claimde.

Recentelijk hebben drie onafhankelijk werkende Zuid-Koreaanse onderzoeksgroepen met behulp van verschillende technieken bij konijnen, varkens en ratten Bonghan-buisjes aangetroffen. In deze semi-transparante, elastische buisjes bewegen zich, overeenkomstig de theorie van Bonghan Kim, miniscuulkleine deeltjes die DNA bevatten. Zowel de buisjes als de deeltjes erin konden zichtbaar gemaakt worden met behulp van moderne fluorescentietechnieken. Volgens de onderzoekers blijkt uit histologisch onderzoek dat hier sprake is van geheel nieuwe structuren, die verschillen van de bloedvaten, zenuwbanen en lymfevaten zoals bekend in de anatomie en fysiologie. In bepaalde Bonghan-buisjes die in bloedvaten werden aangetroffen werd waargenomen dat de deeltjes erin stroomden in een richting tegengesteld aan die van het bloed. Als de beweringen van de Koreaanse onderzoekers juist blijken, zal de heersende visie op het menselijk lichaam op de schop moeten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Hieronder twee weblinks naar het Engelstalige tijdschrift van de in Japan gevestigde International Society for Life Information Science, dat in 2004 een minisymposium aan het onderzoek naar Bonghan-buisjes wijdde:

http://www.soc.nii.ac.jp/islis/en/journalE/abst222E.htm
http://www.soc.nii.ac.jp/islis/en/journalE/abst231E.htm

Bron: http://www.vanpraaginstituut.nl/


De betekenis van acupunctuur in de reguliere zorg

Auteur: Dr Kho
Url: http://www.drkho.com/

De behandeling van klachten en ziekten met naalden (Zhenjiu) vormt een belangrijk onderdeel van de traditionele Chinese geneeswijzen (TCG). De oudste geschriften van de TCG stammen uit de periode van Keizer Huangdi (2697-2598 v.Chr).

De Nederlandse heelkundige W. ten Rhijne introduceerde in 1683 de naam acupunctuur (acus = naald, puncture = prikken). In de TCG gaat men ervan uit dat er binnen het lichaam een energie (qi) circulatie is. De qi circuleert langs de denkbeeldige lijnen, die acupunctuurpunten met overeenkomstige eigenschappen verbinden, de zgn. meridianen. Onder een acupunctuurpunt verstaat men een scherp cilindrische opening van de bovenste laag van spieromhulsel van het lichaam met een diameter van 2-8 mm omhuld door een laag bindweefsel waarbinnen een bundel van zenuwcelen bloedvaten loopt.

Van belang voor de gezondheid is de noodzaak dat de circulatie van qi ongestoord kan plaatsvinden. Klachten of ziekten ontstaan volgens de TCG doordat de circulatie van qi in het lichaam op de een of andere wijze verstoord raakt, waardoor van een evenwichtige qi circulatie niet meer gesproken kan worden.

De behandeling bestaat uit het opheffen van die situatie op plaatsen waar de qi circulatie geblokkeerd is.

Naar deze ogenschijnlijk simpele werkhypothese van acupunctuur is in de laatste decennia's veel onderzoek verricht, zowel fundamenteel als ook klinisch. Aanleiding hiervoor was de hernieuwde belangstelling voor acupunctuur in samenhang met de introductie van acupunctuur als verdoving in de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Kennis van de reguliere geneeskunde van toen was ontoereikend om het fenomeen acupunctuur-verdoving te kunnen verklaren. Het vermogen van de acupunctuur om pijn te stillen is vervolgens een onderwerp geworden van systematische studies. Aldus heeft het fenomeen "acupunctuurverdoving" in de zeventiger jaren, waarbij patiŽnten
gedurende verschillende grote ingrepen wakker zijn gebleven - ogenschijnlijk - zonder pijn te voelen, mede aanleiding gegeven tot het enthousiasme over de studie van pijn en pijnmechanismen en tot het bereikte resultaat van vandaag.

Internationaal heeft de wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, de bijdrage van de traditionele geneeswijzen binnen de reguliere gezondheidszorg van vele lidstaten al lang onderkend. In 1991 heeft de World Health Assembly een belangrijke resolutie, de WHA44.34, aangenomen. Daarin bepleit de WHO haar lidstaten o.a. de samenwerking tussen de traditionele en de moderne geneeswijzen te intensiveren, vooral de implementatie van wetenschappelijk al bewezen, veilige en effectieve traditionele methoden, teneinde de alsmaar stijgende (nationale) kosten van geneesmiddelen consumptie terug te dringen. Daarnaast beveelt de WHO de lidstaten aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de traditionele geneeswijzen te blijven stimuleren: www.who.int.

Eveneens in de lijn van de WHO aanbevelingen zij opgemerkt, dat de Amerikaanse Food and Drug Adminstration (FDA) in 1996 acupunctuurnaalden uit de lijst van experimenteel medische instrumenten heeft doorgehaald. De FDA onderschrijft het gebruik van acupunctuur als een effectieve behandelingsmethode voor een aantal indicaties, zoals postoperatieve pijnbestrijding na tandheelkundige ingrepen, misselijkheid en braken na anesthesie en chemotherapie. Voorts wijst de FDA op dat acupunctuur effectief kan zijn bij de behandeling van diverse klachten zoals tennisarm, migraine, artritis, periodieke buikkrampen en andere
chronisch pijnlijke condities.

Het valt te bezien op welke wijze de Nederlandse overheid in de komende jaren bereid zou zijn de WHO resolutie te willen implementeren, en hoe zij - uit praktisch oogpunt - de WHO aanbevelingen zal overnemen.

Het effectiviteitonderzoek van acupunctuur zou kunnen betekenen dat de consumptie van geneesmiddelen op een verantwoorde wijze teruggedrongen wordt. Het spreekt voor zich dat de farmaceutische industrie een dergelijk onderzoek - in tegenstelling tot het geneesmiddelenonderzoek - noch toejuicht noch financieel ondersteunt. De
overheid is de meest aangewezen en geŽigende instantie het onderzoek te ondersteunen. Binnen dit context ligt het in de lijn der verwachting dat de universitaire gemeenschap in de zin van een hiervoor op te richten vakgroep het onderzoek ter hand zal nemen.

INDICATIE
Hoewel het meeste onderzoek in de acupunctuur betrekking heeft op het pijnstillende effect - de acupunctuur-analgesie (AA) - is het een misvatting te veronderstellen dat acupunctuur slechts geschikt is om pijnklachten te doen verminderen. Als het belangrijkste onderdeel van de TCG bestrijkt het indicatiegebied van de acupunctuur niet alleen het verhogen van de pijndrempel, maar ook de behandeling van diverse andere klachten. Naar de reguliere geneeskunde vertaald, is het basisprincipe van het Yin-Yang evenwicht van acupunctuur hetzelfde als het in balans zijnde orthosympatische en het parasympathische zenuwstelsel, de twee tegenovergestelde componenten van het autonome zenuwstelsel.

Overheerst de ene component dan krijgt men overeenkomstige klachten. De reguliere geneeskunde vertrouwt op het effect van de allopathische middelen om het verstoorde evenwicht te herstellen. Acupunctuur tracht door het benaderen van een bepaalde puntencombinatie hetzelfde te bereiken. Evenals de reguliere geneeskunde is de TCG een ervaring geneeswijze (practice based). Op basis van de resultaten van het onderzoek (evidence based) kan men in grote lijnen de indicatie voor acupunctuur in de navolgende volgorde indelen:

1. als een behandelingsmethode bij acute pijn
2. als een behandelingsmethode bij chronische pijnklachten
3. als geneeswijze

Acupunctuur Analgesie in en buiten China
Allereerst dient de essentiŽle vraag te worden beantwoord of acupunctuur daadwerkelijk een analgesie teweeg zou brengen. Aanleiding hiertoe was de introductie van de acupunctuur als een nieuwe anesthesietechniek in China in 1958: de klassieke acupunctuuranesthesie (KAA). Pati√ęnten bleven gedurende de ingreep bij bewustzijn. Bij geselecteerde patiŽnten kan de KAA eveneens in de westerse operatiekamer worden toegepast. In diverse experimenten bij mensen in verschillende laboratoria kon vervolgens het analgetische effect van de acupunctuur ondubbelzinnig worden aangetoond. Dierproeven hebben bovendien het effect van de acupunctuur op verhoging van de pijndrempel bevestigd. De conclusie ligt voor de hand dat KAA reproduceerbaar is en dat de acupunctuur in staat is de pijndrempel te verhogen.

Bestrijding van acute pijn
De tweede essentiŽle vraag, die vervolgens aan de orde komt, is op welke wijze het pijnstillende effect van acupunctuur tot stand kan komen. Anders gezegd: hoe brengt de acupunctuur het pijnstillende effect tot stand?

Het vermoeden dat er door de stimulatie van de acupunctuurpunten opiaatachtige stoffen in toenemende hoeveelheden worden geproduceerd werd bevestigd na de ontdekking van de morfinereceptoren in de hersenen in 1972 en na het identificeren van lichaamseigen pijnstillende stoffen in 1975. Talloze experimenten laten voorts ondubbelzinnig zien langs welke structuren van het perifere en centrale zenuwstelsel (CZS) de door ingebrachte acupunctuurnaalden opgewekte stimulatie-impulsen de
pijnremmende-systemen kunnen activeren: hetzij rechtstreeks hetzij door de vrijmaking van verschillende chemische stoffen in de hersenen, de zogenaamde neuronmodulatoren.

Zowel de opiaatachtige- evenals de niet-opiaatachtige antipijnsystemen zijn betrokken bij het tot stand komen van acupunctuur analgesie (AA). Door de stimulatiefrequentie te veranderen kunnen bovendien de gewenste lichaamseigen pijnstillende stoffen (√Ÿ-endorfinen, dynorfinen en/of enkefalinen) in het CZS worden vrijgemaakt. Daarmee is een aspect van de acupunctuur - de acupunctuur-analgesie - zowel rationeel als wetenschappelijk verklaarbaar. De systematische, grondige en uitputtende wijze waarop AA wetenschappelijk is onderzocht is uniek te noemen voor een behandelingsmethode die alternatief is. Zelfs in de reguliere geneeskunde is het niet voorgekomen dat een bepaalde behandeltechniek op een dergelijk systematische wijze is onderzocht. Men kan stellen dat de AA, mits juist wordt toegepast, thans een definitieve plaats heeft binnen de reguliere geneeskunde, en vooral in het vakgebied anesthesiologie, bij de bestrijding van acute pijn.

Bestrijding van chronische pijn
Het activeren van lichaamseigen pijnremmende systemen kan een acute pijnconditie snel bestrijden. Het is echter niet eenvoudig te verklaren op welke wijze kortdurende en herhaalde stimulatie van acupunctuurpunten in een behandelingsfrequentie van een of twee keer in de week de chronische pijn voor weken, maanden of zelfs voor altijd doet verdwijnen. Activatie van de opiaatachtige pijnremmende systemen spelen zeker een rol bij verlichting van chronische pijn, hoewel de werking van de lichaamseigen
pijnstillende stoffen slechts kort is. Er moet dus meer aan de hand zijn gezien het aanhoudende en langdurige effect. Bij herhaalde toediening van een locale verdoving treedt overigens het identieke fenomeen.

De chronische pijn verdwijnt langdurig dan op grond van de werking van de toegediende locale verdoving kan worden verklaard. In beide gevallen zou de plooibaarheid of de plasticiteit van de zenuwcellen reden kunnen zijn waarom chronische pijn langdurig wegblijft na herhaalde acupunctuur
behandeling of na herhaalde toediening van een locale verdoving.

Toepassing acupunctuur als geneeswijze
Vele klachten of ziekten die niets met pijn te maken te hebben worden genoemd om met acupunctuur te worden behandeld. Doel hiervan is herstel van de niet in balans zijnde componenten van het autonome zenuwstelsel, een verbetering van de (lokale) doorbloeding en het minimaliseren van de ongunstige invloed van emotionele factoren. Meer en meer onderzoekscentra in het westen, o.a. het Zweedse Karolinska Instituut voeren de effectiviteitstudies uit. Immers, alleen op deze wijze zou kunnen blijken of acupunctuur bij de behandeling van bepaalde klachten dan wel ziekten waardevol kan zijn.

Aangetoond is voorts dat onder andere:

a. de overlevingsduur van een minder doorbloed spiertransplantaat na acupunctuurbehandeling toeneemt
b. acupunctuur in vergelijking met allopatische middelen even effectief is bij de behandeling van misselijkheid en braken, veroorzaakt door anesthesie en operatie, bij vroege zwangerschap en of door chemotherapie.
c. acupunctuur effectief is gebleken bij de behandeling van incontinentie als gevolg van de blaas instabiliteit.

Indien uit meerdere studies geconcludeerd is dat acupunctuur effectief is bij behandeling van bepaalde klachten is de volgende stap aan de orde, namelijk op welke wijze is het effect tot stand is gekomen. Daarvoor dient men dezelfde systematische wegen te bewandelen als bij het ontrafelen van hoe het pijnstillende effect van acupunctuur bij bestrijding van acute pijn geschiedt.

Samengevat kan het volgende worden geconstateerd. Na duizenden jaar ontwikkeling van acupunctuur als onderdeel van de traditionele Chinese geneeswijze, is deze geneeswijze uitgegroeid tot een belangrijke behandelmethode zowel in China als in het Westen. Door een systematisch onderzoek is men achter gekomen op welke wijze een manuele stimulatie van een in de huid ingestoken acupunctuurnaald het pijnstillende effect teweeg kan brengen. Meer en meer effecten studies laten zien dat
acupunctuur waardevol kan zijn bij de behandeling van klachten en/of ziekten. Het wordt ingezien dat de traditionele Chinese geneeskunde een verrijking van de reguliere geneeskunde kan betekenen.


Engelse versie

THE SIGNIFICANCE OF ACUPUNCTURE IN CONVENTIONAL HEALTHCARE

The treatment of complaints and illnesses with needles (Zhenjiu) is part of the traditional Chinese medicine (TCM). The oldest written records of TCM date back to the period of Emperor Huangdi (2697-2598 BC). The name “acupuncture” (acus = needle, puncture = pricking) was introduced in 1683 by the Dutch surgeon W. ten Rhijne. TCM assumes that there is a circulation of energy (qi) within the body. Qi flows along imaginary lines, the so-called meridians, which link acupuncture points with similar properties. It is supposed that underneath each acupuncture point there is a sharp cylindrical perforation of the superficial fascia of the body with a diameter of 2-8 mm, covered by a sheet of connective tissue in which a neurovascular bundle runs. In the interest of health, an unimpeded flow of qi is necessary.

According to TCM, conditions or illnesses result from an interruption of the flow of qi in the body, making a balanced of the qi circulation no longer possible. The treatment consists of attempting to end the situation in places where the flow of qi is impeded.

Much research has been conducted into the apparently simple working hypothesis of acupuncture in recent decades, both fundamental and clinical. This was initiated by renewed interest in acupuncture in conjunction with the introduction of acupuncture as an anaesthetic in the seventies of the last century. The scientific world was left with a
dilemma, because such a phenomenon could not be explained by the current physiological knowledge. In fact, its use as an anaesthetic has challenged the scientific community which in turn triggered and accelerated basic pain and analgesic research to the progress and achievements of the past decades.

On the international level, the World Health Organization (WHO), has long ago recognized the contribution of traditional medicine to conventional health care systems of its member states. In 1991 the World Health Assembly adopted an important resolution, the WHA44.34. With the aim of helping to reduce national drug costs, it urgues member states to ensure that the contribution of scientifically proven traditional medicine is fully exploited. In addition, the WHO recommends the continuation of
scientific research on traditional medicine. It must also be noticed, that in the line of WHO recommendations, the United States Food and Drug Administration (FDA) removed acupuncture needles from the list of experimental medical instruments in 1996. The FDA endorses the use of acupuncture as an effective treatment for a number of indications, e.g. postoperative pain from dental surgery, nausea and vomiting from anaesthesia and chemotherapy. Furthermore, the FDA points out that acupuncture can be effective in the treatment of tennis elbow, migraine, arthritis, returning stomach cramps and other chronically painful conditions.

It remains to be seen in which way the Dutch government is willing and capable of implementing the WHO resolution over the coming years, and how - from a practical point of view - it will adopt the recommendations of the WHO. It is to be expected that the a faculty of traditional medicine will be founded within academic community which will then be responsible for further reseacrh in the field of traditional medicine.

INDICATION

Even though most research on acupuncture is related to its ability to reduce pain, the so-called acupuncture analgesia (AA), it is a mistaken idea to assume that acupuncture is only suitable to lessen pain. Raising the pain threshold is not the most important part of acupuncture as TCM, but treatment of other conditions are part of it as well. Translated into Western medicine, the basic principle of Yin-Yang balance is more or less the same as a equilibrium of autonomic nervous system, i.e. sympathetic and parasympathetic nervous systems. Should sympathetic nervous system be dominant, typical and related complaints will exist accordingly. Western medicine uses allopathic drugs to restore the disrupted balance between sympathetic and parasympathetic nervous systems. Acupuncture attempts to accomplish the same result by puncturing a certain combination of acupoints. Its homeostatic influence on the autonomic nervous system serves nowadays as a work hypothesis for its use to
treat complaints ans illnesses.

Like Western medicine, acupuncture is practice based. On the other hand, the use of acupuncture as anaesthetic is based on findings and results of research (evidence
based). Taken into account both aspects, one can place the indication of acupuncture into the following categories:

1. as a method to treat acute pain

2. as a method to treat benign chronic pain

3. as a method to treat a number of complaints and illness

Acupuncture Analgesia inside and outside China

The first essential question to be answered is whether acupuncture can actually bring about analgesia (AA=acupuncture analgesia). This was provoked by the introduction of acupuncture as a new anaesthetic technique in China in 1958, the classical acupuncture anaesthesia (CAA). Patients remained conscious during the operation. CAA could also be applied to selected patients in Western operating theaters, e.g. Austria, Italy, UK and USA. The analgesic effect could subsequently be demonstrated unequivocally in a series of experiments on people in different laboratories. In addition, tests on animals confirmed the raising of the pain threshold. The conclusion that CAA can be reproduced is obvious.

Mechanisms of acupuncture analgesia

The second essential question which is subsequently raised is, how acupuncture can produce analgesia. In terms of neurophysiology and neurochemistry, which neural pathways and which chemical substances are possibly involved if one stimulate an inserted needle into a acupoint? The supposition that first manually and later electrically stimulation of acupuncture points leads to the increased production of opiate-like substances was confirmed after the discovery of morphine receptors in the brains in 1972, and after the identification of painthreeshold increasing substances produced by the body in 1975. Furthermore, countless experiments unambiguously show along which structures of the peripheral and central nervous system (CNS) the pain inhibition pathways can be activated as a result of the insertion of acupuncture needles: either
directly or by way of the release of various chemical substances in the brains, the so-called neuro modulators. Both the opiate-like and the non-opiate-like anti-pain inhibition systems are involved in the analgesia produced by acupucnture. In addition, by changing the frequency of the stimulation in term of low (< 10Hz) or high (>100Hz), the corresponding endogenous opioids (B-endorphins, enkephalins or dynorphins) can be released into the CNS. The evidence provides us a rational and
scientific explanation of one aspect of acupuncture: the acupuncture analgesia. The systematic, thorough and exhausting way which AA has been researched can be called unique for a treatment method which is alternative. Not even in conventional Western medicine has any form of treatment been researched this systematically.

It can be stated that AA, provided it is applied properly, has recently obtained a firm place in conventional Western medicine, and particularly in the field of anaesthesia, with the relief of acute pain.

Relief of chronic pain
The activation of pain-relieving systems of the body itself can relieve an acute pain condition quickly. However, there is no simple explanation in which way brief and repeated stimulation of acupuncture points in a treatment frequency of once or twice a week can make the pain disappear for a period of weeks, months, or even forever. The activation of opiate-like pain-inhibition systems certainly do play a role in the relieve of chronic pain, even though the working of the substances made by the body is only brief. There must, therefore, be more to it considering the maintained and long-lasting effect. An identical phenomenon occurs in case of repeated application of a local anaesthetic, by the way.

One reason for the staying away of long-lasting chronic pain in both cases could be the plasticity of the nerve cells after repeated acupuncture treatment or after repeated application of a local anaesthetic. The short duration of analgesia produced by each acupuncture treatment enables the involved nerve cells to learn the pain-free condition as normal rather than the recognition and their fixation to a painful condition. Repeated short duration of analgesia produced by repeated acupuncture treatments may therefore lead to a normalization of the mistaken fixation of the nerve cells onto a painful condition. Practically, one will see that the duration of analgesia increases steadily after each of acupuncture treatment, which may ultimately result in disappearing of the pain condition.

The use of acupuncture as therapeutic modality
Many conditions or illnesses which have nothing to do with pain acan effectively be treated by acupuncture. The objective of this is the restoration of unbalanced components of the autonomous nervous system, an improvement in the (local) blood flow and the minimizing of the unfavorable influence of emotional factors. An increasing number of research laboratories in the West, such as the Swedish Karolinska Institute conduct effectiveness studies. After all, only in this way will it become
apparent whether acupuncture can be valuable with treatment of certain conditions or illnesses. Furthermore, among other things it has been shown that:

a. the survivability of transplanted muscle with impaired blood flow can be increased after acupuncture treatment.
b. that acupuncture is equally effective as allopathic drugg in the treatment of nausea and vomiting, caused by anaesthesia and surgery, in case of early pregnancy or by chemotherapy.
c. that acupuncture is an effective treatment method of incontinence resulting from bladder instability.

Scientific studies should evaluate first whether acupuncture is an effective method of treatment. Secondly, the unraveling as how such an effect can be produced. It is, in fact, the same systematic path in every scientific studies, and similar with the unraveling of the pain-inhibition effect of acupuncture in the relief of acute pain.

Summary
After thousands of years of development acupuncture has, as part of traditional Chinese medicine, emerged into an important treatment method in both China as in the West. Systematic research has revealed in which way an inserted an acupuncture needle can cause a pain-inhibition effect. An increasing number of effectiveness studies indicate that acupuncture can be helpful in the treatment of complaints and illnesses. Traditional Chinese medicine is recognized as an enrichment of conventional medicine.

Acknowledgments
The author would like to thank the foundation of scientific research (SAPOC) in Nijmegen for it's support in the realization of this article.


Acupunctuur helpt redelijk tegen nekpijn

Dat blijkt uit een omvangrijke analyse van bestaande studies. Op de korte termijn vermindert het de klachten met zo'n dertig procent. De analyse verscheen gisteren in The Cochrane Library, een invloedrijk bestand voor evidence-based medicine geneeskunde die op wetenschappelijk bewijs gestoeld is. De auteurs gebruikten de tien studies die van voldoende kwaliteit waren. Over de lange-termijneffecten van acupunctuur bij nekpijn (langer dan drie maanden na de behandeling) konden ze geen uitspraak doen omdat er geen goed onderzoek naar is gedaan. De onafhankelijke Cochrane Collaboration, die analyses van dit type organiseert, vond al eerder aanwijzingen dat acupunctuur vooral op korte termijn helpt bij pijnklachten, zoals chronische lage rugpijn, schouderpijn of onverklaarde hoofdpijn. Voor veel andere aandoeningen, van depressie tot tabaksverslaving of astma, is het nut van acupunctuur niet aangetoond.

http://www.nrc.nl/wetenschap/article393146.ece


Acupuncture Pins Down Allergy Relief

At the end of the study period, participants in both groups were rated on their level of improvement. The first group treated with traditional Chinese medicine patients demonstrated improvements in allergy symptoms in the eyes and nose, higher levels of physical activity, and an improved psychological condition compared to patients in the control group.

http://www.foxnews.com/story/0,2933,263787,00.html


Hypnosis and Acupuncture Show Promise for Labor Pain

A review of non-drug pain relief therapies suggests that hypnosis and acupuncture may ease labor pain. “There is too little research to assess how effective many complementary therapies will be with pain management in labor,” said lead study author Caroline Smith. Further research is needed, she said, but “the results concerning acupuncture and hypnosis are encouraging.” In addition to hypnosis and acupuncture, the review examined the effects of massage, relaxation, aromatherapy, acupressure and white noise on pain relief. But the review did not turn up enough evidence to determine if any of the other therapies bring women significant comfort. The meta-analysis compiles data from 14 studies that included more than 1,400 women. Five studies examined hypnosis, while three studies gauged acupuncture’s effect on pain relief. “More robust research and more research trials have been undertaken for these two therapies versus the other treatments,” said Smith, a research fellow at the University of Adelaide in Australia. The review appears in the current issue of The Cochrane Library, a publication of The Cochrane Collaboration, an international organization that evaluates research in all aspects of health care. Systematic reviews draw evidence-based conclusions about medical practice after considering both the content and quality of existing trials on a topic.

http://www.hbns.org/getDocument.cfm?documentID=1372


Acupuncture Relieves Pain and Improves Function in Knee Osteoarthritis

Acupuncture provides pain relief and improves function for people with osteoarthritis of the knee and serves as an effective complement to standard care. This landmark study was funded by the National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) and the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), both components of the National Institutes of Health.

http://nccam.nih.gov/news/2004/acu-osteo/pressrelease.htm


Acupuncture or neuro-electric stimulation

Traditional Chinese acupuncture is an archaic procedure in which needles are inserted through the skin over imaginary channels in accord with rules developed from pre-scientific superstition and numerological beliefs. The needles are manipulated to supposedly influence an imaginary body energy whose blockage is presumed to create diseases that are diagnosed and defined in a manner antithetical to modern medical knowledge. New information from research by Chinese scientists has replaced this mystical sham medical procedure with a simple, evidence-based, no-needle treatment. This method stimulates motor points and nerve junctures. Specific electrical currents induce the gene expression of neurochemicals and activate brain areas important for healing. Here then is a scientifically based alternative to the metaphysical theories and magical rituals of traditional Chinese acupuncture.

http://www.csicop.org/si/2003-03/acupuncture.html


Acupuncture - beyond the placebo effect

Researchers at the University of Southampton and University College London have shown for the first time that the impact of acupuncture goes beyond the acknowledged placebo effect caused by the patient's own expectation of feeling benefit from the treatment. The scientists from Southampton, Dr George Lewith and Dr Peter White of the University's Complementary Medicine Research Unit, have distinguished between the placebo effects produced by a patient's expectation and the real effects of treatment in a group of patients with painful osteo-arthritis, by monitoring specific responses in the brain during treatment.

http://www.soton.ac.uk/mediacentre/news/2005/may/05_71.shtml


Acupuncture treatment may be more effective than conventional therapy in treating lower back pain

Six months of acupuncture treatment appears to be more effective than conventional therapy in treating low back pain, according to a study in the Sept. 24 issue of Archives of Internal Medicine, one of the JAMA/Archives journals, although the study suggests that both sham acupuncture and traditional Chinese verum acupuncture appear to be effective in treating low back pain. “Low back pain is a common, impairing and disabling condition, often long-term, with an estimated lifetime prevalence of 70 percent to 85 percent,” the authors write as background information in the article. “It is the second most common pain for which physician treatment is sought and a major reason for absenteeism and disability.” Acupuncture is increasingly used as an alternative therapy, but its value as a treatment for low back pain is still controversial.

Michael Haake, Ph.D., M.D., of the University of Regensburg, Bad Abbach, Germany, and colleagues conducted a randomized clinical trial involving 1,162 patients (average age 50) who had experienced chronic low back pain for an average of eight years. Patients underwent ten 30-minute sessions (approximately two sessions per week) of verum acupuncture (387 patients), sham acupuncture (387 patients) or conventional therapy (388 patients). Verum acupunture consisted of needling fixed points and additional points to a depth of 5 millimeters to 40 millimeters based on traditional Chinese medicine, while sham acupuncture consisted of inserting needles superficially (1 millimeter to 3 millimeters) into the lower back avoiding all known verum points or meridians. Conventional therapy consisted of a combination of medication, physical therapy and exercise. Five additional sessions were offered to those who had a partial response to treatment (10 percent to 50 percent pain reduction).

“A total of 13,475 treatment sessions were conducted (verum acupuncture, 4,821; sham acupuncture, 4,590; conventional therapy, 4,064),” the authors write. Patients receiving the additional five sessions were 232 (59.9 percent) in the verum group, 209 (54.3 percent) in the sham group and 192 (52.5 percent) in the conventional group.

Response rate was defined as a 33 percent improvement in pain or a 12 percent improvement in functional ability. “At six months, response rate was 47.6 percent in the verum acupuncture group, 44.2 percent in the sham acupuncture group and 27.4 percent in the conventional therapy group,” the authors note. “Differences among groups were as follows: verum vs. sham, 3.4 percent; verum vs. conventional therapy, 20.2 percent; and sham vs. conventional therapy, 16.8 percent.”

“The superiority of both forms of acupuncture suggests a common underlying mechanism that may act on pain generation, transmission of pain signals or processing of pain signals by the central nervous system and that is stronger than the action mechanism of conventional therapy,” the authors conclude. “Acupuncture gives physicians a promising and effective treatment option for chronic low back pain, with few adverse effects or contraindications. The improvements in all primary and secondary outcome measures were significant and lasted long after completion of treatment.”

(Arch Intern Med. 2007;167(17):1892-1898


Acupuncture is as effective as standard drug treatments for migraine

There are several effective drug treatments available for the prophylaxis of migraine. However, despite poor evidence from randomised controlled trials, acunpuncture is the most frquently used preventive therapy for migraine in Germany. In their Article, Hans-Christoph Diener (University Duisburg-Essen, Germany) and colleagues present the results of the German Acupuncture Trials (GERAC) migraine study. In this prospective, randomised, multicentre, controlled clinical trial they showed that the number of days on which a patient suffered from migraine was significantly reduced after treatment with either acupuncture or standard therapy. However, the improvement was the same whether the patient was treated with a sham acupuncture technique, which was done on areas of the skin in which no traditional Chinese medicine acupuncture points are known; verum acupuncture, which consisted of obligatory needling points and additional points individually chosen by the physicians on the basis of traditional Chinese medicine diagnosis for syndromes; or standard migraine prophylactic treatment. These results are surprising and, since the underlying mechanisms are unknown, difficult to explain. "Ultimately, one could argue that the efficacy of a treatment, especially a treatment with almost no adverse events or contraindications, is more important than the knowledge of the mechanism of action of this particular therapy", concludes Diener. "The decision whether acupuncture should be used in migraine prevention remains with the treating physician."


Acupuncture found to lower elevations in blood pressure

Acupuncture treatments using low levels of electrical stimulation can lower elevations in blood pressure by as much as 50 percent, researchers at the Susan Samueli Center for Integrative Medicine at UC Irvine have found. In tests on rats, the researchers found that electroacupuncture treatments provided temporary relief from the conditions that raise blood pressure during hypertensive states. Such treatments, they believe, potentially can become part of a therapeutic regimen for long-term care of hypertension and other cardiovascular ailments in people. "This study suggests that acupuncture can be an excellent complement to other medical treatments, especially for those treating the cardiac system," said Dr. John C. Longhurst, director of the Samueli Center and study leader. "The Western world is waiting for a clear scientific basis for using acupuncture, and we hope that this research ultimately will lead to the integration of ancient healing practices into modern medical treatment."

The study appears in the March issue of the Journal of Applied Physiology.

Acupuncture is a 3,000-year-old form of Chinese medicine that involves inserting needles at specific points on the body to help cure disease or relieve pain. In previous studies, Longhurst and his UCI colleagues have identified at the cellular and molecular level how acupuncture excites brain cells to release neurotransmitters that either inhibit or heighten cardiovascular activity. They have found that when an acupuncture needle is inserted at specific sites on the wrist, inside of the forearm or leg, this triggers the release of opioid chemicals in the brain that reduce excitatory responses in the cardiovascular system. This decreases the heart's activity and its need for oxygen, which in turn can lower blood pressure, and promotes healing for a number of cardiac ailments, such as myocardial ischemia (insufficient blood flow to the heart) and hypertension.

In this study, the Longhurst team applied acupuncture to specific points on the forelimb of test rats with artificially elevated blood pressure rates; these same sites on humans are on the inside of the forearm slightly above the wrist. The researchers found that acupuncture alone had no effect on blood pressure.

Next, they added electrical stimulation to the acupuncture treatment by running an electrical current through the needles. High frequencies of stimulation also had no effect, but low frequencies lowered increased blood pressure by as much as 40 to 50 percent. Overall, the researchers found that a 30-minute treatment reduced blood pressure rates in these test rats by 25 mmHg -- with the effect lasting almost two hours."This type of electroacupuncture is only effective on elevated blood pressure levels, such as those present in hypertension, and the treatment has no impact on standing blood pressure rates," said Longhurst, a cardiologist who is also the Lawrence K. Dodge Professor in Integrative Biology. "Our goal is to help establish a standard of acupuncture treatment that can benefit everyone who has hypertension and other cardiac ailments." Longhurst and his colleagues currently are testing this electroacupuncture treatment method in an ongoing human study.


Acupuncture better than drugs alone for osteoarthritis of the knee

Acupuncture as a complementary therapy to the pharmacological treatment of osteoarthritis of the knee: randomised controlled trial BMJ Volume 329 pp 1216-9. Acupuncture, as a complementary therapy to drug treatment for osteoarthritis of the knee, is more effective than drug treatment alone, find researchers from Spain in this week's BMJ.  Osteoarthritis of the knee is common, affecting almost a tenth of the population aged over 55. The role of acupuncture in osteoarthritis remains controversial and few studies comparing acupuncture and drug treatment have been conducted. A total of 88 patients with osteoarthritis of the knee were randomly divided into two groups, one receiving acupuncture plus diclofenac (an anti-inflammatory drug) and the other dummy (placebo) acupuncture plus diclofenac. Treatment lasted 12 weeks and levels of pain, stiffness, and physical function were monitored using recognised scales. The acupuncture group had a greater reduction in pain and stiffness, improved physical functioning and quality of life than the placebo group. Although the 12-week monitoring period may be insufficient to evaluate the effects of treatment in the medium term, acupuncture as a complementary therapy to drug treatment for osteoarthritis of the knee is more effective than drug treatment alone, say the authors. Future research should extend the observation period after treatment in order to evaluate the duration of the improvement obtained and to establish treatment protocols, they conclude.


New report indicates acupuncture provides relief for sufferers of dry mouth

The emergence of acupuncture is allowing some patients to relieve or significantly reduce dry mouth's debilitating effects, according to a report in the May/June 2005 issue of General Dentistry, the Academy of General Dentistry's (AGD) clinical, peer-reviewed journal. Dry mouth (also known as xerostomia) is a painful condition caused by a decrease in the amount of saliva in the mouth when salivary glands do not work properly. Saliva is a natural defense for teeth and plays a major role in preventing tooth decay by rinsing away food particles and neutralizing harmful acids. A decrease in saliva puts patients at risk for cavities, gum disease and discomfort since foods that are consumed adhere to the teeth longer. Dry mouth can be caused by medications like antihistamines, decongestants, antidepressants and diuretics and can often be treated by the dentist.

The quality of life of patients suffering from dry mouth is often profoundly impaired. Symptoms include extensive dental decay, infections of the tissues of the mouth, difficulty in speaking, eating and swallowing, ulceration or soreness of the mouth, an altered sense of taste and difficulty in wearing dentures.However, "typical treatment options for dry mouth have been short-term at best," according to Warren M. Morganstein, DDS, MPH, and associate dean at the Baltimore College of Dental Surgery, University of Maryland Dental School. "Studies have found that acupuncture was a viable option to successfully treat dry mouth pain in patients and provide long-term relief."

After undergoing head and neck radiation therapy, seven patients with dry mouth were treated using acupuncture. Patients were seen once a week for four to five weeks, followed by two or three biweekly sessions. Dr. Morganstein found that eight months after treatment, all patients reported a reduction in dry mouth symptoms, as well as an increase in saliva flow and the ability to eat and speak, and improved sleep. In the United States, acupuncture is performed primarily by licensed, non-physician acupuncturists. Additionally, physicians and a small number of dentists have been trained in medical acupuncture. Acupuncture is effective in increasing the amount of saliva and, by doing so, alleviating or decreasing the symptoms of dry mouth.


Acupuncture relieves pelvic pain during pregnancy

Effects of acupuncture and stabilising exercises as adjunct to standard treatment in pregnant women with pelvic girdle pain: randomised single blind controlled trial BMJ Online First
Acupuncture and strengthening exercises help relieve pelvic girdle pain during pregnancy and are effective complements to standard treatment, finds a study published online by the BMJ today.
Pelvic girdle pain is a common complaint among pregnant women worldwide, but no cure exists. Researchers in Sweden identified 386 pregnant women with pelvic girdle pain. Women were randomly divided into three groups; one received standard treatment (a pelvic belt and a home exercise programme), another received standard treatment plus acupuncture, and the third received standard treatment plus stabilising exercises to improve mobility and strength. Pain levels were recorded every morning and evening using a recognised scale and all women were assessed by an independent examiner at the end of the treatment period. After treatment, both the acupuncture group and the stabilising exercise group had less pain than the standard group in the morning and in the evening. Reduction of pelvic girdle pain as assessed by the independent examiner was greatest in the acupuncture group. Acupuncture or stabilising exercises as an adjunct to standard treatment offers clear clinical advantages over standard treatment alone for reduction of pain in pregnant women with pelvic girdle pain, say the authors. Acupuncture was superior to stabilising exercises in this study, they conclude.


Acupuncture more effective than massage for chronic neck pain

Randomised trial of acupuncture compared with conventional massage and "sham" laser acupuncture for treatment of chronic neck pain Acupuncture is an effective short term treatment for patients with chronic neck pain, but there is only limited evidence for its long term effects after five treatments, concludes research in this week's BMJ. A total of 177 patients with chronic neck pain were randomly allocated to five treatments over three weeks. Fifty-six patients received needle acupuncture, 60 were given conventional massage, and 61 received "sham" laser acupuncture (a dummy procedure to control for acupuncture).One week after treatments, the acupuncture group showed a significantly greater improvement in motion related pain compared with massage but, surprisingly, not compared with sham laser acupuncture. However, after three months follow up, there were no significant differences in mobility and pain between the groups. This is consistent with previous trials that show that a single treatment approach in chronic pain does not result in long term effects in the majority of cases, add the authors. We conclude that acupuncture can be an effective and safe form of treatment for patients with chronic neck pain, say the authors. However, as neck pain may be a chronic condition, single forms of treatment may not always be adequate. Future research is necessary to evaluate the optimum number of acupuncture treatments for the management of these patients.


Acupuncture relieves symptoms of fibromyalgia, Mayo Clinic study finds

Evidence suggests acupuncture reduces the symptoms of fibromyalgia, according to a Mayo Clinic study. Fibromyalgia is a disorder considered disabling by many, and is characterized by chronic, widespread musculoskeletal pain and symptoms such as fatigue, joint stiffness and sleep disturbance. No cure is known and available treatments are only partially effective.

Mayo's study involved 50 fibromyalgia patients enrolled in a randomized, controlled trial to determine if acupuncture improved their symptoms. Symptoms of patients who received acupuncture significantly improved compared with the control group, according to the study published in the June issue of Mayo Clinic Proceedings.

"The results of the study convince me there is something more than the placebo effect to acupuncture," says David Martin, M.D., Ph.D., lead author of the acupuncture article and a Mayo Clinic anesthesiologist. "It affirms a lot of clinical impressions that this complementary medical technique is helpful for patients." Increasingly, patients are interested in pursuing complementary medicine techniques in conjunction with their mainstream medical care, Dr. Martin says. But often, such techniques lack scientific evidence to justify a patient's expense and time.

The study lends credence to patients' belief that nontraditional methods may improve their health. In Mayo's trial, patients who received acupuncture to counter their fibromyalgia symptoms reported improvement in fatigue and anxiety, among other symptoms. Acupuncture was well tolerated, with minimal side effects. Mayo's acupuncture study is one of only three randomized and controlled studies involving fibromyalgia patients. Of the other studies, one found acupuncture to be helpful, while the other reported it was ineffective for pain relief.

Dr. Martin says Mayo's study demonstrates that acupuncture is helpful, and also proves physicians can conduct a rigorous, controlled acupuncture study. Future research could help physicians understand which medical conditions respond best to acupuncture, how to apply it to best relieve symptoms, and how long patients can expect to their symptoms to decrease after each treatment.


New relief for morning sickness

Research from the Women’s and Children’s Hospital and Adelaide University, Department of Obstetrics and Gynaecology has now shown that acupuncture is an extremely effective treatment for morning sickness in early pregnancy. A large trial was undertaken involving 593 women who were less than 14 weeks pregnant with symptoms of nausea or vomiting. Twenty-minute sessions of acupuncture were given weekly for four weeks. Study Coordinator Dr Caroline Smith says, “Around 50 to 80% of all pregnant women experience nausea or vomiting in early pregnancy. As a result they can have poor quality of life – they feel lousy and may be low in spirits, anxious and find it hard to do everyday things. “Our results have shown that as little as one acupuncture treatment can significantly change the way these women feel. “We found that traditional acupuncture reduced nausea throughout the trial with dry retching being reduced from the second week. Another type of acupuncture called p6 took around a week longer to have an effect, “ Dr Smith says. Traditional acupuncture uses a variety of acupuncture points on the forearm or abdomen, whereas p6 acupuncture involves only one acupuncture point classically associated with nausea and vomiting. Dr Smith believes this research is particularly important as it provides good quality evidence for a complementary therapy. “Women now have an additional option to manage their morning sickness. They function physically and emotionally much better after both types of acupuncture. “I hope this exciting evidence that complementary therapy does work, will open up new opportunities for funding future research in women’s health,” Dr Smith says.

 

 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-10/jws-opt102306.php

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-07/bmj-act072705.php

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-07/l-aos070605.php

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2001-10/dumc-arp101101.php

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2001-11/aha-acn110201.php

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-10/dumc-arp101007.php

http://www.eurekalert.org/pub_releases/1999-01/UoTS-ENSM-250199.php

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-12/ncfc-arp121404.php

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-09/dumc-arn092004.php

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-02/bmj-arl021506.php

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-01/aps-a2y011002.php

 


 

 100% Fruitreep
Acerola superbes
Acne
Adhd
Afname van mineralen
Afvallen
Afvallen 2
Allergie
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Anti-oxydanten top20
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astma
Autisme
Boeken gezondheid
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Candida
ChemicaliŽn
Cholesterol
Cholesterol mythe
Chlorella
Co-enzym Q10
Daglichtlampen
Darmkanker
Depressie
De ziekte ME
Dieet & afvallen
Doodmoe ?
Eczeem
Ei hoort er wel bij
Elektroallergie
E621 - Vetsin
Farmacie
Fatale vetten
Fluor
Fructose
Fructose intolerantie
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hart
Hoge bloeddruk
Hooikoorts
Huidproblemen
Kanker
Keelontsteking

Kefir

Koffie & caffeÔne
Koolhydraten
Lichttherapie
LuteÔne
Magnetron
Melk sprookje
ME (CVS)
ME en CGT

Migraine
Multiple sclerose

Nachtwerk
Olijfolie
Olijfolie 2
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Ontstekingen/infecties
Osteoporose
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Schijf van vijf
Selenium

Slaapproblemen
Smaak maakt dik ?
Soja gezond?
Spiritualiteit
Spirulina Zee alg
Statines
Statines II
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Suikerziekte
Superalgen
Tarwegras
Tarwekiem olie
Teflon antiaanbak pan
Tomaat
Transvetzuren
Umts problemen
Vermoeidheid
Vervuiling
Verzuring
Vetarm = slecht
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Voeding bij kanker
Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Water = levenskracht
Zink
Zoet maar dodelijk
Zonlicht = noodzaak !
Zuurdesem
Zware metalen

 


View My Stats